Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 171334
Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2023, pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques destinades a fomentar la identificació i esterilització de gats domèstics per part dels seus propietaris

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Ref. BDNS 679881

D'acord amb el que preveuen els arts. 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias).

Primer. Objecte

La present convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes econòmiques destinades a impulsar la identificació i castració de moixos domèstics, a fi de promoure i afavorir el compliment de l'Ordenança municipal de benestar i tinença d'animals que viuen a l'entorn humà.

Segon. Beneficiaris

Poden ser beneficiàries les persones físiques que siguin propietàries dels moixos, sempre que estiguin empadronades a Calvià i que el seu animal estigui identificat i inscrit al Registre d'identificació d'animals de companyia de les Illes Balears (RIACIB).

No es podran beneficiar de les ajudes previstes en aquesta convocatòria les persones en què concorri alguna de les prohibicions que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tercer. Bases reguladores

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes econòmiques destinades a fomentar la identificació i esterilització de gats domèstics per part dels seus propietaris.

Quart. Quantia

L'assignació pressupostària per a la present convocatòria és de deu mil euros (10.000,00 €) per a l'any 2023, amb càrrec a la partida pressupostària de l'Ajuntament 302.17300.4800000.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

La presentació de sol·licituds podrà efectuar-se des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins el dia 30 de novembre de 2023.

 

Calvià, 8 de març de 2023

El tinent de batle d'Economia Marcos Pecos Quintans