Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 171356
Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 22 de febrer de 2023, pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a associacions i altres entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de control i esterilització de colònies de felins al terme municipal de Calvià, per a l'any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Ref. BDNS 679874

D'acord amb el que preveuen els arts. 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias).

Primer. Objecte

La present convocatòria té per objecte la concessió, en règim de concurrència competitiva, d'ajudes econòmiques a les associacions i entitats sense ànim de lucre que tenguin entre els seus objectius les funcions de protecció i conservació dels animals en general, per al desenvolupament d'actuacions de control i atenció de colònies de moixos al carrer, consistent bàsicament en la captura, esterilització i retorn de moixos assilvestrats al terme municipal de Calvià.

Segon. Beneficiaris

Poden ser beneficiàries les associacions i entitats sense ànim de lucre que, complint els requisits i finalitats d'aquesta convocatòria, fomentin el control i l'atenció de colònies de moixos assilvestrats, i tenguin com a àmbit d'actuació el terme municipal de Calvià.

No es podran beneficiar de les ajudes previstes en aquesta convocatòria les entitats en què concorri alguna de les prohibicions que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tercer. Bases reguladores

Bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a associacions i altres entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de control i esterilització de colònies de felins al terme municipal de Calvià, per a l'any 2023, publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 28 de 4 de març de 2023.

Quart. Quantia

L'assignació pressupostària per a la present convocatòria és de vint-i-sis mil euros (26.000,00 €) per a l'any 2023, amb càrrec a la partida pressupostària de l'Ajuntament 302.17300.4800000.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Calvià, 7 de març de 2023

El tinent de batle d'Economia Marcos Pecos Quintans