Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 172283
Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, R1 de data 24 de febrer de 2023, a l’empara de la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 27 de setembre de 2022, per la qual es convoquen subvencions per a inversions en la transformació, comercialització de productes agrícoles ecològics, per a l’ any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 27 de setembre de 2022 per la qual es convoquen, subvencions per a inversions en la transformació, comercialització de productes agrícoles ecològics, corresponents a l' any 2022, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 24 de febrer de 2023, va signar la següent resolució, 

“INFORME PROPOSTA I RESOLUCIÓ DE DENEGACIO

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.2- Inversions en transformació, comercialització i/o desenvolupament de productes vitivinícoles

Convocatòria: ITC2022_1

Codi BDNS: 650920

Codi SIA: 2906817

Antecedents

1. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per a l'any 2022, subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes vitivinícoles.

2. De conformitat amb l'apartat sisè de l'esmentada Resolució, el termini de presentació de sol·licituds va acabar el di a 25/10/2022 , i varen tenir entrada en el Registre del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears un total de 27 sol·licituds d'ajuda.

3. Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda.

4. Una vegada avaluades les sol·licituds d'ajuda pels òrgans gestors, i d'acord amb els criteris d'elegibilitat establerts, els interessats assenyalats a l' Annex I adjunt no compleixen amb algun dels requisits prevists a la convocatòria per poder ser beneficiaris de l'ajuda, pels motius indicats a l'esmentat annex.

5. En date 25/01/2023 es notifica, mitjançant publicació a la pàgina web http://www.caib.es, les propostes provisional als interessats, concedint-los un termini de 10 dies per presentar les al·legacions escaients.

6. Una vegada finalitzat el termini, alguns dels interessats relacionats a l'Annex I adjunt han presentat al·legacions a la proposta de denegació.

Fonaments de dret

1. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per a l'any 2022, subvencions per a inversions en la transformació i la comercialització de productes vitivinícoles.

2. Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comú.

3. Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, pel qual es completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables als pagaments directes, a l'ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat.

4. Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

5. Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural.

6. Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes o determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut dels programes de suport a la reestructuració i reconversió o de suport a la collita en verd, de la vinya.

7. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

8. Llei 39/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic de les administracions públiques.

9. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

10. Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

11. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

12. Decret 65/2007, de 25 de maig, de constitució, organització i funcionament de l'Organisme Pagador de les despeses del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), a la comunitat autònoma de les Illes Balears BOIB núm. 082 de 2007 .

13. Ordre de la consellera d'Agricultura i pesca de 23 de desembre de 2005, per la qual es disposa l'assumpció de l'execució de la política de millora i foment dels sectors agrari i pesquer per part del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, estableix a l'article 1 que el FOGAIBA assumeix l'execució de la política de la Conselleria d'Agricultura i Pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, a partir de l'1 de gener de 2006.

INFORME I PROPOSTA

Analitzades les al·legacions presentades pels interessats, detallades a l'Annex I, aquest servei gestor les desestima, tal i com es motiva a l'esmentat annex.

Per tant, es proposa al vicepresident del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

  1. Denegar l'ajuda sol·licitada pels interessats que figuren a l'Annex I , que són un total de 3 expedients i que comença amb CELLER CAN NOVELL S.L. i acaba amb SA MARJALETA S.R.M. , relativa a la línia d'ajudes “Transformació i comercialització de productes vitivinícoles ”, per no complir amb algun dels requisits que s'estableixen a la convocatòria i que s'especifiquen a l'esmentat annex .
  2. Declarar conclòs el procediment i procedir a l'arxiu dels expedients detallats a l'Annex I.
  3. Notificar la resolució a cada un dels interessats de l'Annex I.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Palma, en data de la signatura electrònica

El gestor de la línia

Pedo Manuel Led López

 

La cap de la Secció I 

María Ángeles Pérez Ribas

 

La cap de Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural

Gemma Canós Franch

 

Conforme amb la proposta, en dict resolució

El vicepresident del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

 

(Signat electrònicament: 9 de març de 2023)

El secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació Jorge Sánchez Fernández Per suplència del director gerent del FOGAIBA (BOIB núm.151, de 7/11/2019)

 

 

ANNEX I RELACIÓ DE SOL·LICITUS DENEGADES

Núm. Exp.

NIF

Sol·licitant

Motiu denegació

Proposta comunicada

Data presentació Al·legacions

Resposta A·legacions

ITC2022_1/004

B02837375

CELLER CAN NOVELL S.L.

No adjunta cap document acreditatiu d'estar donat d'alta d'IAE/CNAE per elaborar o comercialitzar vins.. Consultada la base de dades de l'Agència Tributària, l'entitat 'Celler Can Novell' consta de baixa del IAE 524 el 01/03/2021. Per tant es desestimen les al·legacions presentades. No acomplir requisits beneficiari, l'entitat no és d'indústria que elabori o comercialitzi vins.

25/01/2023

08/02/2023

Presenta com a única al·legació un escrit a on diu que «la empresa se dedica a la comercialització de productes vitivinícoles , i que estan donats d'alta amb l'IAE 524».

ITC2022_1/024

***3086**

Mª.ISABEL PIZA ALABERN

El sol·licitant no es troba inscrit en el Registre d'Operadors Vitivinícoles, ni consta que tengui un IAE/CNAE per elaborar o comercialitzar vins. Aquestes ajudes estan dirigides a petites inversions en modernització i millora d'instal·lacions i equips de cellers de les Illes Balears. Per tant es desestimen les al·legacions presentades.

25/01/2023

13/01/2023

Presenta com a única al·legació que te aprovada d'inscripció de nova plantació de vinya. Aquesta inscripció no acredita que sigui titular d'una empresa dedicada a la transformació de productes vitivinícoles.

ITC2022_1/025

E07702905

SA MARJALETA S.R.M.

S'han notificat les circumstàncies de denegació de deficiències de l'expedient, amb publicació a la pàgina web del FOGAIBA el dia 25/01/2023. En data d'avui no s'ha al·legat res.

25/01/2023

NO PRESENTA

No presenta al·legacions.