Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

Núm. 170019
Extracte de la Resolució del conseller executiu de Presidència de dia 07 de març de 2023 relativa a la convocatòria de subvencions per al suport a la realització de projectes com instrument per a les relacions socials i el benestar personal de la gent gran, any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Codi de la convocatòria: 680425

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/680425)

1. Bases reguladores

Aquesta convocatòria s'efectua en el marc de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, aprovada pel Ple del Consell de Mallorca, en sessió de 23 de desembre de 2016, BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017, i modificada pel Ple del Consell de Mallorca, en sessió 14 de juny de 2018, BOIB núm. 96 de 4 d'agost de 2018.

2. Objecte

La convocatòria té per objecte regular la concessió de subvencions per finançar les despeses derivades de projectes d'interès cultural, social i lúdic com instrument per a les relacions socials i el benestar personal de la gent gran, i que es realitzin a l'illa de Mallorca.

3. Finalitats

Els projectes que es subvencionin han de tenir algunes de les finalitats relacionades amb la gent gran i que es descriuen a continuació:

a) Promoure i estimular l'envelliment actiu i la promoció d'hàbits saludables.

b) Promoure les relacions socials i la comunicació interpersonal com a mitjà per aconseguir un enriquiment personal i per prevenir l'aïllament social.

c) Crear espais on es comparteixin valors de tolerància, convivència i solidaritat, determinants en les relacions comunitàries.

d) Interaccionar amb la promoció de l'autonomia personal i la qualitat de vida.

4. Beneficiaris

Poden obtenir la condició de persones beneficiàries de les subvencions les universitats públiques que duguin a terme, en l'àmbit insular de Mallorca, programes destinats a la gent gran que els permeti el desenvolupament de valors i actituds que milloren la capacitat de gaudi i la qualitat de vida de les persones, i que compleixin les condicions previstes en l'article 8 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.

No poden obtenir la condició de persones beneficiàries les entitats en les quals s'esdevingui alguna de les circumstàncies següents:

a) Les entitats en les quals concorre alguna de les prohibicions establertes en l'article 8 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.

b) Les universitats que presentin un projecte en el qual no s'expressi de manera clara la connexió existent entre el projecte presentat i l'objecte i finalitats de la convocatòria.

5 . Crèdit pressupostari

Es destina la quantitat de cinquanta mil euros (50.000,00 euros) a les subvencions objecte d'aquesta convocatòria, amb càrrec a la partida pressupostària 00.23180.45390, del pressupost de despeses del Consell de Mallorca per a l'any 2023.

RC 220230000942

A 920230001128

6 . Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables les despeses que, de manera indubtable, responen a la naturalesa dels projectes subvencionats i s'efectuen durant el període comprés entre l'1 de gener de 2023 i el 30 de setembre de 2023 (ambdós inclosos). Així mateix, es considera despesa feta la que ha estat efectivament pagada abans que no acabi el període de justificació establert en el punt catorzè d'aquesta convocatòria, d'acord amb el que estableix l'article 44 de l'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.

Les activitats justificades i la data dels justificants de les activitats han de correspondre al període que compren des del dia 1 de gener de 2023 i el 30 de setembre de 2023, ambdós inclosos

7 . Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Si el darrer dia és inhàbil, s'entén prorrogat fins el primer dia hàbil següent.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònia (8 de març de 2023)

El conseller executiu de Presidència Javier de Juan Martín