Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 172119
Informació pública de la documentació corresponent a la revisió de l’Autorització Ambiental Integrada de la planta de tractament d’oli mineral usat a nom de WORP Islas Balears, SL , vista la decisió d’execució de la Comissió, de 10 d’agost de 2018, per la qual s’estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en el tractament de residus d’acord a la directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es sotmet a informació pública la documentació corresponent a la revisió de l'Autorització Ambiental Integrada de la planta de tractament d'oli mineral usat a nom de WORP Islas Balears, SL, vista la Decisió d'execució de la Comissió de 10 d'agost de 2018 per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) en el tractament de residus d'acord a la Directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell, (d'acord amb el que disposa l'article 26 del RDL 1/2016, de 16 de desembre pel que s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació, i l'article 16 del RD 815/2013, de 18 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació), per tot això:

S'obre un termini d'informació pública de 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè les persones interessades puguin consultar-ne la documentació a la Conselleria de Medi Ambient i Territori, situada en el carrer Gremi de Corredors, 10, de Palma i a la seu electrònica de la CMAIB

(http://www.caib.es/sites/comissiomediambient/ca/exposicia_pablica/),

i formulin, si escau, les al·legacions que considerin oportunes.

 

(Signat electrònicament: 6 de març de 2023)

La presidenta suplent de la CMAIB Catalina Inés Perelló Carbonell Per suplència del president de la CMAIB (BOIB núm. 26, de 28/02/23)