Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 172282
Nomenament, policia local, grup/subgrup C1, com a funcionari en pràctiques de l’Ajuntament de Son Servera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Batlessa de l'Ajuntament de Son Servera ha resol mitjançant el Decret de batlia núm, 2023-0322 de data 6 de març de 2023, el que tot seguit es transcriu:

“Resolució de la Batlia de l'Ajuntament de Son Servera, Illes Balears:

FETS I FONAMENTS DE DRET

La conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per Resolució de 10 d'agost de 2022 (BOIB núm. 106, d'11 d'agost de 2022) va iniciar el procediment por assumir les competències dels processos selectius esmentats. Mitjançant la Resolució esmentada va convocar els ajuntaments interessats a participar  en un procés unificat de selecció per tal que, abans del 15 de setembre de 2022, deleguessin en la consellera de Presidència, Funció Pública i igualtat, a través de l'Escola Balear d'Administració Pública, les competències necessàries per dur a terme l'execució del procés selectiu esmentat. D'acord amb l'esmentada Resolució l'acceptació de la delegació per part de la conselleria de Presidència, Funció Públic i Igualtat es durà a terme en la Resolució que aprova la convocatòria del procés unificat.

Per això, atesa la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública per la qual s'aprova la relació de persones aspirants que han superat el procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d'Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, Deià, Es Mercadal, Estellencs, Formentera, Inca, Llucmajor, Manacor, Mancor de  la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera , amb RGE núm. 2023-E-RC-1405, de data 27 de febrer de 2023, mitjançant la qual, i concretament, al seu apartat 3 de la part resolutiva, que diu, literalment, “3. Elevar aquesta Resolució al Batle o Batlessa de cada ajuntament participant, per tal que siguin nomenats funcionaris en pràctiques.”

Atès l'informe d'existència de crèdit, de data 28 de febrer de 2023,  relatiu a les despeses salarials derivades per dit nomenament, en funció d'allò establert als articles 34 i 34 bis de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

Atès així mateix, l'article 12.2 del Reglament de control intern de l'Ajuntament de Son Servera, resta acreditat a l'expedient objecte de la present el següent:

  • La convocatòria correspon al procés unificat per a la dotació de policies locals a diverses entitats locals de les Illes Balears i, publicat al BOIB núm. 106, d'11 d'agost de 2022 (BOE núm. 236, d'1 d'octubre de 2022).
  • El procés de selecció l'ha dut a terme l'Escola Balear d'Administració Pública de la CAIB.
  • La plaça objecte de cobertura, correspon a l'Oferta Pública d'Ocupació de 2021, d'acord amb el Decret de la Batlia núm. 2021-1947, de 23 de desembre, i publicada al BOIB núm. 178, de 28 de desembre de 2021 i, per tant, forma part de la Plantilla orgànica i de l'Annex de personal.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de personal, i en ús de les atribucions conferides a l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i l'article 41.14 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i funcionament de règim jurídic de les Entitats locals

RESOLUCIÓ

Primer.- Nomenar LUCIANO ESTRADA MUÑOZ, amb DNI núm. ***6155*, policia local, grup/subgrup C1, com a funcionari en pràctiques de l'Ajuntament de Son Servera, per tal de realitzar el Curs bàsic de Policia local i per a la realització de les pràctiques, de durada de 6 mesos, a l'Ajuntament de Son Servera a partir de la finalització de l'esmentat curs, d'acord amb els articles 34 i 34 bis de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, així com d'acord amb la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública per la qual s'aprova la relació de persones aspirants que han superat el procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d'Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, Deià, Es Mercadal, Estellencs, Formentera, Inca, Llucmajor, Manacor, Mancor de  la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera , amb RGE núm. 2023-E-RC-1405, de data 27 de febrer de 2023.

Segon.- Que els efectes de dit nomenament comptin a partir de la data 8 de març de 2023, data d'inici del curs bàsic de Policia local, comunicat a la Batlia d'aquest Ajuntament, mitjançant correu electrònic de data 24 de febrer de 2023.

Tercer.- Comunicar la present Resolució a la persona interessada, així com al servei de Personal i al departament d'Intervenció i Tresoreria per al seu coneixement i efectes.

Quart.- Comunicar la present Resolució a l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) per al seu coneixement i efectes.

RECURSOS / AL.LEGACIONS

Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant d'aquest òrgan, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al del a recepció de la present notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Palma de Mallorca, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

 

Son Servera, a data de la signatura electrònica (9 de març de 2023

La batlessa Natalia Troya Isern)