Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 173011
Aprovació inicial de l’expedient núm. BEP01/2023 de modificació de les Bases d’Execució del Pressupost del Consell de Mallorca 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A la Intervenció General del Consell de Mallorca, d'acord amb allò que disposen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i 169 del RDL 2/2004, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic, a efectes de reclamacions, l'expedient núm. BEP01/2023 de modificació de les Bases d'Execució del Pressupost del Consell de Mallorca 2023, aprovat inicialment pel Ple, en sessió ordinària celebrada dia 9 de març de 2023.

Els interessats legitimats d'acord amb el que disposen els articles 63.1 de la Llei 7/1985 i 170 del RDL 2/2004 i pels motius taxativament enumerats a l'apartat 2 de l'article 170 esmentat, poden presentar reclamacions i suggeriments, amb subjecció als tràmits següents:

  1.  Termini d'exposició, admissió de reclamacions i suggeriments: Quinze dies hàbils a partir del següent del de la data d'inserció d'aquest anunci en el BOIB.
  2.  Oficina de presentació: Registre general del Consell de Mallorca.
  3.  Òrgan davant el qual s'ha de presentar la reclamació: Ple del Consell de Mallorca.

La modificació de Bases d'Execució del Pressupost del Consell de Mallorca per a l'exercici 2023 es considerarà definitivament aprovada si, durant el termini assenyalat, no es presenta cap reclamació.

 

Palma, 9 de març de 2023

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública Josep Lluís Colom Martínez