Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de març de 2023 per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Sant Ferran de ses Roques, de Formentera

    Número de registre 2105 - Pàgines 12406-12407

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 6 de març de 2023, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es nomena catedràtic d’universitat

    Número de registre 2043 - Pàgina 12408

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Nomenament de funcionari de carrera en la categoria d'oficial de policia local

    Número de registre 2000 - Pàgina 12409

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Resolució Batlia nomenament 16 policies locals, funcionaris en pràctiques

    Número de registre 1984 - Pàgines 12410-12411

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Cessament Directora General de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 2002 - Pàgina 12412

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Nomenament, policia local, grup/subgrup C1, com a funcionari en pràctiques de l’Ajuntament de Son Servera

    Número de registre 2053 - Pàgines 12413-12414

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de Ports de les Illes Balears de nomenament dels membres de l’òrgan de selecció de la convocatòria del procés selectiu d’estabilització mitjançant concurs extraordinari de mèrits

    Número de registre 2046 - Pàgines 12415-12416

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de Ports de les Illes Balears de nomenament dels membres de l’òrgan de selecció de la convocatòria del procés selectiu d’estabilització mitjançant concurs oposició

    Número de registre 2050 - Pàgines 12417-12418

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos d'advocacia de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 2032 - Pàgines 12419-12448

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del procediment extraordinari per constituir una borsa d’ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia

    Número de registre 2033 - Pàgines 12449-12452

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació del calendari de realització dels exercicis de les proves selectives pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, convocades per Resolució de data 19 de desembre de 2022 (BOIB núm. 165, de 20 de desembre)

    Número de registre 2034 - Pàgines 12453-12454

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’exclou a un aspirant del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa d’Eivissa

    Número de registre 2035 - Pàgines 12455-12456

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala enginyeria, especialitat enginyeria industrial, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

    Número de registre 2036 - Pàgines 12457-12459

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 6 de març de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, 1 plaça del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 1951 - Pàgina 12460

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 6 de març de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, 4 places del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 1952 - Pàgina 12461

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 6 de març de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, 1 plaça del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 1953 - Pàgina 12462

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 6 de març de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, 1 plaça del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 1954 - Pàgina 12463

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 6 de març de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, 1 plaça del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 1955 - Pàgina 12464

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 6 de març de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, 3 places del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 2005 - Pàgina 12465

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 8 de març de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, 1 plaça del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 2006 - Pàgines 12466-12467

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 8 de març de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, 2 places del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 2007 - Pàgina 12468

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 8 de març de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 2008 - Pàgina 12469

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 8 de març de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 2009 - Pàgina 12470

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 8 de març de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 2010 - Pàgina 12471

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 8 de març de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 2011 - Pàgina 12472

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 8 de març de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 2012 - Pàgina 12473

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 8 de març de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 2013 - Pàgina 12474

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 8 de març de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 2014 - Pàgina 12475

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 8 de març de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 2015 - Pàgina 12476

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 8 de març de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 2072 - Pàgina 12477

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 8 de març de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, 2 places del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 2074 - Pàgina 12478

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 8 de març de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

    Número de registre 2075 - Pàgina 12479

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Rectificació de les Bases específiques d’estabilització de personal funcionari i laboral del Consell Insular d’Eivissa, publicades al BOIB núm. 162, de data 13 de desembre de 2022

    Número de registre 2001 - Pàgines 12480-12485

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Modificació de les bases per a constituir una borsa de treball complementària, a la de l’exp. 609/2022, per a proveir, amb personal funcionari interí, per necessitats urgents existents en la policia local de l'Ajuntament d’Alaró

    Número de registre 2041 - Pàgina 12486

  • AJUNTAMENT D'ARIANY

   • Convocatòria de Jutge de Pau

    Número de registre 2019 - Pàgina 12487

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Decret de Batlia, de data 7 de març de 2023, de modificació de la composició de les Comissions de Selecció de les places pertanyents al Grup d'Agrupacions Professionals, de les proves selectives corresponents al procés d'estabilització de l'ocupació temporal 2022 de l'Ajuntament de Calvià

    Número de registre 1998 - Pàgina 12488

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Constitució borsí de personal temporal monitors/es piscina de l’ajuntament de Lloseta

    Número de registre 2086 - Pàgina 12489

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de treballador/a social, personal funcionari interí, de l’Ajuntament de Muro, per mitjà del sistema concurs oposició

    Número de registre 2026 - Pàgines 12490-12499

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’educador social, personal funcionari interí, de l’Ajuntament de Muro, per mitjà del sistema concurs oposició

    Número de registre 2027 - Pàgines 12500-12509

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Aprovació la llista provisional d’aspirants admesos en el procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de oposició per cobrir les places de personal laboral d’aquest Patronat

    Número de registre 2094 - Pàgines 12510-12516

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma. Aprovació de les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per al concurs de mèrits de diverses places de personal laboral corresponent a la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal per a l’any 2021

    Número de registre 2107 - Pàgines 12517-12521

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos del procediment de selecció, per torn lliure, de dos places de Tècnic/a d'Administració General, personal funcionari de carrera, pel sistema d'oposició

    Número de registre 2101 - Pàgines 12522-12523

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Convocatòria i bases específiques reguladores per a la creació, mitjançant el sistema de concurs, d'una borsa de treball de tècnic mig d'administració general, a la Mancomunitat des Raiguer

    Número de registre 1980 - Pàgines 12524-12533

 • Subsecció tercera. Cursos i formació

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual s’aprova el contingut, el desenvolupament, la metodologia, la durada, l’avaluació i el règim intern del curs de capacitació per a l’accés a la categoria de comissari de policia local

    Número de registre 2081 - Pàgines 12534-12542

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual s’aprova el contingut, el desenvolupament, la metodologia, la durada, l’avaluació i el règim intern del curs de capacitació per a l’accés a la categoria de major de policia local

    Número de registre 2083 - Pàgines 12543-12551

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la Direcció gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública de rectificació d’un error de la Resolució de la Direcció gerència de l’Escola Balear d’Administració Pública de 3 de març de 2023 per la qual s’aprova l’adjudicació de places de la 44a promoció del curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia per a l’any 2023

    Número de registre 2073 - Pàgines 12552-12558