Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 170052
Anunci mitjançant el qual es fa pública la modificació de la composició de la Junta Directiva de la Federació de Bàsquet de les Illes Balers (període 2020-2024)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb l'article 20.4 del Decret 86/2008, d'1 d'agost, pel qual es despleguen i es regulen els processos electorals de les federacions esportives de les Illes Balears, el 16 de febrer de 2021 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la ratificació del president i la composició de la Junta Directiva de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears un cop finalitzat el procés electoral corresponent al període 2020-2024.

El 19 de gener i el 16 de febrer de 2023, es comunica a la Direcció General d'Esports la dimissió del senyor Francisco Javier Ferrer Planells, com a vicepresident quart, i la del senyor Antonio Jaume Castelló com a vocal, així com la designació de la senyora Verónica Ávila Fernández i del senyor Rafel Pastor Fiol com a nous titulars d'aquests càrrecs.

L'Assemblea General de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears va adoptar a les sessions extraordinàries de 12 de juliol i 31 d'agost de 2020 i a la sessió de la Junta Gestora a 24 de setembre de 2020 -entre d'altres acords- i per tal de dur a terme el procés electoral corresponent al període 2020-2024, que la Junta Directiva seria nomenada pel president. Aquest acord va esser ratificat mitjançant Resolució del director general d'Esports de 9 d'octubre de 2020.

Per tant, novament es fa pública la composició de la Junta Directiva de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears, que és la següent:

Juan José Talens Llinás, president

Pedro Terrasa Sánchez, vicepresident primer

Bartomeu Bauzá Arrom, vicepresident segon

Francisco Franco Jacobo, vicepresident tercer

Verónica Ávila Fernández, vicepresidenta quarta

Nicolás Fuster Hernández, secretari

Francisca Salom Pons, tresorera

Jordi Capó Pons, vocal

María Jaume Castelló, vocal

Jordi Llabrés Bordoy, vocal

Sandra Nadal Riera, vocal

Rafel Pastor Fiol, vocal

Virginia Ferreiro Basurto, vocal

El president o la presidenta del Comitè de Jutges o àrbitres, vocal

El president o la presidenta del Comitè de Tècnics, vocal

 

(Signat electrònicament: 20 de febrer de 2023)

El director general d'Esports Carles Gonyalons Sureda