Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE LLUBÍ

Núm. 170092
Ordenança Fiscal per a l'establiment de preus públics relatiu per les prestacións de serveis de l'escola infantil pública i altres serveis educatius de 0 a 3 anys

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener de 2023, va acordar l'aprovació provisional de la modificació de la següent Ordenança fiscal:

-Ordenança fiscal per a l'establiment de preus públics relatiu per les prestacions de serveis de l'escola infantil pública i altres serveis educatius de 0 a 3 anys.

Això atès, s'exposa al públic, mitjançant la inserció d'aquest anunci en el tauler d'edictes de la Corporació i en el BOIB,  la modificació de la citada Ordenança juntament amb el seu expedient instruït a l'efecte, durant el termini de 30 dies en els quals els interessats podran presentar, si escau, les reclamacions que considerin oportunes.

En cas que no es presentin reclamacions, l'acord fins a les hores provisional s'entendrà elevat automàticament a definitiu, en virtut de la presumpció establerta a l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

 

Llubí, document signat electrònicament (8 de març de 2023)

La batllessa Magdalena Perelló Frontera