Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 171257
01/2023. Departament Tributari. Aprovació padrons fiscals de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i de la Taxa pel tractament de residus sòlids urbans. Exercici 2023.

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

S'han aprovat, per decret núm. 202304743, de 8 de març de 2023, de la Regidoria de l'àrea d'hisenda, innovació i funció pública, els padrons corresponents a l'exercici de 2023 de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica i de la Taxa per serveis relatius al tractament de residus sòlids urbans. D'acord amb allò que disposa l'article 102.3 de la Llei General Tributària i als efectes de notificació col·lectiva de les corresponents liquidacions, es posa en coneixement dels contribuents que queden exposats els padrons dels tributs indicats a les oficines del Departament tributari d'aquest Ajuntament, durant el termini d'un mes a comptar des de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, durant el qual els interessats legítims els podran examinar.

Es podrà interposar,  si es considera convenient, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el Regidor d'hisenda, en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la finalització de l'exposició pública, o reclamació economicoadministrativa davant el Tribunal Econòmicoadministratiu Municipal de Palma, en idèntic termini i mitjançant escrit dirigit al Regidor d'hisenda, la qual és prèvia al recurs contenciós administratiu. Tot això sense perjudici de qualsevol altre que considereu  procedent. La mera interposició del recurs no interromprà l'acció administrativa per a la cobrança (Art. 14. 2. i) del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març).

 

Palma, 9 de març de 2023

La cap de Departament Tributari p.d. Decret de batlia núm. 3000 de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Mª Gloria Belmonte Barcia