Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CONSELL

Núm. 164359
Canvi dels drets de la concessió funerària de la sepultura 97, Sèrie B del cementiri municipal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se sol·licitat per part de la sra. Renate Werthwein, els drets de la concessió funerària de la sepultura 97, Sèrie B del cementiri municipal, que actualment està a nom de Uli Werthwein.

S'ha acordat seguir els tràmits reglamentaris i sotmetre a exposició pública durant un període de 15 dies a partir del següent al de la publicació d'aquest anunci al B.O.I.B., perquè totes les persones que es creguin amb qualsevol dret sobre la citada sepultura puguin formular reclamacions.

Transcorregut aquest termini sense reclamacions expedirà el document corresponent.

 

Consell, a data de la signatura electrònica (28 de febrer de 2023)

El batle Andreu Isern Pol