Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (programes 4 i 5)

    Número d'edicte 1986 - Pàgines 12559-12560

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es revoquen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número d'edicte 1987 - Pàgines 12561-12562

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es reconeix i es proposa el pagament de les subvencions en en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 2077 - Pàgines 12563-12564

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU

    Número d'edicte 2085 - Pàgines 12565-12571

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es revoquen les subvencions per a l’execució del programa d’incentius 6, lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 1988 - Pàgines 12572-12573

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es revoquen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius de l’economia; i per a la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programes 1,2 i 3)

    Número d'edicte 1989 - Pàgines 12574-12576

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es minora la quantitat de l’ajut en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a l’execució del programa d’incentius 4 i 5 lligat a la implantació d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (Programa 4 i 5)

    Número d'edicte 2084 - Pàgines 12577-12580

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 20 de febrer de 2023 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 1978 - Pàgines 12581-12582

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 24 de febrer de 2023 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 1979 - Pàgines 12583-12584

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, a proposta de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni, per la qual s'autoritza la cessió a títol gratuït de 15.000 m² de terreny de titularitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a l’Ajuntament de Manacor (exp. SP 30/2022)

    Número d'edicte 1990 - Pàgines 12585-12586

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors per la qual es publica la designació d’ISBA, SGR, com a entitat col·laboradora per a la gestió dels ajuts als emprenedors i a les empreses amb activitat a les Illes Balears per cobrir les comissions d’obertura i d’estudi, els interessos i el cost de l’aval de societats de garantia recíproca de les operacions de finançament d’inversions i de liquiditat que es convoquin el 2023

    Número d'edicte 2097 - Pàgines 12587-12589

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s'autoritza l’afectació secundària de diferents espais del Centre BIT Raiguer d’Inca a favor de la Direcció General d’Emergències i Interior

    Número d'edicte 2037 - Pàgines 12590-12591

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es modifica la convocatòria de subvencions destinada al foment de la igualtat de gènere i la inclusió de persones amb discapacitat a l’esport a l’àmbit de les federacions esportives de les Illes Balears i delegacions de les federacions esportives espanyoles a les Illes Balears en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea - Next Generation EU

    Número d'edicte 1993 - Pàgines 12592-12594

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de concessió d’ajuts 24/2023 a l’empara de Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 25 d’octubre de 2019 per la qual es convoquen ajuts als esportistes, als clubs esportius i a les federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los el transport de material esportiu entre les illes de la Comunitat Autònoma, a la Península, les Illes Canàries, Ceuta i Melilla per assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris federatius (BOIB núm. 151, del 7/11/2019)

    Número d'edicte 1994 - Pàgines 12595-12597

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de denegació de subvencions a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 16 de novembre de 2022 per la qual es convoquen ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional (BOIB núm. 152, de 22 de novembre de 2022)

    Número d'edicte 1995 - Pàgines 12598-12599

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de concessió de subvencions a l’empara de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 16 de novembre de 2022 per la qual es convoquen ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional (BOIB núm. 152, de 22 de novembre de 2022)

    Número d'edicte 1996 - Pàgines 12600-12604

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’estableix una prestació econòmica de suport per import de 100 euros mensuals destinada a joves en procés d’emancipació que han estat sotmeses a una mesura de protecció i que havent sol·licitat l’Ingrés Mínim Vital encara no han obtingut la seva resolució i es troben en situació de necessitat i vulnerabilitat

    Número d'edicte 2039 - Pàgines 12605-12608

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 3 de març de 2023 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del Centre d’educació infantil de primer cicle privat (CEI) Escoleta Bisbe Verger, de Santanyí

    Número d'edicte 2104 - Pàgines 12609-12611

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 8 de març de 2023 de modificació de la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 20 de febrer de 2023 per la qual es despleguen determinats aspectes dels processos d’admissió i matriculació en els nivells de primer cicle d’educació infantil corresponents al curs escolar 2023-2024 als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària

    Número d'edicte 2042 - Pàgines 12612-12613

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual es convoquen subvencions per possibilitar l’accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2022-2023

    Número d'edicte 2088 - Pàgines 12614-12635

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució de la directora general de Política Lingüística de 8 de març de 2023 per la qual es nomenen nous vocals de la Comissió de Toponímia de les Illes Balears

    Número d'edicte 2028 - Pàgina 12636

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte d’activitats d’una instal·lació de gestió de residus de restes vegetals d’origen agrícola, forestal i jardineria (polígon 5, parcel·la 339, TM de Santa Maria del Camí) (Exp. 64a/2022)

    Número d'edicte 1991 - Pàgines 12637-12645

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre lla Modificació Puntual de les Número 20 del PGOU d'Es Castell relativa a la modificació del traçat de la intersecció del C/Sant Josep amb el Carrer Stuart, Es Castell, Menorca. (Exp. 91e/2022)

    Número d'edicte 2044 - Pàgines 12646-12647

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte bàsic de rehabilitació dels conjunts de casetes-escars de Portocolom i la reforma de la urbanització de diverses parts del port de Portocolom (TM de Felanitx) (Exp. 10a/2022)

    Número d'edicte 2045 - Pàgines 12648-12656

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació de 7 de març de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria d’eleccions per a la renovació dels membres del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Binissalem

    Número d'edicte 1981 - Pàgines 12657-12660

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

   • Resolució de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació per la qual es concedeix la protecció nacional transitòria a la Denominació d’Origen Protegida “Mel d’Eivissa / Miel de Ibiza”

    Número d'edicte 2092 - Pàgina 12661

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

   • Resolució del director de l’Institut Balear de la Joventut de 6 de març de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria dels certàmens i premis del Programa Cultural Art Jove per a l’any 2023 i se n’estableixen les bases generals i les específiques

    Número d'edicte 1961 - Pàgines 12662-12681

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual es concedeixen ajudes per donar suport a les activitats de projecció exterior de la música de les Illes Balears per a l’any 2022

    Número d'edicte 2023 - Pàgines 12682-12712

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució de consellera executiva del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal per a l’aprovació de les bases del Concurs Adlib de Disseny de Moda FUTUR ADLIB Noves Promeses 2023

    Número d'edicte 2040 - Pàgines 12713-12721

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Acord de correcció de les errades observades en el punts 7.1 i 22 de la convocatòria de subvencions 2023 pel desenvolupament d’activitats culturals d’administració local o dels organismes autònoms que en depenen

    Número d'edicte 2016 - Pàgines 12722-12723

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidència de l’IMAS de 10 de març de 2023, d’aprovació de la convocatòria i bases específiques per a la concessió d’una ajuda econòmica de 200 euros a persones físiques de Mallorca per a pal·liar els efectes econòmics derivats de la guerra d’Ucraïna, la crisi energètica i la inflació per a l’any 2023

    Número d'edicte 2103 - Pàgines 12724-12731

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAAGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

   • Rectificació d'errada material de la publicació al BOIB de 9 de febrer de 2023, en relació a la modificació puntual de la Relació de Llocs de Treball de l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca , aprovada pel Consell Executiu del Consell de Mallorca en data 1 de febrer de 2023

    Número d'edicte 1943 - Pàgines 12732-12736

  • CONSELL INSULAR DE MENORCAINSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS

   • Aprovació de la concessió de l'ajut a la investigació de l'IME per a l'elaboració de biografies de persones que van morir víctimes de la repressió durant i després de la Guerra Civil espanyola (Exp. 2022-I0015-05)

    Número d'edicte 2093 - Pàgines 12737-12738

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Convocatòria i bases reguladores de les condicions i requisits per a la concessió d'ajudes i subvencions socioeducatives CUC - curs acadèmic 2023-2024, de l’Institut Municipal d’Educació i Biblioteques de Calvià

    Número d'edicte 2063 - Pàgines 12739-12744

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Convocatòria i bases reguladores de les condicions i requisits per a la concessió de beques de formació pràctica dirigides a persones amb titulació universitària o de cicles formatius – projecta't 2023, de l’Institut Municipal d’Educació i Biblioteques de Calvià

    Número d'edicte 2065 - Pàgines 12745-12751

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Bases reguladores i convocatòria d'ajudes econòmiques per a cursar estudis de grau universitari per al curs acadèmic 2023/2024, de l’Institut Municipal d’Educació i Biblioteques de Calvià

    Número d'edicte 2067 - Pàgines 12752-12757

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Bases reguladores i convocatòria d'ajudes econòmiques per a cursar estudis de màster universitari per al curs acadèmic 2023/2024, de l’Institut Municipal d’Educació i Biblioteques de Calvià

    Número d'edicte 2066 - Pàgines 12758-12763

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació de les bases per a la concessió d'ajuts individuals per a transport per a estudiants des Castell curs 2022 - 2023 (Fora de l'Illa de Menorca)

    Número d'edicte 1985 - Pàgines 12764-12766

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació bases subvenció façanes 2023

    Número d'edicte 2029 - Pàgines 12767-12788

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Acord de la Junta de Govern de dia 8 de febrer de 2023 pel qual es resol el recurs de reposició interposat contra les bases de la convocatòria extraordinària per a accedir als diferents nivells que integren la carrera professional dels empleats públics de l’Ajuntament de Llucmajor aprovades per acord de la junta de Govern de dia 14 de desembre de 2022

    Número d'edicte 2090 - Pàgines 12789-12793

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Proposta acord desestimació al·legacions presentades i aprovació definitiva de l’exercici de l’activitat econòmica d’instal·lació, gestió, explotació i manteniment integral de la xarxa pública municipal de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

    Número d'edicte 2052 - Pàgina 12794

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Avocació de competències

    Número d'edicte 2021 - Pàgina 12795

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Resolució subvencions a clubs, associacions, i entitats esportives exercici 2022

    Número d'edicte 2061 - Pàgines 12796-12797

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Bases del concurs logotip d’igualtat

    Número d'edicte 2108 - Pàgines 12798-12799

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació del Pla d'actuació extraordinari en transport públic de viatgers amb vehicle turisme per a l'any 2023 del municipi de Sant Antoni de Portmany

    Número d'edicte 1895 - Pàgines 12800-12813

  • AJUNTAMENT DE SENCELLES

   • Modificació de les Bases Reguladores i la convocatòria, per procediment de concurrència no competitiva, d’ajuts destinats a subvencionar bons descompte a les empreses del municipi de Sencelles

    Número d'edicte 2060 - Pàgina 12814