Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 172881
Notificació de resolució d’expedient per infracció administrativa en matèria de sanitat animal núm. 2021/26449B

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que s'ha intentat pels mitjans establerts la notificació personal de la resolució d'expedient per infracció administrativa en matèria de sanitat animal, Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal i atès que no hi ha constància a l'expedient de la seua recepció per la persona interessada, d'acord amb el que disposa l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb aquest anunci es posa en coneixement de la persona que s'indica a continuació que s'ha dictat decret d'expedient sancionador per presumpta infracció comesa en matèria de sanitat animal, i se li comunica que podeu interposar, alternativament, o un recurs de reposició potestatiu davant la Presidència del Consell Insular d'Eivissa, en el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la publicació de la notificació, o bé un recurs contenciós administratiu, en relació amb els articles 8, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167 de 14 de juliol de 1998), contra l'esmentat Decret, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent a la publicació d'aquesta notificació.

Núm. d'expedient: 2021/26449B

NIE Presumpte infractor: Y1736586P

Data de la resolució d'imposició de sanció: 17 de novembre de 2022

Preceptes infringits: Infracció prevista com a lleu a l'article 14.3a de la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici, que tipifica com a infracció administrativa «… Són infraccions lleus: a) L'incompliment d'obligacions que exigeixen les normes de protecció animal quant a la cura i el maneig dels animals, sempre que no es produeixin lesions permanents, deformitats o defectes greus, o la mort dels animals. ...». Article en relació amb el Reial Decret 348/2000, de 10 de març, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic la Directiva 98/58/CE, relativa a la protecció dels animals a les explotacions ramaderes, el qual al seu punt 6 de l'annex, especifica que en la mesura que sigui necessari i possible, el bestiar mantingut a l'aire lliure ha de ser objecte de protecció contra les inclemències del temps, els depredadors i el risc de malalties; també amb el Reial Decret 804/2011, de 10 de juny, pel qual es regula l'ordenació zootècnica, sanitària i de benestar animal de les explotacions equines i s'estableix el pla sanitari equí, article 4.3 que estableix, entre altres, que l'explotació s'ha de situar en una àrea delimitada, aïllada de l'exterior i que permeti un control eficaç d'entrades i sortides de vehicles, persones i animals mitjançant un tancat perimetral o sistemes equivalents, i que per a la gestió dels fems generats en les instal·lacions d'estabulació, han de disposar de femers impermeabilitzats naturalment o artificialment, que evitin el risc de filtració i contaminació de les aigües superficials o subterrànies, amb capacitat suficient per permetre'n la gestió adequada; així mateix, al seu article 4.5 marca, entre altres, que les explotacions han de disposar d'instal·lacions o sistemes apropiats que permetin, en la mesura que sigui necessari i possible, la protecció contra les inclemències del temps i els depredadors. També en connexió amb el Reial decret 676/2016, de 16 de desembre, pel qual es regula el sistema d'identificació i registre dels animals de l'espècie equina, article 9.1 que estableix que els èquids s'han d'identificar, com a molt tard, un any després de la data de naixement i, en qualsevol cas, abans d'abandonar l'explotació de naixement.

Qualificació de la infracció: Lleu

Sanció: Advertiment

Últim domicili conegut: Cas Cavaller, núm. 21 – Can Toni Negre - 07810

Municipi: Sant Joan de Labritja

 

Eivissa, 9 de març de 2023

La tècnica d'administració general del Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí Ma José Cardona Muñoz