Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 171636
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació del calendari de realització dels exercicis de les proves selectives pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, convocades per Resolució de data 19 de desembre de 2022 (BOIB núm. 165, de 20 de desembre)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 20 de desembre de 2022 es va publicar en el BOIB núm. 165 la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

2. L'annex 2 de l'esmentada convocatòria, que regula les seves bases específiques, estableix, dins de la lletra a) (promoció interna) de la base 12.3 (calendari de les proves), que els exercicis dels diferents cossos, escales o especialitats es faran entre el 15 de març de 2023 i el 31 de maig de 2023.

3. S'ha considerat més adient fer coincidir aquesta aquest calendari amb el calendari previst per al desenvolupament del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, és a dir, entre l'1 de juny i el 31 d'octubre de 2023.

Fonaments de dret

1. El Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel

2. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març i pel Decret 1/2022, de 27 de juliol de la presidenta de las Illes Balears).

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

1. Modificar, en els termes que estableix l'annex de la present Resolució, el calendari de realització dels exercicis de les proves selectives pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de data 19 de desembre de 2022 (BOIB núm. 165 de 20 de desembre de 2022).

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la seu electrònica de l'Administració de la CAIB.

Interposició de Recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 6 de març de 2023)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

 

ANNEX

- En l'annex 2, bases específiques de la convocatòria, en la lletra a) de l'apartat 12.3., calendari de les proves,

On diu

12.3. Calendaris de les proves

Els exercicis s'han de desenvolupar d'acord amb el calendari següent:

a) Promoció interna:

Els exercicis dels diferents cossos, escales o especialitats es faran entre el 15 de març de 2023 i el 31 de maig de 2023.”

Hi ha de dir:

12.3. Calendaris de les proves

Els exercicis s'han de desenvolupar d'acord amb el calendari següent:

a) Promoció interna:

Els exercicis dels diferents cossos, escales o especialitats es faran entre l'1 de juny i el 31 d'octubre de 2023.”