Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 172300
Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 24 de febrer de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 31 de gener de 2022 per la qual es s’aprova la convocatòria de les ajudes destinades al pagament compensatori en zones de muntanya a les Illes Balears, per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El punt 8.3 de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 31 de gener de 2022, per la qual es convoquen ajudes destinades al pagament compensatori en zones de muntanya per a l'any 2022, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i es farà d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident  en Matèria Agrària del FOGAIBA en data 24 de febrer de 2023, va signar la següent resolució: 

“INFORME- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ/RESOLUCIÓ DE CONCESSIÓ

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 13.1 Pagament compensatori en zones  de muntanya

Convocatòria 2022

Antecedents

1.Resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 31 de gener de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 de les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones de muntanya,  publicada al BOIB núm. 18 de dia 3 de febrer de 2022.

2.Resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 8 de febrer de 2022, per la qual es modifica el cofinançament de diverses convocatòries de subvencions del FOGAIBA, corresponents a mesures que preveu el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3.De conformitat amb l'apartat sisè de l'esmentada Resolució, i de la Resolució de modificació de la Presidenta del Fogaiba, per a l'any 2022, de determinats ajuts comunitaris  directes a l'Agricultura i a la Ramaderia, de data 25 d'abril de 2022, publicada en el boib 56 de 28 d'abril de 2022, el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria va acabar el dia 15/5/2022.

4. Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda.

5. Els interessats assenyalats a l'Annex I adjunt han presentat, dins el termini establert i en la forma escaient, la documentació prevista a la convocatòria, i s'ha comprovat que compleixen amb els requisits exigits per poder ser beneficiaris d'aquesta ajuda.

6. Una vegada avaluades les sol·licituds d'ajuda pels òrgans gestors, i d'acord amb els criteris d'elegibilitat de la convocatòria, als beneficiaris els hi correspon una ajuda màxima detallada a l'Annex I.

7. El 3/2/2023 es va publicar en la pagina WEB del FOGAIBA una proposta provisional de resolució de concessió.

8. Tenint en compte que el crèdit existent no cobreix la totalitat de les peticions d'aquesta convocatòria, s'ha d'aplicar l'apartat 7è, resultant un percentatge de prorrateig del 68,32%.

Fonaments de dret

1.Resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 31 de gener de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 de les ajudes destinades al pagament compensatori per a zones de muntanya,  publicada al BOIB núm. 18 de dia 3 de febrer de 2022.

2.Resolució de la Presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 8 de febrer de 2022, per la qual es modifica el cofinançament de diverses convocatòries de subvencions del FOGAIBA, corresponents a mesures que preveu el Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3. Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.

4. Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comú, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

5. Reglament delegat (UE) núm. 2016/1393 de la Comissió, de 4 de maig de 2016, que modifica el Reglament Delegat (UE) 640/2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l'ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat.

6.Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

7. Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

8. Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.

9. Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes o determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut dels programes de suport a la reestructuració i reconversió o de suport a la collita en verd, al sector vitivinícola.

10.Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

11. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

12. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

13. Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

14. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

15. Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.

16. Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l'Organisme Pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 082 de 2007; en virtut de l'Ordre de la consellera d'Agricultura i pesca de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l'assumpció de l'execució de la política de millora i foment dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix a l'article 1 que el FOGAIBA assumeix l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l'1 de gener de 2006.

17. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució de concessió

Per tot això, s'informa favorablement i proposa al vicepresident en Matèria Agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1.Concedir l'ajuda sol·licitada als beneficiaris de  la  línia  d'ajudes “Pagament compensatori en zones de muntanya 2022”, per les superfícies i els imports detallats a l' Annex I, que són un total de 202 expedients, i que comença per ADRIÀ LLANERAS CABANELLAS (NIF ***9743**) i acaba amb YEGUADA MALLORCA MD SL (CIF B16529059), que suma un import total d'un milió noranta-nou mil nou-cents noranta-vuit euros amb noranta-vuit cèntims (1.099.998,98 €) , i que correspon al cofinançament següent : un 50%  al FEADER, un 5% a l'AGE, i un 45% a la CAIB.

2.Autoritzar i disposar la despesa assenyalada a cada un dels beneficiaris detallats a l'Annex I amb càrrec als pressuposts i percentatges de cofinançament .

3.Determinar que, d'acord amb el que estableix la convocatòria de referència, les obligacions dels beneficiaris seran les indicades a l'Annex II.

4. Publicar la resolució en el BOIB.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La Cap de Secció I d' Ajudes PDR  (Per suplència de la cap de la Secció II de PDR, BOIB núm. 94 de 15/07/2021) Mª Ángeles Pérez Ribas

 

La cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural Gema Canós Franch

 

Conforme a la proposta, dicto resolució

El vicepresident en Matèria Agrària del FOGAIBA

Fernando Fernández Such

 

ANNEX I

BENEFICIARIS

EXPEDIENT

NIF

NOM

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

IMPORT TOTAL

IMPORT FEADER

IMPORT AGE

IMPORT CAIB

4002317

***9743**

ADRIÀ

LLANERAS

CABANELLAS

2.087,56 €

1.043,78 €

104,38 €

939,40 €

4001200

***1639**

ANA ROSALIA

CAÑELLAS

FERNANDEZ

2.710,72 €

1.355,36 €

135,54 €

1.219,82 €

4003271

***6737**

ANDRES

BOVER

FAR

3.281,94 €

1.640,97 €

164,10 €

1.476,87 €

4002729

***5025**

ANDREU

TRUYOL

RIBAS

849,04 €

424,52 €

42,45 €

382,07 €

4001735

***2886**

ANDREU

BUADES

BENNASSAR

3.481,87 €

1.740,94 €

174,09 €

1.566,84 €

4004025

***1819**

ANDREU

ROTGER

AMER

5.187,76 €

2.593,88 €

259,39 €

2.334,49 €

4004647

***9330**

ANTONI

COLL

ESTRANY

2.544,54 €

1.272,27 €

127,23 €

1.145,04 €

4004556

***5114**

ANTONI

FELIU

POU

2.282,30 €

1.141,15 €

114,12 €

1.027,03 €

4001849

***9690**

ANTONI

SANS

CAÑELLAS

604,97 €

302,49 €

30,25 €

272,23 €

4001095

***1211**

ANTONI

OCHOGAVIA

CERDA

8.346,04 €

4.173,02 €

417,30 €

3.755,72 €

4000486

***2689**

ANTONIA Mª

BISBAL

COLOM

4.756,74 €

2.378,37 €

237,84 €

2.140,53 €

4003792

***4538**

ANTONIO

MARQUES

FERRER

2.160,27 €

1.080,14 €

108,01 €

972,12 €

4003533

***8451**

ANTONIO

RIUSECH

SERRA

8.837,43 €

4.418,72 €

441,87 €

3.976,84 €

4001208

***2635**

ANTONIO

ALBA

MARTORELL

9.173,36 €

4.586,68 €

458,67 €

4.128,01 €

4003869

***2884**

ANTONIO

COLL

REAL

9.889,98 €

4.944,99 €

494,50 €

4.450,49 €

4001303

***5695**

ANTONIO

CANALS

RAYO

9.744,58 €

4.872,29 €

487,23 €

4.385,06 €

4003511

***6459**

ANTONIO

GOST

CAIMARI

532,27 €

266,14 €

26,61 €

239,52 €

4004385

***7016**

ANTONIO

BONAFE

RAMIS

11.284,29 €

5.642,15 €

564,21 €

5.077,93 €

4004717

***0624**

ANTONIO

MUNTANER

CORRÓ

7.533,16 €

3.766,58 €

376,66 €

3.389,92 €

4004849

***8571**

BARTOLOME

CRUELLAS

MOREY

10.310,61 €

5.155,31 €

515,53 €

4.639,77 €

4003219

***0320**

BARTOLOME

MARTORELL

SEGUI

3.095,00 €

1.547,50 €

154,75 €

1.392,75 €

4004445

***1173**

BARTOLOME

BONAFE

RAMIS

12.296,92 €

6.148,46 €

614,85 €

5.533,61 €

4000502

***4157**

BARTOLOME

BENNASAR

ROS

8.247,45 €

4.123,73 €

412,37 €

3.711,35 €

4001884

***6491**

BARTOLOME

VIVES

MARTORELL

10.453,42 €

5.226,71 €

522,67 €

4.704,04 €

4004094

***4347**

BARTOLOME

MARTORELL

GELABERT

5.192,95 €

2.596,48 €

259,65 €

2.336,82 €

4004416

***8582**

BARTOLOME

CANAVES

VILANOVA

4.941,09 €

2.470,55 €

247,05 €

2.223,49 €

4003131

***0110**

BARTOLOME

VIVES

MUNTANER

7.895,89 €

3.947,95 €

394,79 €

3.553,15 €

4001834

***8602**

BARTOMEU

CIRER

MIR

973,67 €

486,84 €

48,68 €

438,15 €

4001119

***1969**

BARTOMEU

CAPLLONCH

VERGER

7.981,57 €

3.990,79 €

399,08 €

3.591,70 €

4002391

***0263**

BARTOMEU

COLL

GARCIA

7.940,03 €

3.970,02 €

397,00 €

3.573,01 €

4003632

***0474**

BARTOMEU

MORELL

BUADES

3.699,98 €

1.849,99 €

185,00 €

1.664,99 €

4004663

***1748**

BARTOMEU

FRONTERA

COLL

3.727,24 €

1.863,62 €

186,36 €

1.677,26 €

4004923

***1334**

BEATRIZ MAGDALENA

GUERRA

PEREZ

902,24 €

451,12 €

45,11 €

406,01 €

4003075

***1361**

BENET

MORELL

BENNASSAR

1.903,21 €

951,61 €

95,16 €

856,44 €

4001385

***2883**

BERNARDO

COLL

REAL

8.023,12 €

4.011,56 €

401,16 €

3.610,40 €

4002544

***1503**

BERNAT

VANRELL

MARROIG

9.991,25 €

4.995,63 €

499,56 €

4.496,06 €

4004756

***0282**

BERNAT MIQUEL

RAMIS

COLL

6.992,31 €

3.496,16 €

349,62 €

3.146,53 €

4004465

***3401**

CARLOS

SALVA

RODRIGUEZ

9.788,72 €

4.894,36 €

489,44 €

4.404,92 €

4001093

***0253**

CATALINA

TORRENS

COMAS

223,29 €

111,65 €

11,16 €

100,48 €

4004678

***9979**

CRISTOFOL

BARCELÓ

LLULL

8.744,94 €

4.372,47 €

437,25 €

3.935,22 €

4001499

***5753**

FRANCESC

SANS

SALOM

3.796,05 €

1.898,03 €

189,80 €

1.708,22 €

4005248

***2014**

FRANCESCA

SOLIVELLAS

FORNARI

9.796,51 €

4.898,26 €

489,83 €

4.408,42 €

4005110

***1905**

FRANCINA DELS ANGELS

MATEU

JUAN

10.400,29 €

5.200,15 €

520,01 €

4.680,13 €

4004153

***0347**

FRANCISCA

MONCADAS

RAMON

1.246,69 €

623,35 €

62,33 €

561,01 €

4004310

***8418**

FRANCISCO

DARDER

MARTORELL

5.917,37 €

2.958,69 €

295,87 €

2.662,81 €

4003814

***3152**

GABRIEL

MORANTA

MARTORELL

10.359,95 €

5.179,98 €

518,00 €

4.661,97 €

4005172

***7138**

GABRIEL

CASTELL

SERRA

3.170,50 €

1.585,25 €

158,53 €

1.426,72 €

4003007

***0700**

GABRIEL

MORELL

GRAU

11.577,70 €

5.788,85 €

578,89 €

5.209,96 €

4004755

***0834**

GABRIEL

TORRENS

LLABRES

1.285,25 €

642,63 €

64,26 €

578,36 €

4005286

***1730**

GABRIEL ANGEL

GOST

BAUZA

413,85 €

206,93 €

20,69 €

186,23 €

4004286

***0530**

GASPAR

COLL

CASTELL

6.717,09 €

3.358,55 €

335,85 €

3.022,69 €

4003721

***1579**

GASPAR

SEGUÍ

MIRÓ

1.171,14 €

585,57 €

58,56 €

527,01 €

4002741

***3706**

GERMÁN

ALBERTI

NADAL

1.711,07 €

855,54 €

85,55 €

769,98 €

4000674

***6856**

GUILLERMO

REUS

COLL

3.009,31 €

1.504,66 €

150,47 €

1.354,18 €

4003059

***4165**

GUILLERMO

MARTORELL

MARQUES

11.194,59 €

5.597,30 €

559,73 €

5.037,56 €

4004030

***9145**

GUILLERMO

MAS

SUAU

8.604,73 €

4.302,37 €

430,24 €

3.872,12 €

4001198

***0729**

GUILLERMO

CERDA

CERDA

6.862,49 €

3.431,25 €

343,12 €

3.088,12 €

4001387

***1209**

GUILLERMO

VIVES

SALAS

8.604,73 €

4.302,37 €

430,24 €

3.872,12 €

4004885

***7902**

IVAN

ACEVEDO

RODRIGUEZ

3.310,51 €

1.655,26 €

165,53 €

1.489,72 €

4004317

***4094**

JAIME

BONED

MARQUES

10.209,35 €

5.104,68 €

510,47 €

4.594,20 €

4004483

***8821**

JAIME

POCOVI

RIPOLL

4.722,99 €

2.361,50 €

236,15 €

2.125,34 €

4000577

***3237**

JAIME

COLL

BENNASAR

12.008,71 €

6.004,36 €

600,44 €

5.403,91 €

4002658

***0555**

JAIME

SASTRE

MARTORELL

5.031,97 €

2.515,99 €

251,60 €

2.264,38 €

4004947

***0832**

JAIME

ESTRANY

CORRO

859,43 €

429,72 €

42,97 €

386,74 €

4001992

***7218**

JAUME

SASTRE

RIGO

2.122,15 €

1.061,08 €

106,11 €

954,96 €

4002030

***7471**

JAUME

ESTRANY

VILLALONGA

2.683,61 €

1.341,81 €

134,18 €

1.207,62 €

4003923

***1862**

JAUME

MORRO

GAYÁ

6.127,69 €

3.063,85 €

306,38 €

2.757,46 €

4004958

***9863**

JAUME

CALAFAT

PERELLÓ

529,68 €

264,84 €

26,48 €

238,36 €

4002017

***0676**

JAVIER

BENITEZ

CAPITAN

7.545,36 €

3.772,68 €

377,27 €

3.395,41 €

4003684

***1105**

JERONIMO

SALOM

ALORDA

4.333,52 €

2.166,76 €

216,68 €

1.950,08 €

4003181

***3089**

JESSICA

MOSTEIRIN

VERD

3.682,16 €

1.841,08 €

184,11 €

1.656,97 €

4003370

***3193**

JESUS

CALDERÓN

MARTINEZ

1.560,29 €

780,15 €

78,01 €

702,13 €

4003137

***3611**

JOAN

REINES

PASCUAL

6.737,31 €

3.368,66 €

336,87 €

3.031,78 €

4001893

***7442**

JOAN

GUTIÉRREZ

CANTALLOPS

454,38 €

227,19 €

22,72 €

204,47 €

4004935

***6779**

JOAN

HORRACH

PONS

6.641,79 €

3.320,90 €

332,09 €

2.988,80 €

4003847

***6028**

JOAN

VALENTI

GILET

9.007,18 €

4.503,59 €

450,36 €

4.053,23 €

4005272

***9773**

JOAN

DEYÀ

COMPANY

1.004,83 €

502,42 €

50,24 €

452,17 €

4002003

***0208**

JOAN

ESTRANY

AMENGUAL

1.376,13 €

688,07 €

68,81 €

619,25 €

4004664

***2093**

JOAN MIQUEL

COMPANY

TUR

706,89 €

353,45 €

35,34 €

318,10 €

4000656

***6167**

JOAQUIM

VICENS

MARTINEZ

2.775,63 €

1.387,82 €

138,78 €

1.249,03 €

4004996

***3545**

JOSE

NADAL

CANAVES

11.061,00 €

5.530,50 €

553,05 €

4.977,45 €

4004778

***9898**

JOSE

BENITEZ

REINA

6.971,54 €

3.485,77 €

348,58 €

3.137,19 €

4004609

***3509**

JOSE

CERDA

SEGUI

7.846,56 €

3.923,28 €

392,33 €

3.530,95 €

4005054

***3519**

JOSE

ROTGER

GARAU

6.750,84 €

3.375,42 €

337,54 €

3.037,88 €

4002966

***9899**

JOSE

CERDA

TORRENS

4.159,55 €

2.079,78 €

207,98 €

1.871,79 €

4000835

***1132**

JOSE

SALAS

COMAS

5.517,51 €

2.758,76 €

275,88 €

2.482,87 €

4003006

***1897**

JOSE

JAUME

SEGUI

1.531,92 €

765,96 €

76,60 €

689,36 €

4003699

***1993**

JOSE ANTONIO

FONSECA

FRONTERA

1.154,16 €

577,08 €

57,71 €

519,37 €

4004895

***2839**

JOSE MARIA

SIRVENT

CERDA

2.856,12 €

1.428,06 €

142,81 €

1.285,25 €

4003590

***1055**

JOSE MIGUEL

CIFRE

BIBILONI

4.793,10 €

2.396,55 €

239,66 €

2.156,89 €

4004175

***9979**

JOSEP

BARCELÓ

LLULL

5.398,08 €

2.699,04 €

269,90 €

2.429,14 €

4005006

***2611**

JOSEP

MORANTA

MATEU

3.590,93 €

1.795,47 €

179,55 €

1.615,91 €

4004960

***2104**

JOSEP

GRAU

ALEMANY

5.322,78 €

2.661,39 €

266,14 €

2.395,25 €

4000496

***0610**

JOSEP JOAN

SEGURA

SIQUIER

6.535,33 €

3.267,67 €

326,77 €

2.940,89 €

4003344

***3323**

JUAN

HOMAR

PONS

10.188,58 €

5.094,29 €

509,43 €

4.584,86 €

4004827

***7593**

JUAN

LUIS

MUNTANER

480,34 €

240,17 €

24,02 €

216,15 €

4000830

***2403**

JUAN

MORELL

FERNANDEZ

6.709,30 €

3.354,65 €

335,47 €

3.019,18 €

4002548

***1932**

JUAN

TORTELLA

PONS

540,06 €

270,03 €

27,00 €

243,03 €

4001784

***4845**

JUAN

SERRA

CAPO

1.560,48 €

780,24 €

78,02 €

702,22 €

4004688

***0404**

JUAN

REUS

CERRILLO

10.229,16 €

5.114,58 €

511,46 €

4.603,12 €

4004227

***3329**

JUAN FERNANDO

ESCOBAR

SANZO

9.910,76 €

4.955,38 €

495,54 €

4.459,84 €

4004411

***2692**

JUAN FRANCISCO

JOFRE

SUAU

7.714,13 €

3.857,07 €

385,71 €

3.471,35 €

4005086

***5974**

JUANA

CERVERA

REBASA

5.512,32 €

2.756,16 €

275,62 €

2.480,54 €

4004781

***7949**

JULIAN

MORRO

CAÑELLAS

9.595,73 €

4.797,87 €

479,79 €

4.318,07 €

4003824

***6009**

JULIO

HUELAMO

SALAMANCA

10.043,18 €

5.021,59 €

502,16 €

4.519,43 €

4003146

***1751**

LLORENÇ

GARAU

RAMIS

1.518,94 €

759,47 €

75,95 €

683,52 €

4001274

***3241**

MAGDALENA

TRUYOLS

PONS

760,76 €

380,38 €

38,04 €

342,34 €

4003843

***0998**

MARGALIDA

HORRACH

MORELL

8.366,22 €

4.183,11 €

418,31 €

3.764,80 €

4001579

***2025**

MARGARITA

GALMES

GALMES

906,17 €

453,09 €

45,31 €

407,77 €

4002710

***9150**

MARGARITA

PRATS

GRAU

9.895,18 €

4.947,59 €

494,76 €

4.452,83 €

4003135

***8829**

MARIA

PONS

RAMON

2.931,42 €

1.465,71 €

146,57 €

1.319,14 €

4002273

***2391**

MARIA

SEGUI

ALLES

3.266,37 €

1.633,19 €

163,32 €

1.469,86 €

4004695

***6497**

MARIA

JOVER

FORTUNY

10.430,05 €

5.215,03 €

521,50 €

4.693,52 €

4004059

***3981**

MARIA AMPARO

ROTGER

SALAS

11.019,45 €

5.509,73 €

550,97 €

4.958,75 €

4004842

***7928**

MARIA ANTÒNIA

PASTOR

MOYÀ

1.656,55 €

828,28 €

82,83 €

745,44 €

4001845

***7372**

MARIA DE LLUC

RIBAS

OLIVER

7.464,87 €

3.732,44 €

373,24 €

3.359,19 €

4002780

***6584**

MARIA DEL CARMEN

BALLE

BLANCH

3.388,40 €

1.694,20 €

169,42 €

1.524,78 €

4004690

***8966**

MARIA ISABEL LOURDES

OBRADOR

SOCIAS

446,59 €

223,30 €

22,33 €

200,96 €

4001625

***0075**

MARIA MAGDALENA

SOLIVELLAS

VILLALONGA

6.517,16 €

3.258,58 €

325,86 €

2.932,72 €

4003496

***7516**

MARIA PILAR

ALORDA

SANFELICIANO

10.126,26 €

5.063,13 €

506,31 €

4.556,82 €

4001040

***3766**

MATEO

LLOBERA

MARTORELL

686,32 €

343,16 €

34,32 €

308,84 €

4001996

***9863**

MATEU

CALAFAT

PERELLÓ

1.573,46 €

786,73 €

78,67 €

708,06 €

4005018

***6452**

MATIAS

REBASSA

SOCIAS

7.428,78 €

3.714,39 €

371,44 €

3.342,95 €

4004415

***0286**

MATIAS

PIZA

ADROVER

5.130,74 €

2.565,37 €

256,54 €

2.308,83 €

4001458

***6104**

MATIAS

RAMIS

CIFRE

213,35 €

106,68 €

10,67 €

96,00 €

4002610

***2508**

MIGUEL

TENA

MORALES

1.495,57 €

747,79 €

74,78 €

673,00 €

4001264

***0307**

MIGUEL

GELABERT

COMAS

7.379,19 €

3.689,60 €

368,96 €

3.320,63 €

4005197

***7645**

MIGUEL

MATAS

MIR

10.593,63 €

5.296,82 €

529,68 €

4.767,13 €

4005104

***2529**

MIGUEL

CASTELL

NEGRE

5.804,22 €

2.902,11 €

290,21 €

2.611,90 €

4003034

***7343**

MIGUEL

TUGORES

TRUYOL

3.066,44 €

1.533,22 €

153,32 €

1.379,90 €

4002468

***9792**

MIGUEL

ARBONA

CARRERAS

5.026,78 €

2.513,39 €

251,34 €

2.262,05 €

4005213

***2962**

MIGUEL

SASTRE

SIMO

3.511,32 €

1.755,66 €

175,57 €

1.580,09 €

4004463

***0898**

MIGUEL

SASTRE

PONS

6.379,54 €

3.189,77 €

318,98 €

2.870,79 €

4004608

***1205**

MIGUEL

CERDA

BIBILONI

5.862,85 €

2.931,43 €

293,14 €

2.638,28 €

4003531

***1362**

MIGUEL

PONS

MORRO

11.073,98 €

5.536,99 €

553,70 €

4.983,29 €

4003735

***3294**

MIGUEL ANGEL

SALOM

VANRELL

7.960,80 €

3.980,40 €

398,04 €

3.582,36 €

4004236

***7141**

MIQUEL

PONS

ORTEGA

2.966,94 €

1.483,47 €

148,35 €

1.335,12 €

4000419

***3914**

NADAL

LLOMPART

VILLALONGA

359,87 €

179,94 €

17,99 €

161,94 €

4003543

***2051**

PAU

BOSCH

PALMER

2.154,09 €

1.077,05 €

107,70 €

969,34 €

4004234

***9634**

PEDRO

MESQUIDA

POL

1.051,57 €

525,79 €

52,58 €

473,20 €

4004144

***0840**

PEDRO

SOLIVELLAS

SUREDA

5.369,51 €

2.684,76 €

268,48 €

2.416,27 €

4003738

***2317**

PEDRO

VALLORI

REYNES

4.133,59 €

2.066,80 €

206,68 €

1.860,11 €

4005258

***0671**

PEDRO

ROTGER

GARAU

2.791,21 €

1.395,61 €

139,56 €

1.256,04 €

4000218

***7606**

PERE

CAMPINS

FIOL

7.052,03 €

3.526,02 €

352,60 €

3.173,41 €

4004840

***2159**

PERE JOAN

BENNASAR

CAMPOMAR

7.459,68 €

3.729,84 €

372,98 €

3.356,86 €

4002015

***0387**

PERE JOSEP

CALAFAT

VICH

1.994,09 €

997,05 €

99,70 €

897,34 €

4002084

***0087**

RAFAEL

COLL

PONS

1.886,75 €

943,38 €

94,34 €

849,03 €

4005152

***8486**

SEBASTIA

ORDINAS

CAPO

6.410,83 €

3.205,42 €

320,54 €

2.884,87 €

4001528

***4161**

SEBASTIÀ

PASTOR

MOYA

3.092,33 €

1.546,17 €

154,62 €

1.391,54 €

4004866

***4933**

SEBASTIAN

CAMPANER

PARIS

864,62 €

432,31 €

43,23 €

389,08 €

4003025

***1557**

SEBASTIAN

JAUME

PRATS

732,20 €

366,10 €

36,61 €

329,49 €

4005246

***3721**

TOMAS

PIZA

ADROVER

1.607,22 €

803,61 €

80,36 €

723,25 €

4005269

***6971**

TOMEU

RIERA

QUETGLAS

1.056,76 €

528,38 €

52,84 €

475,54 €

4004693

***0916**

VICENTE

MATEU

SANSÓ

752,97 €

376,49 €

37,65 €

338,83 €

4004012

***7977**

VICTOR MIGUEL

ESTRANY

CANOVAS

8.093,22 €

4.046,61 €

404,66 €

3.641,95 €

 

EXPEDIENT

CIF

RAO SOCIAL

IMPORT TOTAL

IMPORT FEADER

IMPORT AGE

IMPORT CAIB

4003043

A07032295

AGRÍCOLA DE PROMOCIONES S.A.

9.773,14 €

4.886,57 €

488,66 €

4.397,91 €

4005348

B57872301

AGRO QUALITAT BALEARS, S.L.

10.095,11 €

5.047,56 €

504,76 €

4.542,79 €

4004554

V57958449

AGROECO A LA SECA S.A.T

12.813,62 €

6.406,81 €

640,68 €

5.766,13 €

4004594

B57315509

AGROPECUARIA AUCADENA SL

11.811,38 €

5.905,69 €

590,57 €

5.315,12 €

4003798

B07963788

AIMERIT SL

10.964,93 €

5.482,47 €

548,25 €

4.934,21 €

4004659

B16618795

BODEGA SON ANTEM S.L

10.001,63 €

5.000,82 €

500,08 €

4.500,73 €

4001631

B57135907

BODEGAS BORDOY S.L.U.

7.584,47 €

3.792,24 €

379,22 €

3.413,01 €

4005062

B16599425

CA NA BORRASSA, SLU

10.391,10 €

5.195,55 €

519,56 €

4.675,99 €

4005060

V57175135

CA'N PEU BLANC, S.A.T

9.629,58 €

4.814,79 €

481,48 €

4.333,31 €

4004446

V57427767

CAN SOBERANO SAT BA-86

3.305,31 €

1.652,66 €

165,27 €

1.487,38 €

4004066

B07802184

CIRERA VIDAL S.L.

13.719,79 €

6.859,90 €

685,99 €

6.173,90 €

4004121

B16635799

CRIAM SOMNIS SL

1.521,53 €

760,77 €

76,08 €

684,68 €

4005108

B07661390

ES FANGAR,S.L.

8.966,16 €

4.483,08 €

448,31 €

4.034,77 €

4004939

V57051005

ES MOLINET, SAT NUM. BA-31

11.377,77 €

5.688,89 €

568,89 €

5.119,99 €

4000292

J57399982

ESTREMERA NOVA S.C.

1.171,01 €

585,51 €

58,55 €

526,95 €

4002657

J07197007

EXPLOTACION RURAL HUERTO SAN MARTI, S.C

1.864,27 €

932,14 €

93,21 €

838,92 €

4005061

B57585945

FARTARITX RAMADERIA MALLORQUINA S.L

1.879,85 €

939,93 €

93,99 €

845,93 €

4002900

B07247109

FINCA CAN AXARTELL, SL

10.028,61 €

5.014,31 €

501,43 €

4.512,87 €

4002748

J16555674

FINCA MONNABER NOU,S.C.

6.571,68 €

3.285,84 €

328,58 €

2.957,26 €

4003905

B16673436

FORMATGES TRAMUNTANA, S.L.

1.376,13 €

688,07 €

68,81 €

619,25 €

4004093

V07929862

GALATZO S.A.T

9.806,90 €

4.903,45 €

490,35 €

4.413,10 €

4002952

B57231342

GANADERA MAYNOU SL

4.523,06 €

2.261,53 €

226,15 €

2.035,38 €

4002412

B16531261

JUAN LEONARDO CORCOLES PAREDES SL

3.461,10 €

1.730,55 €

173,06 €

1.557,49 €

4003283

B07027113

MAMOSA, SL

3.751,91 €

1.875,96 €

187,60 €

1.688,35 €

4003199

B07709132

MIGUEL OLIVER Y PASTOR, S.L.

4.188,12 €

2.094,06 €

209,41 €

1.884,65 €

4004060

B16663510

MIMOSA WINERY S.L.

682,87 €

341,44 €

34,14 €

307,29 €

4003758

A07266240

MOQUENGUI, S.A.

667,29 €

333,65 €

33,36 €

300,28 €

4001411

A07017825

N'AMAYANS SA

815,29 €

407,65 €

40,76 €

366,88 €

4002508

B84450816

NICHOLSON INVESTMENT S.L.

6.267,90 €

3.133,95 €

313,40 €

2.820,55 €

4003750

B07963804

NORISOLLER S.L.

10.014,62 €

5.007,31 €

500,73 €

4.506,58 €

4002555

V57779761

S.A.T. SON JOVER

10.144,44 €

5.072,22 €

507,22 €

4.565,00 €

4000175

A57047151

S'ESTORELL D'AMUNT S.A.

9.884,79 €

4.942,40 €

494,24 €

4.448,15 €

4002988

B07762750

SE ROTE D'ES JUANS S.L.

9.962,69 €

4.981,35 €

498,13 €

4.483,21 €

4003553

B57180739

SECTOR RURAL SL

10.198,97 €

5.099,49 €

509,95 €

4.589,53 €

4003544

B57250771

SERFOAG, S.L.

289,76 €

144,88 €

14,49 €

130,39 €

4003717

B57737546

SES ALGORFES AGRICOLA, SL

8.103,61 €

4.051,81 €

405,18 €

3.646,62 €

4005226

B16764961

SOBRASSADA DE PAGES S.L.

5.668,11 €

2.834,06 €

283,41 €

2.550,64 €

4003313

V16532681

SON BORA SAT

625,75 €

312,88 €

31,29 €

281,58 €

4004838

B16649170

SON COLOMAR-SON XORC, SL

9.838,05 €

4.919,03 €

491,90 €

4.427,12 €

4003713

A57047193

SON COTONER D' AVALL S.A.

10.217,14 €

5.108,57 €

510,86 €

4.597,71 €

4001571

A07266687

SON PATX, SA.

5.990,07 €

2.995,04 €

299,50 €

2.695,53 €

4002093

B16655912

SON RAMIONS S.L.

10.624,79 €

5.312,40 €

531,24 €

4.781,15 €

4002730

B57649337

SON TERMES S.L.

267,33 €

133,67 €

13,37 €

120,29 €

4004904

B07510381

SON VERDERA S.L.

4.273,80 €

2.136,90 €

213,69 €

1.923,21 €

4004675

B57263311

TREBALLS AGRICOLES I RAMADERS S.L.

5.738,21 €

2.869,11 €

286,91 €

2.582,19 €

4001091

B57951352

VISTAMAR 1921, S.L.U.

1.630,58 €

815,29 €

81,53 €

733,76 €

4002564

B16529059

YEGUADA MALLORCA MD SL

1.945,87 €

972,94 €

97,29 €

875,64 €

 

ANNEX II

OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI I NOTA INFORMATIVA

1.Són compromisos i obligacions del beneficiaris:

a) Mantenir l'activitat agrària almenys durant la campanya, excepte en el cas de jubilació o força major; i mantenir els requisits i condicions exigibles respecte a les condicions d'explotació i beneficiari durant aquest període.

b) Exercir l'agricultura sostenible, d'acord amb els requisits i compromisos de condicionalitat definits en el Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre de 2014 i del Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control que siguin procedents per part de les administracions autonòmica, estatal i comunitària, la Sindicatura de comptes o altres òrgans de control extern, com també facilitar tota la informació que aquests òrgans els requereixin en relació a les ajudes concedides.

2. Aquestes obligacions s'entendran sense perjudici de l'obligació de complir amb la resta que preveu l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l'article 11 de l'Ordre del Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, així com la resta que se'n deriven de la normativa estatal i comunitària d'aplicació.

3. El règim jurídic aplicable per l'incompliment d'aquestes obligacions és el que preveu el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions i comprèn des del reintegrament de l'ajuda i el pagament de l'interès de demora fins a la imposició de les sancions corresponents.

S'informa als beneficiaris que els seus expedients es troben a la seva disposició i consulta al Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural del FOGAIBA (carrer Reina Constança, núm. 4 de Palma).

 

(Signat electrònicamente:8 de març de 2023)

El secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació Jorge Sánchez Fernández Per suplència del director gerent del FOGAIBA (BOIB núm.151, de 7/11/2019