Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 169553
Exposició pública del padró-llista cobratòria corresponent al mes de març de 2023 del preu públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, i obertura del període voluntari de cobrament

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Insular d'Eivissa, mitjançant resolució del conseller executiu d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, núm. 2023000097 de data 7 de març de 2023, ha resolt aprovar el padró llista cobratòria corresponent al mes de març de 2023.

El citat padró-llista cobratòria apareixerà exposat al públic en les dependències de les escoletes i de la Tresoreria del Consell insular, durant el període de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà d'aquesta publicació. A partir de la finalització del termini anterior i durant un període d'un mes, les persones interessades podran interposar contra aquest, recurs de reposició davant el conseller executiu d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut , del Consell Insular d'Eivissa.

Així mateix, podran utilitzar qualsevol altre mitjà de defensa que considerin oportú per a la defensa dels seus interessos.

Mitjançant aquest document, i segons el que es disposa a l'Ordenança reguladora del preu públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, publicada al BOIB núm. 69 de 15 de maig de 2012, i modificada al BOIB núm. 106 de 11 d'agost de 2022, pos en coneixement l'obertura del període voluntari de cobrament del padró anteriorment esmentat, que comprendrà des del dia 15 de març de 2023 fins al 15 de maig de 2023 (tots dos inclosos), o l'immediat dia hàbil posterior si l'últim dia és inhàbil. De conformitat amb l'art. 7 de l'esmentada ordenança, la percepció del preu públic es realitzarà per rebut mensual domiciliat, durant la primera quinzena del mes, en el compte bancari indicat per l'obligat al pagament.

Passat el període voluntari de cobrament, s'incoarà la via de constrenyiment, en la qual les persones deutores hauran d'abonar, a més de l'import de la quota, els costos del procediment i els següents recàrrecs: del 10%, si el pagament s'efectua en els terminis assenyalats en la provisió de constrenyiment, o del 20% si el pagament és posterior als terminis referits, i els interessos de demora corresponents. El recàrrec serà del 5% si el pagament es realitza abans de la notificació de la providència de constrenyiment.

 

Eivissa, 8 de març de 2023

El cap de Secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d'Eivissa José V. Garibo Redolat