Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SENCELLES

Núm. 172589
Aprovació provisional de l’expedient de modificació Puntual Núm. 2 de les NNSS de Sencelles per a la reordenació de l’àmbit de l’UAC-1

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En la Sessió Extraordinària del Ple de data 3 de març de 2023, aquesta Corporació  prengué el següent acord:

Primer.- Aprovar provisionalment l'esmena de deficiències de la Modificació Puntual núm. 2 de les Normes Subsidiàries de Sencelles per a la reordenació de l'àmbit de la UAC 1, amb les esmenes següents, de conformitat amb el requeriment de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme, de data 27 de gener de 2023:

- Al punt 4 de la memòria: es justifica que no es necessari l'equipament esportiu previst en el sòl urbà per les normes vigents.

- Al punt 4.4: es substitueix la terminologia «cas urbà» per «cas antic».

- Annex V: adaptació de la valoració del sòl per a l'expropiació.

- S'adjunta a l'expedient nou informe de la intervenció tenint en compte les modificacions en la valoració de l'expropiació.

- A la nova fitxa de la AA-01, a l'apartat d'objectius i criteris d'ordenació, s'indica en el cas que es constitueixin murs o altres elements, les condicions d'estètica i d'integració paisatgística seran les previstes a la norma 22 del PTIM.

Segon.- En compliment del que estableix la LUIB, a l'article 55.3, s'acorda l'obertura d'un període d'exposició al públic de 45 dies, comptat des del dia següent a la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), a la seva web (https://www.sencelles.cat/bans/) i a un diari de major circulació de l'illa corresponent, a fi que durant l'esmenta't termini es puguin presentar els suggeriemnts i al·legacions que es considerin oportuns. L'expedient de Modificació Puntual de les NNSS de Sencelles, consistent amb la reordenació de l'àmbit de l'UAC-1, romandrà exposat al públic a les dependències municipals situades a la Plaça de la Vila, 7 de Sencelles, en horari d'atenció al públic.

 

Sencelles,  9 de març de 2023

El batle Joan Carles Verd Cirer