Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT DE SES SALINES

Núm. 173953
Anunci devolució aval

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Finalitzat el contracte de l'obra per a l'adequació d'una part del solar del C.P. Colònia de sant Jordi, per a l'ús com aparcament públic, i sol·licitada per l'adjudicatari, EXCAVACIONES S'HORTA SA, la cancel·lació de la garantia definitiva que té constituïda mitjançant aval bancari número de registre 9340.03.1761357-41, per un import6.356,03 euros.Es fa públic, perquè en el  termini de quinze dies es puguin presentar reclamacions pels qui creguin tenir qualque  dret exigible a l´esmentat contractista  per raó del contracte garantit.

 

Ses Salines, a la data de la signatura electrònica:(10 de març de 2023)

El batle-president Juan Rodriguez Ginard