Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 174300
Extracte de la Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de 10 de març de 2023, per la qual s’aprova la convocatòria i bases específiques per a la concessió d’una ajuda econòmica de 200 euros a persones físiques de Mallorca per a pal·liar els efectes econòmics derivats de la guerra d’Ucraïna, la crisi energètica i la inflació per a l’any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions i a la seu electrònica del Consell de Mallorca.

Primer. Objecte i finalitat

Les ajudes econòmiques d'aquesta convocatòria tenen l'objectiu d'ajudar a les persones físiques residents a Mallorca a afrontar amb més comoditat l'actual situació econòmica derivada de la guerra d'Ucraïna i de la crisi energètica, per tal d'alleugerir la sobrecàrrega econòmica que suposa l'increment generalitzat dels preus dels productes i subministraments.

Segon. Beneficiaris

1. Poden ser beneficiàries d'aquesta ajuda les persones físiques majors d'edat que reuneixin tots els requisits següents:

a) Tenir residència legal i efectiva a Mallorca, i estar empadronat en algun dels seus municipis en el moment de la publicació d'aquesta convocatòria.

b) No superar els ingressos:

- els 25.200,00 € anuals en cas de rendes en tributació individual o ,

- els 42.000,00€ anuals en cas de tributació conjunta.

A efectes d'aquesta convocatòria s'entén per ingressos el resultat de la suma de les bases general i de l'estalvi del darrer període impositiu declarat, caselles 435 i 460, de la declaració de renda, IRPF 2021.

c) Disposar en concepte de titular o cotitular d'un compte corrent bancari al territori espanyol.

2. No poden ser beneficiàries d'aquesta ajuda les persones que es trobin en alguna de les situacions que estableix l'article 8 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.

Tercer. Model, contingut de la sol·licitud i forma de presentació

Les persones interessades que compleixin els requisits d'aquesta convocatòria en el moment de la seva publicació han de presentar les sol·licituds necessàriament a través de mitjans electrònics.

Per a presentar la sol·licitud, s'haurà de disposar de DNI electrònic o certificat digital, o fer ús del sistema CLAVE (Pin 24h o Cl@ve Permanente), sistemes que, a més d'admetre's per a la identificació de les persones sol·licitants, expressament es determina que en aquestes bases i convocatòria s'admeten com a sistema de firma, en tant que es considera que, juntament amb la identificació, la informació facilitada per la persona sol·licitant, la documentació a aportar juntament amb aquesta i l'actuació completa en el tràmit telemàtic específicament creat acrediten l'expressió de la voluntat i el seu consentiment.

La sol·licitud s'haurà d'emplenar, en tots els camps, a través dels procediments publicats a l'enllaç següent:

https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=113650

En aquest enllaç trobaran un procediment específic per a les persones que actuïn en nom propi i un altre procediment específic per aquelles persones que actuïn en representació d'una altra persona.

Les persones que actuïn en representació d'una altra hauran d'acreditar la representació amb qualsevol mitjà vàlid en Dret que deixi constància fidedigna de l'existència. S'entendrà acreditada la representació mitjançant apoderament efectuat per compareixença personal de la persona representant i de la persona representada a qualsevol de les oficines de l'IMAS, a través de l'acreditació de la inscripció en el registre electrònic d'apoderaments, o a través d'altra forma vàlida en Dret.

En ambdós procediments publicats es requereix l'aportació de les dades següents: model de sol·licitud, que inclou el consentiment informat per a consultar informació d'altres administracions i la declaració responsable de que la persona sol·licitant compleix els requisits establerts per a tenir la condició de beneficiària d'aquests ajuts, segons defineix l'apartat tercer d'aquesta convocatòria, incloent-hi la declaració responsable de trobar-se al corrent de compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb el Consell de Mallorca i els organismes autònoms que en depenen, i de les obligacions amb la Seguretat Social, i les dades del número de compte bancari del que són titulars.

La instància no quedarà presentada si no es signa electrònicament marcant en el lloc corresponent que es manifesta la voluntat i el consentiment de la persona interessada, o en cas d'actuar mitjançant representació, del seu representant.

Només en cas de no autoritzar la consulta de dades a altres administracions, les persones interessades hauran d'aportar juntament amb el tràmit:

- còpia de la declaració de la renda de l'any 2021 o, en cas de no estar obligat a la presentació de la declaració de renda, un certificat tributari d'IRPF expedit per la AEAT (sol·licitat mitjançant el Model 01 presentació/no presentació a l'exercici 2021 en el que constaran les imputacions de renda i rendiments de les que té coneixement l'AEAT).

- certificat d'empadronament de la persona sol·licitant.

Independentment de si autoritzen o no la consulta de dades a altres administracions, les persones que actuïn com a representants hauran d'aportar juntament amb el tràmit el document que acrediti vàlidament en Dret la representació.

Totes les persones sol·licitants que no s'oposin a la consulta de dades i que no actuïn en representació d'una altra, no hauran d'aportar cap document en el moment de fer la sol·licitud.

En el cas que fos necessari aclarir qualsevol dubte sobre la tramitació d'aquesta convocatòria d'ajudes, es pot contactar al telèfon gratuït d'Atenció a la Ciutadania de l'IMAS al número 900 100 444 on rebran assistència per a la presentació de les instàncies.

Quart. Bases reguladores

Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21 de 18 de febrer 2017).

Modificada per Acord de Ple de Consell de Mallorca de data 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96 de 4 d'agost de 2018).

Bases específiques aprovades per Resolució de la Presidència de l'IMAS de 10 de març de 2023 d'aprovació de la convocatòria i bases específiques d'aquesta ajuda.

Cinquè. Quantia

Es destina la quantitat total de 5.000.000,00 € a les subvencions objecte d'aquesta convocatòria, amb càrrec a la partida pressupostària 00.23137.48000 del pressupost de despeses de l'IMAS de 2023.

L'import màxim de la convocatòria es pot incrementar sense que es requereix una nova convocatòria, en els supòsits prevists a l'article 23 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca. Les modificacions esmentades, llevat que s'estableixi una altra cosa, no impliquen que s'ampliï el termini per presentar sol·licituds, ni afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes.

Sisè. Termini per a presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de les sol·licituds és de 15 dies hàbils i s'iniciarà el dia següent a la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB.

D'acord amb l'establert a l' article 31.2 de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, el registre electrònic permetrà la presentació de documents cada dia durant les vint-i-quatre hores, inclosos els dies inhàbils (dissabtes, diumenges i festius que ho siguin al municipi de Palma). Als efectes de prelació de les sol·licituds, la presentació en un dia inhàbil s'entendrà realitzada la primera hora del primer dia hàbil següent i es consideraran presentats per l'ordre de l'hora efectiva en què ho foren en el dia inhàbil. Les sol·licituds presentades en el dia inhàbil es consideraran anteriors, segons l'ordre indicat, a les que siguin presentades el primer dia hàbil posterior.

Setè. Altres dades d'interès

Les sol·licituds es poden resoldre individualment o en blocs, encara que no hagi acabat el termini de presentació, a mesura que aquestes entrin en el registre de l'IMAS. Si s'exhaureix el crèdit destinat a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació, s'ha de suspendre la concessió de noves ajudes mitjançant resolució que es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca.

Totes aquelles sol·licituds que no siguin completes o no estiguin presentades en la forma prevista en aquesta convocatòria en el moment que s'exhaureixi el crèdit es tendran directament per no presentades i, per tant, seran inadmeses sense necessitat de requeriment.

 

Palma, 10 de març de 2023

La presidenta de l'IMAS Sofia Alonso Bigler