Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció primera. Contractació Pública

AJUNTAMENT DE LLOSETA

Núm. 170955
Anunci d'informació pública del plec de condicions de la licitació de la concessió demanial, per a l'explotació del bar-restaurant de la piscina municipal de Lloseta

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant  Resolució de Batlia núm. 183/2023 de data 6 de març de 2023, s'ha aprovat l'expedient i el Plec de condicions que ha de regir la licitació de la concessió demanial per a l'explotació del bar-restaurant de la piscina municipal de Lloseta, a tramitar mitjançant concurs per procediment obert, criteri d'adjudicació únic preu consistent en la millora a l'alça del cànon de licitació anual, tramitació d'urgència, que es tramita sota l'expedient 114/2023.

De conformitat amb l'establert a l'article 87.4 del Reglament de Béns de les entitats locals en relació a l'establert a l'article 119 de la Llei de Contractes del Sector Públic, es sotmeten a informació pública els plecs de la concessió i la documentació complementària que l'acompanya, per un termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOIB per tal que qualsevol persona interessada pugui consultar el projecte a les oficines municipals tots els dies feiners entre les 9 i les 14 hores, o bé a través del tauler d'anuncis del lloc web de l'ajuntament (https://ajlloseta.sedelectronica.es/info.2).  

Les al·legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant l'Ajuntament dintre del termini esmentat al paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

(Signat electrònicament: 7 de març de 2023)

El batle (José María Muñoz Pérez)