Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 171627
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos d'advocacia de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant Acord del Consell de Govern de 23 de desembre de 2021, es va aprovar l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2021 corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 176, de 25 de desembre de 2021). Per Acord del Consell de Govern de 24 de gener de 2022, es corregeix l'errada detectada en l'Acord esmentat (BOIB núm. 13 de 25 de gener de 2022).

Els annexos de l'Acord inclouen les places que constitueixen l'oferta d'ocupació pública, amb indicació dels cossos i escales i les seves destinacions, de les quals dues places corresponen al cos d'advocacia.

2. Posteriorment, el dia 17 de febrer de 2022 es dicta la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la Direcció Gerència de l'Escola Balear de l'Administració Pública, per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 28, de 22 de febrer de 2022) i es convoquen les dues places corresponents a l'oferta pública de l'any 2021.

Aquella convocatòria va quedar deserta, per manca d'aspirants que superessin els exercicis.

3. Mitjançant Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2022, es va aprovar l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2022 corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 155, de 29 de novembre).

Els annexos de l'Acord inclouen les places que constitueixen l'oferta d'ocupació pública, amb indicació dels cossos i escales i les seves destinacions, de les quals una plaça correspon al cos d'advocacia

4. Les places objecte d'aquesta convocatòria són dues places de torn lliure amb destinació a l'illa de Mallorca, corresponents a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2021, la convocatòria de les quals va quedar deserta l'any 2022 més una altra plaça també de torn lliure amb destinació a l'illa de Mallorca, corresponent a l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2022, la qual cosa dóna un total de tres places del cos d'advocacia.

5. El procés selectiu per cobrir les places del torn lliure per a l'ingrés al cos d'advocacia es durà a terme pel sistema d'oposició.

6. La Disposició addicional sisena de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, estableix que en els procediments de selecció i en els procediments ordinaris de provisió de llocs de treball de funcionaris, tramitats per l'Escola Balear d'Administració Pública, que convoqui la persona titular de la conselleria competent en matèria de funció pública es pot preveure que les persones que vulguin participar-hi estiguin obligades a dur a terme determinats tràmits per mitjans electrònics. Aquesta obligatorietat s'ha d'establir en funció del personal i del col·lectiu destinatari.

Tenint en compte que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú, ha suposat un impuls per a la implementació de l'administració electrònica i que l'article 56 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret 5/2015, de 30 d'octubre, exigeix per participar en els processos selectius, entre d'altres requisits, el de tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques, es considera convenient que la convocatòria estableixi l'obligatorietat que els aspirants es relacionin per mitjans electrònics en determinades fases del procediment, ja que el desenvolupament adequat de les funcions dels empleats públics, exigeix que aquests disposin d'habilitats relacionades amb l'administració electrònica, les quals pressuposen els coneixements necessaris per tal de realitzar els tràmits telemàtics prevists en aquesta convocatòria.

La inscripció per aquests mitjans facilitarà als aspirants la presentació de sol·licituds, atès que podran dur a terme el tràmit, en tot o en part, en qualsevol lloc i hora, sempre dins el termini establert, i, a la vegada, suposarà una major agilitat en la tramitació del procediment administratiu, en el qual es preveu una elevada concurrència.

7. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears disposa en l'article 6.3.c) que és competència de la consellera competent en matèria de funció pública, entre d'altres, convocar i resoldre els procediments de selecció, establir-ne les bases, els programes i el contingut de les proves i nomenar els membres dels òrgans de selecció.

La mateixa llei, en l'article 12.1, assenyala que correspon a l'Escola Balear d'Administració Pública la gestió dels procediments de selecció i de promoció del personal. D'altra banda, els Estatuts de l'EBAP estableixen en l'article 5 que l'Escola, per aconseguir els seus objectius, entre d'altres funcions, ha de “preparar, coordinar i executar els processos de selecció de personal i de promoció interna, com també els procediments de provisió de llocs de treball de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, si escau, de la resta d'administracions del seu àmbit territorial, sens perjudici de les competències de la persona titular de la conselleria i de la persona titular de la direcció general competent en matèria de funció pública”.

Per tot això, fent ús de les competències que m'atorga el punt 3. de l'article 6 de la Llei 3/2007, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de proves selectives per cobrir tres places de personal funcionari de carrera del cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel torn lliure, i totes amb destinació a l'illa de Mallorca.

2. Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta convocatòria i que s'adjunten a aquesta Resolució com a annex 1.

3. Designar el Tribunal Qualificador d'aquest procés selectiu, el qual està constituït pels membres que s'indiquen en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

4. Aprovar els exercicis i el temari que s'exigiran en les proves selectives per a l'ingrés en el cos d'advocacia de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a les ofertes públiques d'ocupació dels anys 2021 i 2022, els quals s'adjunten en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

5. Aprovar les instruccions per tramitar les sol·licituds telemàtiques i les declaracions responsables que consten en l'annex 4.

6. Fer públic que el model de sol·licitud participació està inclosa dins el tràmit telemàtic disponible a disposició de les persones interessades en la pàgina web http://oposicions.caib.es.

7. Fer pública la informació sobre protecció de dades personals que figura en l'annex 5.

8. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 7 de març de 2023)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodriguez

 

 

ANNEX 1 Bases específiques de la convocatòria

1. Normativa reguladora

Aquesta convocatòria es regula per les normes següents:

a) Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (en endavant, TREBEP).

b) Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

c) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

d) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

e) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

e) Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (en endavant, LFPCAIB).

f) Llei 2/2007, de 16 de març, de cossos i escales de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

g) Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

h) Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

i) Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.

j) Decret 74/2016, de 23 de desembre, pel qual es regula l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

k) Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

l) Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

m) Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

n) Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció del personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

o) Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència de coneixements de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

p) Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014, per la qual es regulen l'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i l'exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l'ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d'agost de 2014)

q) Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

r) Acord del Consell de Govern de 23 de desembre de 2021 pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2021 corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit dels serveis generals (BOIB núm. 176 de 25 de desembre de 2021), corregit per l'Acord del Consell de Govern de 24 de gener de 2022 pel qual es corregeix l'errada detectada en l'Acord d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2021 esmentat.

s) Acord del Consell de Govern de 28 de novembre de 2022, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2022 corresponent al personal funcionari i al personal laboral al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit dels serveis generals (BOIB núm. 155, de 29 de novembre).

2. Places i procediment selectiu

2.1. Objecte de la convocatòria

L'objecte de la convocatòria és la provisió de tres places del cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel torn lliure, totes a l'illa de Mallorca, a les ofertes públiques ordinàries per als anys 2021 i 2022.

2.2. Procediment selectiu

S'estableix com a procediment selectiu el d'oposició.

Els exercicis i els temaris que han de regir en aquesta convocatòria són els que s'estableixen a l'annex 3 d'aquesta Resolució.

3. Requisits i condicions generals de les persones interessades. Admissions condicionades.

3.1 Requisits i condicions generals de les persones interessades

Per a l'admissió a aquestes proves selectives, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant tot el procés selectiu, els següents requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article 57 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015.

b) Tenir setze anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) No haver estat separades, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

d) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal d'acord amb la forma que estableix la base 8.5. Quantia. D'acord amb el que preveu l'article 59 bis de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.

e) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions del cos, escala o especialitat en què s'inclouen les places ofertes.

D'acord amb l'article 10 del Decret 27/1994, les persones que al·leguin alguna discapacitat han de presentar, abans de l'inici de les proves, un certificat de l'equip multiprofessional competent, que acrediti la possibilitat de fer les tasques pròpies de les places convocades.

f) Estar en possessió del títol acadèmic exigit o nivell de titulació exigit en la convocatòria específica, o en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds.

La titulació exigida per a l'accés al cos d'advocacia de l'Administració general és qualsevol de les següents: llicenciatura en dret o títol universitari de grau en dret.

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar la credencial d'homologació o reconeixement corresponent del ministeri competent en la matèria.

g) El nivell de coneixements de llengua catalana exigible per a l'accés al cos d'advocacia és el corresponent al certificat de nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu), de conformitat amb el que estableix l'article 3 del Decret 11/2017.

Els certificats han de ser els expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública, o els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts com a equivalents per l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març).

Els aspirants han de complir els requisits exigits en aquesta convocatòria el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, i han de mantenir-los fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera.

El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que es compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

3.2 Admissions condicionades

3.2.1 En els casos en què en la data d'acabament del termini de presentació de la sol·licitud encara no s'hagi emès per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, si s'escau, la resolució d'homologació del certificat acreditatiu del nivell de coneixement de la llengua catalana exigit per participar en aquesta convocatòria, i sempre que en aquest moment es disposi del certificat homologable, l'admissió de la persona aspirant a participar en el procediment selectiu ha de quedar condicionada a la presentació de la resolució d'homologació dins el termini de vint dies naturals establert en el punt 15.1 d'aquestes bases específiques.

3.2.2 Si en la data de d'acabament del termini de presentació de la sol·licitud la persona aspirant ha superat les proves de nivell de llengua catalana exigit per participar en aquesta convocatòria i, per això, figura a les llistes provisionals d'aprovats, però encara no s' ha emès el certificat corresponent, la seva admissió a participar en el procediment ha de quedar condicionada a la presentació d'aquest certificat dins el termini de vint dies naturals establert en el punt 15.1 d'aquestes bases específiques.

3.2.3 Si no es presenta la documentació prevista en els dos apartats anteriors dins el termini fixat, llevat de casos de força major, que han de ser degudament acreditats i, si escau,apreciats per l'Administració mitjançant una resolució motivada, o si en el moment d'examinar la documentació es dedueix que la persona aspirant no compleix el requisit del nivell de coneixement de llengua catalana, la persona interessada no podrà ser nomenada personal funcionari de carrera i les seves actuacions quedaran anul·lades, sens perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

4. Adaptacions de temps i de mitjans

Per a les persones amb discapacitat que ho sol·licitin, el Tribunal Qualificador pot d'establir les adaptacions possibles de temps i de mitjans que consideri pertinents per realitzar les proves selectives.

Els aspirants han d'efectuar la petició de les adaptacions en la sol·licitud de participació i el Tribunal tindrà en compte el certificat expedit per l'equip multiprofessional corresponent de la Direcció General d'Atenció a la Dependència o de l'organisme equivalent.

5. Relacions amb els ciutadans

5.1. D'acord amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva, els actes administratius que integren aquest procediment i s'han de notificar a les persones interessades, així com els de qualsevol procediment que se'n derivi (inclosos els anuncis de la interposició de qualsevol recurs en via administrativa o en via judicial i els tràmits d'audiència), en comptes de notificar-se, s'han de publicar en la seu electrònica www.caib.es i en el Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es).

Tot això, sens perjudici que es publiquin en el Butlletí Oficial de les Illes Balears els actes que les bases d'aquesta convocatòria determinin expressament que s'hi hagin de publicar.

5.2. En tot cas, només tenen efectes jurídics les comunicacions trameses pels mitjans de publicació previstos en aquesta convocatòria.

6. Relacions a través de mitjans electrònics

D'acord amb l'article 12 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, els aspirants que participin en aquest procés selectiu queden obligats a relacionar-se amb l'Administració convocant a través de mitjans electrònics en la la fase de presentació de sol·licituds.

En la resta de les fases del procediment, les persones interessades poden presentar els documents en qualsevol de les formes establertes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per a la presentació electrònica podran presentar els documents mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC) o de manera presencial a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local.

7. Identificació dels aspirants en les publicacions dels actes administratius

D'acord amb el que estableix la disposició addicional setena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, quan sigui necessària la publicació d'actes en la seu electrònica, el web o en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, els aspirants s'han identificar amb nom, llinatges i les xifres numèriques quarta, cinquena, sisena i setena del número del DNI o NIE i les xifres tercera, quarta, cinquena i sisena en el cas de passaports.

8. Sol·licituds

8.1 Presentació per mitjans electrònics

Les persones aspirants han de presentar una sol·licitud per al cos d'Advocacia.

La presentació i la formalització de la sol·licitud de participació s'ha de fer obligatòriament mitjançant el tràmit telemàtic disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració i a la web http://oposicions.caib.es.

En cas de presentar la sol·licitud de manera presencial, l'Administració, d'acord amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, els requerirà que la duguin a terme en la forma indicada anteriorment amb l'advertiment que si no es fa així es tindrà es tindrà per no presentada la sol·licitud.

8.2. Procediment

El procediment per a la presentació de sol·licituds i els documents que s'hi han d'adjuntar es detallen en l'annex 4.

La presentació de la sol·licitud per participar en el procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les seves dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establerts.

El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

8.3 Requeriments i comprovació dels requisits

L'Administració, d'ofici o a proposta de la persona que presideixi el tribunal, pot requerir en qualsevol moment que les persones aspirants aportin la documentació que acrediti el compliment dels requisits declarats, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagin d'aportar en aquest procés selectiu, i la persona interessada ha d'aportar-los. La inexactitud, la falsedat o la omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori en la declaració responsable o la no presentació davant l'administració convocant de la documentació relativa als requisits de participació que, si escau, s'ha requerit per acreditar el compliment d'allò declarat determina l'exclusió del procediment selectiu, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què s'hagi pogut incórrer.

En qualsevol moment del procés selectiu, si el Tribunal té coneixement que alguna de les persones aspirants no compleix un o diversos requisits dels que s'exigeixen en aquesta convocatòria, n'haurà de proposar l'exclusió al conseller o consellera competent en matèria de funció pública, amb l'audiència prèvia de l'interessat, fent constar les causes que justifiquin la proposta. El conseller o la consellera haurà de resoldre el que procedeixi en dret.

8.4. Termini

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la Resolució d'aprovació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

8.5 Quantia

La taxa dels drets d'examen per a aquesta convocatòria és de 28,89 € per als aspirants del torn lliure. Queden exemptes del pagament de la taxa les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

9. Admissió i exclusió d'aspirants

9.1. La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha de dictar una resolució mitjançant la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa d'exclusió. Aquesta relació s'ha de publicar en la forma prevista en la base 5.

9.2. A fi d'evitar errors i, si se'n produeixen, de permetre que s'esmenin dins el termini establert i en la forma escaient, les persones aspirants han de comprovar que no figuren en la relació de persones excloses, i que, a més, consten en la llista de persones admeses.

9.3. Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat la resolució, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En la publicació d'aquesta resolució se'ls ha d'advertir que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

9.4. Acabat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha de dictar una resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució s'ha de fer pública en el BOIB, a la Seu Electrònica de l'Administració de la CAIB i en el portal de l'opositor (https://oposicions.caib.es)

9.5. La resolució definitiva de persones aspirants admeses i excloses de les proves selectives també ha d'indicar el lloc i la data de realització del primer exercici i l'ordre d'actuació de les persones aspirants.

10. Devolució dels drets d'examen.

D'acord amb l'article 62.3 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, no és procedent cap devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causes imputables a la persona interessada.

11. Tribunal Qualificador.

11.1. Composició de l'òrgan de selecció

El tribunal qualificador és l'òrgan encarregat d'avaluar la intervenció dels aspirants en les proves d'accés i de formular la proposta de nomenament de les persones que hagin obtingut una puntuació final més alta. Depenen del conseller o consellera competent en matèria de funció pública.

El tribunal està integrat per un president i quatre vocals, un dels quals és designat secretari. Tots els membres tenen veu i vot. La composició del tribunal s'ha d'ajustar als principis d'imparcialitat, especialització i professionalitat dels seus membres, amb tendència a la paritat de gènere.

Ha de presidir el tribunal un jurista de prestigi reconegut designat pel conseller competent en matèria de funció pública, a proposta de la Direcció de l'Advocacia.

Són vocals del tribunal qualificador:

a) Un membre del cos d'advocacia, designat per sorteig entre els advocats i advocades que han superat un procés selectiu per accedir al cos d'advocacia, en els darrers quinze anys o en les tres darreres convocatòries.

b) Un catedràtic o professor titular d'universitat, de disciplines jurídiques, designat pel rector de la Universitat de les Illes Balears.

c) Un magistrat designat pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, preferentment de l'àmbit contenciós administratiu.

d) Un lletrat del Parlament de les Illes Balears o un funcionari de carrera d'un cos, escala o subescala que tengui atribuïdes funcions de representació i defensa d'alguna administració o institució, a proposta del màxim responsable de l'òrgan al qual pertanyi.

Per a cada titular s'ha de designar un suplent de la mateixa procedència.

No poden formar part del tribunal qualificador, a més de les persones a què fa referència la legislació de funció pública, el director de l'Advocacia, les persones que ocupin càrrecs de naturalesa política i les persones que preparin o hagin preparat aspirants al cos d'advocacia en els darrers quatre anys.

Tampoc en poden formar part:

- Les persones que tinguin la consideració d'alt càrrec de l'Administració del Govern de les Illes balears o si fa menys de quatre anys del cessament d'aquesta condició.

- Els funcionaris interins ni els eventuals.

Atès que la pertinença als òrgans de selecció ha de ser sempre a títol individual, d'acord amb el punt 3 de l'article 60 de l'EBEP, tampoc no en poden formar part els representants de les empleades ni dels empleats públics.

El Tribunal Qualificador està constituït per les persones que figuren en l'annex 2 de la Resolució.

El Tribunal ha d'actuar d'acord amb els principis d'objectivitat, imparcialitat, agilitat i eficàcia. També ha de vetlar pel compliment del principi d'igualtat d'oportunitats entre ambdós sexes. Actuen amb autonomia funcional i els acords que adoptin vinculen l'òrgan del qual depenen, sns perjudici de les facultats de revisió que s'estableixen legalment.

La pertinença al Tribunal ho és sempre a títol individual, motiu pel qual els membres són personalment responsables de complir estrictament les bases de la convocatòria i de subjectar-se als terminis establerts per a la realització i la valoració dels exercicis del procés selectiu, com també de complir el deure de sigil professional.

Els membres del Tribunal poden fer constar en acta el seu vot contrari a l'acord adoptat, la seva abstenció o el sentit del seu vot favorable. L'abstenció únicament pot ser exercida i posteriorment recollida en l'acta corresponent quan estigui degudament justificada. El Tribunal ha de considerar i tenir en compte aquests motius.

Correspon al Tribunal, en el desenvolupament del procés selectiu, aplicar, interpretar i integrar aquestes bases específiques, amb ple respecte al principi d'igualtat. També està habilitat per considerar i apreciar les qüestions d'ordre i les incidències que sorgeixin en el desenvolupament dels exercicis o altres qüestions, com ara horaris, calendari, procediment de crida o desenvolupament dels exercicis. Així mateix, el Tribunal pot adoptar les decisions motivades que consideri pertinents.

El conseller o consellera competent en matèria de funció pública pot dictar unes directrius orientatives sobre el funcionament dels òrgans de selecció a l'efecte de coordinar totes les seves actuacions i la col·laboració de la Conselleria, a través de l'Escola Balear d'Administració Pública, en l'organització dels exercicis de les proves selectives i de les altres tasques dels tribunals qualificadors.

El Tribunal ha d'observar les directrius orientatives que dicti la consellera o el conseller competent en matèria de funció pública sobre el funcionament dels òrgans de selecció.

Els actes que derivin de les actuacions dels òrgans de selecció poden ser impugnats per la persona interessada en els casos i amb formes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El Tribunal ha d'adoptar les mesures oportunes que permetin als aspirants amb discapacitat que així ho hagin indicat en la sol·licitud poder participar en les proves selectives en igualtat de condicions que la resta de participants.

Durant el desenvolupament dels exercicis, si les circumstàncies ho requereixen pel nombre d'aspirants o l'extensió o el tipus de proves, els membres titulars i suplents del Tribunal poden actuar de forma conjunta.

Durant el desenvolupament de les proves selectives, el Tribunal ha de resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació de les bases de la convocatòria, i també com s'hagi d'actuar en els casos no prevists.

A l'efecte de comunicacions i de la resta d'incidències, el Tribunal té la seu a l'Escola Balear d'Administració Pública (c. del Gremi de Corredors, 10, 3r, pol. de Son Rossinyol, 07009 Palma).

L'Escola Balear d'Administració Pública ha de donar suport tècnic als òrgans de selecció en l'organització i execució del procés selectiu.

11.2 Personal assessor i col·laborador

En les proves que sigui necessari, el tribunal pot disposar que s'hi incorporin assessors/ores especialistes, que s'han de limitar a prestar col·laboració en les seves especialitats tècniques i tenen veu, però no vot.

La designació d'aquests assessors o assessores s'ha de comunicar al conseller o consellera competent en matèria de funció pública, que ha de ditcar una resolució i n'ha d'ordenar la publicació en el BOIB per informar-ne a les persones interessades.

Així mateix, el tribunal pot sol·licitar a l'EBAP la designació de personal col·laborador per a les tasques de vigilància, de coordinació o d'altres de similars, necessàries per al desenvolupament de les proves selectives.

11.3 Abstenció i recusació

Les persones que són membres dels tribunals, els assessors especialistes i el personal col·laborador s'han d'abstenir d'intervenir en el procés i ho han de notificar a l'autoritat que els va nomenar quan hi concorrin les circumstàncies que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Les persones aspirants poden recusar el membres dels tribunals, els assessors especialistes i el personal col·laborador quan, sota el seu judici, concorri alguna de les circumstàncies assenyalades, en aquest cas s'ha de seguir el procediment establert en l'article 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

11.4 Dietes i assistència

Tant els membres dels tribunals qualificadors, els assessors i el personal col·laborador han de percebre, en la quantia vigent, les dietes que els corresponguin per l'assistència a les sessions, d'acord amb el que preveu la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Púbica i Igualtat per la qual s'actualitza el barem de les indemnitzacions del Decret 62/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les modalitats de col·laboració en les activitats formatives i en els processos selectius i de provisió organitzats per l'EBAP, i s'aproven el barem d'indemnitzacions.

11.5 Declaració d'aspirants aprovats

El Tribunal Qualificador no pot aprovar ni declarar que ha superat l'oposició un nombre de persones superior al de places convocades, d'acord amb l'article 52.3 de la Llei 3/2007, en concordança amb l'article 61.8 del TREBEP. Això no obstant, amb la finalitat d'assegurar que es cobreixin les places convocades, quan hi hagi renúncies d'aspirants seleccionats abans del nomenament o presa de possessió, el Tribunal ha d'elevar a l'òrgan convocant una relació complementària dels aspirants que estiguin situats a continuació de les persones proposades, per ordre de puntuació, per al seu possible nomenament com a personal funcionari de carrera en substitució de les qui hi renunciïn.

12. Fase d'oposició

12.1. Exercicis

Els exercicis per a l'ingrés al cos d'advocacia de l'Administració general corresponents al torn lliure són els que s'indiquen en l'annex 3 d'aquesta Resolució, amb les especificacions següents:

a) El primer i el segon exercici s'han d'enregistrar, com a mínim, en format àudio, i un cop acabat els exàmens orals el Tribunal pot fer preguntes a l'opositor o opositora durant un temps màxim de deu minuts sobre aspectes fonamentals dels temes que s'hagin desenvolupat.

b) En el tercer i en el quart exercici, ambdós de caràcter pràctic, els aspirants hauran de resoldre un cas pràctic, que serà escollit per sorteig públic d'entre un mínim de tres alternatives diferents, i només poden fer ús dels texts legals, sense comentar, que considerin necessaris. Si el nombre d'aspirants presentats i els mitjans tècnics ho permeten, els exercicis pràctics es faran amb ordinador i el Tribunal posarà a disposició dels examinands les normes legals en format electrònic, la qual cosa serà comunicada oportunament a la pàgina web <http://oposicions.caib.es>.

El desenvolupament dels exercicis d'aquest procés selectiu s'ha d'ajustar a la normativa publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o en el Diari Oficial de la Unió Europea, en la data de finalització del període de presentació de sol·licituds, encara que la normativa esmentada estigui en període de vacatio legis en la data de realització de les proves selectives.

12.2. Ordre d'actuació de les persones que participen en l'oposició

En el cas que s'hagin d'organitzar torns per dur a terme els exercicis, els torns han de començar per les lletres NS corresponents al primer llinatge de la primera persona admesa, segons el resultat del sorteig duit a terme en la sessió de la Mesa Sectorial de Serveis Generals del dia 29 d'abril de 2016.

12.3. Qualificació dels exercicis

Cada membre del Tribunal qualificarà a cadascun dels opositors entre 0 i 10 punts, i s'eliminarà la nota més alta i la més baixa, de manera que la qualificació final de cada exercici serà la mitjana aritmètica de les restants.

La qualificació dels exercicis la realitzarà el Tribunal Qualificador, d'acord amb els criteris següents:

a) En el primer i el segon exercici es valorarà l'amplitud i la comprensió dels coneixements, l'ordre i la claredat de l'exposició, i la capacitat d'expressió oral.

b) En el tercer i el quart exercici es valoraran els coneixements exposats, la formació jurídica, la capacitat d'argumentació jurídica i el raonament lògic, la interpretació correcta de la normativa aplicable al supòsit plantejat, així com la claredat i l'ordre de les idees i la qualitat de l'expressió escrita

13. Calendari i desenvolupament dels exercicis

13.1 Calendari

Els exercicis s'han de desenvolupar d'acord amb el calendari següent:

- Primer exercici: de l'1 al 15 de setembre de 2023.

- Segon exercici: del l'1 al 29 de febrer de 2024.

- Tercer exercici: de l'1 al 31 de març de 2024

- Quart exercici: de l'1 al 30 d'abril de 2024.

13.2 Procediment de crida

Les persones aspirants s'han de convocar per a cada exercici en crida única encara que el mateix hagi de dividir-se en diversos torns. Els aspirants han d'assistir al torn al qual hagin estat convocats. Queden exclosos de les proves selectives els qui no hi compareguin, excepte en els supòsits de força major degudament acreditats per l'aspirant. En aquests casos el tribunal haurà d'adoptar un acord motivat a l'efecte.

13.3 Embaràs de risc o part

Si alguna de les persones aspirants no pot completar el procés selectiu a causa d'un embaràs de risc o de part, degudament acreditats, la seva situació quedarà condicionada a la finalització del procés i a la superació de les fases que hagin quedat ajornades, les quals no es podran demorar de manera que es menystengui el dret de la resta de les persones aspirants a una resolució del procés ajustada a temps raonables, la qual cosa haurà de ser valorada pel tribunal; en tot cas, les proves hauran de dur-se a terme abans de la publicació de la llista dels aspirants que hagin superat el procés selectiu.

13.4 Sorteig públic dels exercicis

En les proves dels exercicis que consisteixin a contestar temes o qüestions –teòriques o pràctiques- dels temaris publicats, l'exercici o tema a desenvolupar s'ha de determinar per sorteig públic, fet davant les persones aspirants, immediatament abans d'iniciar les proves.

13.5 Llengua dels exercicis

Les persones que participen en l'oposició poden elegir fer els exercicis en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma. A aquest efecte, el tribunal s'ha d'encarregar que els exercicis s'elaborin i es lliurin complint les previsions del Decret 49/2018, de 21 de desembre, sobre l'ús de les llengües oficials de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

13.6 Garantia de transparència i objectivitat: anonimat de les persones aspirants

El tribunal ha de respectar els principis d'imparcialitat, professionalitat, independència, igualtat, objectivitat i transparència durant tot el procés selectiu, per la qual cosa ha d'adoptar les mesures oportunes per garantir que els exercicis de l'oposició que siguin escrits i que no s'hagin de llegir públicament davant el tribunal, es corregeixin sense conèixer la identitat de les persones aspirants.

El tribunal ha d'excloure les persones en els fulls d'examen de les quals figurin noms, traços, marques o signes que en permetin conèixer la identitat.

Així mateix, el tribunal ha d'adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar que les persones aspirants utilitzin qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, en la realització de les proves, que puguin desvirtuar l'aplicació dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat, així com per garantir la transparència de les proves selectives.

13.7 Acreditació de la identitat de les persones aspirants

En qualsevol moment el tribunal pot requerir a les persones que participen en les proves que acreditin la seva identitat.

13.8 Publicació de les notes dels exercicis

Un cop acabat cada un dels exercicis de l'oposició, el tribunal ha de publicar en la forma establerta a la base 5, la llista definitiva de persones que l'hagin superat, amb indicació de la puntuació obtinguda.

Amb la llista de puntuacions s'ha d'anunciar la data de l'exercici següent, sempre amb una antelació mínima de deu dies.

En el supòsit d'exercicis de desenvolupament de temes i casos pràctics el tribunal haurà de corregir i publicar la llista provisional de les puntuacions de cada exercici abans de la quinzena prevista en el calendari per a la realització de l'exercici següent de les proves selectives.

Per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l'exercici, les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils des que es publiqui la llista provisional. El tribunal disposa d'un termini de set dies per resoldre'n les reclamacions i publicar la llista definitiva de persones aspirants que han superat l'exercici.

14. Resultat de l'oposició i ordre final de prelació de les persones aspirants

14.1. Relació provisional de persones aspirants que han superat l'oposició

Un cop finalitzats tots els exercicis eliminatoris de l'oposició, i dirimits els empats, si s'escau, cada tribunal ha de fer pública en la forma establerta a la base 5, la relació provisional de persones aspirants que hagin superat les proves i hagin resultat seleccionades per accedir al cos, d'Advocacia, la qual ha d'incloure la indicació de la puntuació obtinguda, per ordre de major a menor puntuació, i ha de contenir, com a màxim, tantes persones aprovades com el nombre de places convocades.

Per efectuar la reclamació oportuna o sol·licitar-ne la revisió, les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils, comptadors des que es publiqui la relació. Acabat aquest termini, el tribunal disposa de set dies per resoldre'n les reclamacions.

La relació de persones que han superat l'oposició ve determinada únicament per la superació de tots els exercicis eliminatoris i per la suma de les puntuacions obtingudes en el conjunt d'aquests exercicis.

14.2. Llista definitiva de les persones aspirants que han superat l'oposició

Un cop resoltes les reclamacions, el tribunal ha d'aprovar la llista definitiva de les persones aspirants que han superat l'oposició, la qual ha de contenir, com a màxim, tantes persones aprovades com el nombre de places convocades. Aquesta relació s'ha d'elevar al conseller o a la consellera competent en matèria de funció pública.

No obstant això, sempre que els òrgans de selecció hagin proposat el nomenament d'un nombre igual de persones aspirants que el de places convocades, i amb la finalitat d'assegurar que es cobreixin, quan es produeixin renúncies de persones aspirants seleccionats abans del nomenament o la presa de possessió, l'òrgan convocant pot requerir a l'òrgan de selecció una relació complementària de les persones aspirants que segueixen a les proposades, per ordre de puntuació, per a un possible nomenament com a personal funcionari de carrera en substitució de les que hi renuncien.

14.3. Resolució d'empats

En cas d'empat en la suma de tots els exercicis eliminatoris de l'oposició d'algunes de les persones aspirants, que pugui tenir rellevància a l'hora de determinar la llista de les persones aspirants seleccionades, en cas d'infrarepresentació del sexe femení en el cos, l'escala o l'especialitat de què es tracti l'empat s'ha de resoldre donant prioritat a les dones.

Si persisteix l'empat s'ha de resoldre d'acord amb la major puntuació atorgada a l'exercici pràctic, si n'hi ha. Si no obstant això no s'ha resolt l'empat o no hi ha exercici pràctic, es tenen en compte els altres exercicis de l'oposició, per ordre invers a la seva realització.

Si no s'ha resolt, l'empat es dirimeix pel còmput dels serveis prestats com a personal funcionari interí en el mateix cos, escala o especialitat al qual opta.

Si s'escau, l'Administració ha de comprovar d'ofici els serveis prestats.

Si persisteix l'empat s'ha de fer un sorteig.

14.4. Ordre de prelació final

L'ordre de prelació final de les persones aspirants que hagin superat l'oposició vindrà determinat per la suma de:

a) La puntuació obtinguda en el conjunt dels exercicis eliminatoris.

b) La valoració dels mèrits següents:

- Certificat de nivell C2 de coneixements de llengua catalana o equivalent: 1 punt.

- Certificat de coneixements específics de llenguatge administratiu: 0,5 punts.

La suma de la puntuació obtinguda en el conjunt de l'oposició, més la suma de les puntuacions obtingudes en la valoració dels mèrits assenyalats en aquest apartat, determinarà l'ordre final de prelació de les persones aprovades.

L'acreditació de mèrits s'ha d'efectuar mitjançant la presentació de documents en el registre general de la conselleria competent en matèria de funció pública, en el de l'Escola Balear d'Administració Pública o d'acord amb qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en el termini de deu dies naturals comptadors a partir de l'endemà que es publiqui la llista definitiva de les persones aspirants que han superat l'oposició.

D'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, l'EBAP ha de comprovar d'ofici els mèrits emesos per administracions públiques que constin en la plataforma d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats a l'efecte.

D'acord amb l'anterior, els mèrits de coneixement de llengua catalana al·legats de per l'aspirant emesos per l'EBAP, per l'òrgan competent en matèria de política lingüística o donats d'alta en el Registre de personal de la direcció general competent en matèria de funció pública de la CAIB, l'Administració els ha de comprovar d'ofici, llevat que l'aspirant manifesti expressament la seva negativa. Pel que fa als mèrits al·legats i ja aportats per l'aspirant en altres procediments selectius tramitats per l'EBAP, l'interessat pot indicar de quin procediment es tracta, per tal que també sigui incorporat d'ofici.

Excepcionalment, si l'EBAP no pot recaptar aquests documents pot sol·licitar a l'interessat la seva aportació.

En cap cas no s'han de valorar mèrits que no hagin estat al·legats ni, si s'escau, acreditats documentalment en el termini habilitat a tal efecte.

No obstant això, respecte d'aquells mèrits que, s'hagin al·legat i acreditat en termini, però presentin algun defecte formal o resultassin incomplets, el tribunal qualificador haurà de requerir les persones aspirants per tal que en un termini improrrogable de deu dies esmenin aquests extrems.

Amb la finalitat d'agilitzar el procés selectiu, en l'exercici de les competències que té atribuïdes, l'Escola Balear d'Administració Pública donarà suport als òrgans de selecció en relació amb el càlcul i la proposta de puntuacions dels mèrits. Una vegada el tribunal hagi valorat els mèrits aportats, aquest òrgan ha de fer pública la llista provisional de persones aprovades de l'oposició, amb l'ordre de prelació en la forma prevista a la base 5.

Pel que fa a la valoració de mèrits inclosa en la llista, les persones interessades poden presentar reclamacions en el termini de tres dies hàbils, comptadors a partir del dia en què es faci pública. Finalitzat el període anterior, en el termini de set dies, el tribunal ha de resoldre les reclamacions presentades i ha de trametre al conseller o consellera competent en matèria de funció pública la relació definitiva de les persones aspirants seleccionades de cada torn i illa, amb l'ordre de prelació final.

14.5 Ordre de prelació final

En cas d'empat, l'ordre de prelació s'haurà d'establir d'acord amb les mateixos criteris que preveu la base 14.3 sobre resolució d'empats.

15. Publicació de la llista d'aspirants que hagin superat el procés selectiu i adjudicació de llocs de treball

15.1. Publicació de la llista d'aspirants seleccionats i presentació de documents

La resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que ordeni la publicació de les llistes d'aspirants que hagin superat les proves selectives per a l'ingrés al cos d'advocacia, contindrà la relació de llocs de treball que s'ofereixin.

En el termini de vint dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació en Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es faci pública la relació d'aspirants que superin el procés selectiu, les persones seleccionades han de presentar en el Registre general de l'EBAP, en el de la Conselleria Presidència, Funció Pública i Igualtat o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents següents:

a) Títol acadèmic exigit en cada convocatòria o certificació acadèmica que acrediti haver superat tots els estudis per obtenir el títol.

b) Declaració jurada o promesa de no haver estat separats mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitats de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per una resolució judicial per accedir al cos o escala del funcionariat del qual haguessin estat separats o inhabilitats, segons el model que facilitarà la direcció general competent en matèria de funció pública.

En el cas de ser nacionals d'un altre estat, han d'acreditar no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver estat sotmesos a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

c) Un certificat mèdic, en model oficial, acreditatiu de tenir les capacitats i aptituds necessàries per a l'exercici de les funcions del cos, escala o especialitat quan es tracti de personal funcionari de nou ingrés.

d) Escrit en què s'elegeixin, de major a menor interès, els llocs de treball oferts. La sol·licitud haurà d'incloure la totalitat dels llocs.

e) Certificació acreditativa, si escau, del reconeixement de la condició legal de discapacitat en un nivell igual o superior al 33 %.

f) Certificat acreditatiu del nivell de coneixements de llengua catalana.

g) No obstant el que disposen els apartats anteriors, d'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, l'EBAP ha de comprovar d'ofici els documents emesos per administracions públiques que constin en la plataforma d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats a l'efecte.

D'acord amb l'anterior, llevat que l'aspirant manifesti expressament la seva negativa, l'EBAP verificarà d'ofici els documents assenyalats en els apartats a) e) i f) referents a titulació acadèmica, certificació acreditativa de la condició legal de discapacitat i al nivell de coneixements de llengua catalana que s'indiquen a les bases.

15.2. Incompliment dels requisits

Si no es presenta la documentació dins el termini fixat, llevat de casos de força major, que han de ser degudament acreditats i, si escau,apreciats per l'Administració mitjançant una resolució motivada, o si en el moment d'examinar la documentació es dedueix que hi manca algun dels requisits exigits, la persona interessada no podrà ser nomenada personal funcionari de carrera i les seves actuacions quedaran anul·lades, sens perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

15.3. Adjudicació dels llocs de treball

L'adjudicació es farà per ordre de prelació, atenent les preferències de les persones seleccionades.

16. Nomenament i presa de possessió

16.1. Nomenament

Una vegada revisada de conformitat la documentació a què fa referència l'apartat anterior, les persones que hagin superat les proves selectives seran nomenades, per resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, personal funcionari de carrera del cos d'advocacia de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears

16.2. Adjudicació de llocs de treball

En la mateixa resolució s'adjudicaran els llocs de treball. Aquestes destinacions tenen caràcter definitiu, tret del cas que no es puguin acreditar els requisits dels llocs de treball oferts o que es tracti de llocs singularitzats d'acord amb l'apartat 5 de l'article 32 de la Llei 3/2007, situació que suposarà l'ocupació d'un lloc de treball adient en adscripció provisional.

L'adjudicació dels llocs s'efectuarà segons l'ordre final de prelació de les persones aprovades, d'acord amb la petició de destinació i segons els llocs vacants que s'ofereixin.

Això no obstant, d'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 36/2004, s'han d'oferir a les persones amb discapacitat que hagin superat les proves selectives llocs de treball adaptats o adaptables a la seva discapacitat.

16.3. Presa de possessió

La presa de possessió s'ha d'efectuar en el termini de tres dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que es publiqui en el BOIB la resolució esmentada, sens perjudici de l'aplicació del que disposa el paràgraf segon de l'article 37 del Decret 27/1994.

Abans de prendre possessió del lloc adjudicat, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni que fa cap activitat en el sector públic de les que es comprenen en l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Si fa alguna activitat privada, incloses les de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la presa de possessió, per tal que l'òrgan competent acordi la declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.

17. Permanència en la destinació

El personal funcionari que obtengui una destinació definitiva no podrà participar en els procediments de provisió de llocs de treball durant un termini mínim de dos anys, comptadors des del dia en què prengui possessió del lloc de treball, de conformitat amb l'article 3.7 del Decret 33/1994.

Tampoc no podrà participar, durant el període d'un any, en les convocatòries per atorgar comissions de serveis, excepte si hi ha hagut una primera convocatòria de la comissió de serveis corresponent a un lloc de prefectura orgànica que hagi quedat desert perquè no hi hagi personal funcionari de carrera que compleixi els requisits establerts.

18. Publicació de la composició de les borses de personal interí

En aquestes borses únicament s'integraran els aspirants que hagin aprovat almenys el primer exercici obligatori de la convocatòria pública de selecció corresponent.

L'ordre de prelació de les persones aspirants a la borsa i la seva publicitat s'ha d'establir d'acord amb el reglament que regula el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb les especificitats pròpies establertes en el Decret 74/2016.

 

ANNEX 2 Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés al cos d'advocacia

President/a: designat per la consellera d'Administracions Públiques i Modernització entre juristes de prestigi reconegut

Titular: Ramón Rosselló Lozano

Suplent: Francisca Figuerola Rovira

Vocals:- Primer/a. Un funcionari de carrera del cos d'advocacia de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, designat per sorteig, d'acord amb allò que preveu l'article 34.4.a) del Decret 74/2016, de 23 de desembre, pel qual es regula l'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Titular: Míriam El Harrak Moreno

Suplent: Jaume Ramon Maimó

- Segon/a. Un catedràtic o professor titular d'universitat, de disciplines jurídiques, designat pel rector de la Universitat de les Illes Balears.

Titular: Aina Salom Parets

Suplent: Antoni Llabrés Fuster

- Tercer/a. Un magistrat, preferentment de l'àmbit contenciós administratiu, designat pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Titular: Ferran Socías Fuster

Suplent: Carmen Frigola Castillon

- Quart/a. Un lletrat del Parlament de les Illes Balears o un funcionari de carrera d'un cos, escala o subescala que tengui atribuïdes funcions de representació i defensa d'alguna administració o institució, a proposta del màxim responsable de l'òrgan al qual pertanyi

Titular: María Lluisa Ginard Nicolau

Suplent: Miguel Alejandro Dot Ramis

Secretari/ària: designat pels membres del Tribunal entre els vocals.

 

ANNEX 3 Exercicis i temari per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'advocacia de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

1. Exercicis

Primer exercici

De caràcter teòric, obligatori i eliminatori. Consisteix a exposar oralment, durant un termini màxim de seixanta minuts i per l'ordre que s'indica a continuació, cinc temes extrets a l'atzar d'entre els que conformen el programa, amb la distribució següent: dos temes de dret civil, un de cada part en què es divideix el bloc; dos temes de dret processal, un de cada part en què es divideix el bloc, i un tema de la part de dret constitucional i de la Unió Europea.

Els aspirants disposen de deu minuts per preparar aquest exercici i no poden consultar cap tipus d'apunts o textos. El temps màxim d'exposició de cada tema no pot ser inferior a cinc minuts.

Cada tema es valora entre 0 i 10 punts i la qualificació final de l'exercici és la mitjana aritmètica de la nota obtinguda amb els cinc temes. Per superar l'exercici és necessari obtenir una puntuació mínima de 5 punts i no haver obtingut una qualificació inferior de 3 punts en cap dels temes.

Segon exercici

De caràcter teòric, obligatori i eliminatori. Consisteix a exposar oralment, durant un termini màxim de seixanta minuts i per l'ordre que s'indica a continuació cinc temes extrets a l'atzar d'entre els que conformen el programa amb la distribució següent: dos temes de dret administratiu, un de cada una de les parts en què es divideix el bloc; un tema de la part d'hisenda pública i dret estatutari; un tema de la part de dret hipotecari i mercantil, i un tema de la part de dret laboral i penal.

Els aspirants disposen de deu minuts per preparar aquest exercici, sense poder consultar cap tipus d'apunts o textos. El temps mínim d'exposició de cada tema no pot ser inferior a cinc minuts.

Cada tema es valora entre 0 i 10 punts i la qualificació final de l'exercici és la mitjana aritmètica de la nota obtinguda amb els cinc temes. Per superar l'exercici és necessari obtenir una puntuació mínima de 5 punts i no haver obtingut una qualificació inferior de 3 punts en cap dels temes.

Tercer exercici

De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a resoldre per escrit un cas pràctic de caràcter processal (formulació d'una demanda o contestació, formalització de qualsevol tipus de recurs, incidents d'execució, etc.), propi de les funcions del cos d'advocacia, designat per sorteig públic d'entre un mínim de tres alternatives diferents.

Els aspirants només poden fer ús dels textos legals, sense comentar, que considerin necessaris. Si el nombre d'aspirants presentats i els mitjans tècnics ho permeten, els exercicis pràctics es faran amb ordinador i el Tribunal posarà a disposició dels examinands les normes legals en format electrònic, la qual cosa serà comunicada oportunament a la pàgina web <http://oposicions.caib.es>. El tribunal pot retirar als opositors els esmentats textos quan consideri que no reuneixen les característiques de textos de normativa legal o jurisprudencial.

El temps per resoldre aquest exercici és de cinc hores. Es valorarà de 0 a 10 punts i per superar-lo caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 punts.

Quart exercici

De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a resoldre per escrit un cas pràctic relatiu a un dictamen o informe sobre qualsevol matèria del programa de temes, designat per sorteig públic d'entre un mínim de tres alternatives diferents.

Els aspirants només poden fer ús dels textos legals, sense comentar, que considerin necessaris. Si el nombre d'aspirants presentats i els mitjans tècnics ho permeten, els exercicis pràctics es faran amb ordinador i el Tribunal posarà a disposició dels examinands les normes legals en format electrònic, la qual cosa serà comunicada oportunament a la pàgina web <http://oposicions.caib.es>. El tribunal pot retirar als opositors els esmentats textos quan consideri que no reuneixen les característiques de textos de normativa legal o jurisprudencial.

El temps per resoldre aquest exercici és de cinc hores. Es valorarà de 0 a 10 punts i per superar-lo cal obtenir una qualificació mínima de 5 punts.

 

2. Temari del cos de l'advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Dret civil Primera part

1. El dret objectiu, dret públic i dret privat. El dret civil espanyol. El Codi Civil: estructura. Eficàcia derogatòria i eficàcia general supletòria del Codi Civil. La legislació estatal complementària en matèria civil.

2. El dret civil de les Illes Balears. Notes, característiques i evolució històrica fins a la Compilació de dret civil de les Illes Balears. El dret civil balear segons la Constitució i l'Estatut d'Autonomia: matèries civils reservades a la competència exclusiva de l'Estat. Examen de la Compilació de dret civil de les Illes Balears.

3. Les fonts del dret en el sistema jurídic-positiu espanyol. Les fonts del dret civil de les Illes Balears. Especial consideració de la llei com a font del dret.

4. El costum. Els principis generals del dret. La jurisprudència. Els tractats internacionals. L'aplicació de les normes jurídiques. Les llacunes de la llei i l'analogia.

5. La norma jurídica: naturalesa, caràcter i estructura. Classificació de les normes jurídiques. L'ordenament jurídic. La relació jurídica i la institució jurídica. Titularitat i dret subjectiu.

6. L'eficàcia general de les normes jurídiques. Inexcusabilitat del seu compliment. La nul·litat com a sanció general. El frau de llei. Situacions jurídiques secundàries i situacions jurídiques interines

7. L'exercici dels drets: límits. Doctrina de l'abús de dret. Modificació, transmissió i extinció de drets. La renúncia. El poder de disposició i les prohibicions d'alienar

8. Els límits de l'eficàcia de les normes en el temps i l'espai. Inici i final de la vigència de les normes. La derogació tàcita. Dret transitori. El principi d'irretroactivitat: principis bàsics de les disposicions transitòries del Codi Civil.

9. La llei en l'espai: reciprocitat, ordre públic, reexpedició i frau de llei en el dret internacional privat. Principis i normes del Codi Civil espanyol en matèria de conflictes de lleis. El dret interregional a Espanya.

10. El concepte de persona. La persona física. La mort de la persona. El domicili. Capacitat jurídica i capacitat d'obrar. Estat civil: concepte. L'edat.

11. Les persones amb discapacitat. La Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat. Les mesures de suport per a l'exercici de la seva capacitat jurídica: criteris generals. Les mesures voluntàries. La guarda de fet. La Curatela: autocuratela i nomenament del curador. Exercici de la curatela. Extinció. El defensor judicial).

12. La nacionalitat: adquisició, conservació, pèrdua i recuperació. Condició jurídica dels estrangers. El veïnatge civil: adquisició i pèrdua. La condició política de ciutadà de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

13. El Registre Civil. Breu referència històrica. Organització: seccions. Eficàcia dels seients: la prova de l'estat civil. Publicitat i rectificació dels seients.

14. La persona jurídica: naturalesa, classes, constitució, representació, capacitat, domicili, nacionalitat i extinció. Associacions. Fundacions.

15. El fet i l'acte jurídic. El negoci jurídic: elements essencials. La voluntat: els vicis del consentiment. La causa: en particular, els negocis abstractes; l'enriquiment sense causa.

16. La representació en el negoci jurídic; règim de la representació voluntària i de la legal. El poder irrevocable. L'autocontracte. La subsistència del poder extingit.

17. L'objecte del dret. Les coses. Els fruits. El patrimoni.

18. El temps i les relacions jurídiques: còmput. La prescripció i les seves classes. Anàlisi essencial de la prescripció extintiva. La caducitat.

19. El dret real: naturalesa i caràcters. La diferència amb els drets de crèdit. La tipicitat dels drets reals. Drets reals reconeguts en la legislació espanyola.

20. Dret real de domini. Funció social de la propietat i delimitació del contingut. Garantia constitucional. La defensa del domini: acció reivindicatòria i altres accions. Les relacions de veïnatge.

21. Formes d'adquirir el domini. Teoria del títol i la manera. Les adquisicions a senar domino. La tradició. L'ocupació.

22. L'accessió: concepte, naturalesa i classes.

23. La usucapió: requisits i efectes. La relació entre la usucapió i el registre de la propietat.

24. La comunitat de béns i el condomini: el seu règim en el Codi Civil. La propietat horitzontal. Referència a la propietat intel·lectual.

25. La possessió: concepte, naturalesa i classes. Adquisició, conservació i pèrdua. Efectes.

26. L'usdefruit: concepte i naturalesa. Contingut: drets i obligacions de l'usufructuari. Constitució i extinció. Els drets d'ús i habitació. Referència als usdefruits especials.

27. El dret real de servitud. Classes. Constitució. Contingut. Extinció. Referència a les servituds legals: fonament i classes.

28. El dret de superfície. Els drets reals de garantia: formes de garantia real. El dret real de peça. El dret real d'anticresis. Els drets reals regulats en la Compilació de dret civil de les Illes Balears.

Segona part

29. L'obligació: evolució i naturalesa. Elements: subjectes, objecte i vincle. Les fonts de les obligacions. Les obligacions naturals en el Codi Civil.

30. Classes d'obligacions (I). Obligacions específiques i genèriques. Obligacions unilaterals i recíproques. Obligacions pures, condicionals i a termini.

31. Classes d'obligacions (II). Obligacions úniques i múltiples (conjuntives, facultatives i alternatives). Obligacions mancomunades i solidàries. Obligacions positives i negatives. Obligacions divisibles i indivisibles. Obligacions amb clàusula penal.

32. Compliment i incompliment de les obligacions: causes i efectes de l'incompliment. Rescabalament de danys i perjudicis. El principi de responsabilitat patrimonial universal. L'acció subrogatòria.

33. Causes d'extinció de les obligacions (I). El pagament: naturalesa i requisits. Referència a les formes especials de pagament. Pèrdua de la cosa deguda.

34. Causes d'extinció de les obligacions (II). Condonació. Confusió de drets. Compensació. Novació. Asunción de deute.

35. El contracte. Capacitat dels contractants. Objecte del contracte. La forma. Perfecció i consumació del contracte. Interpretació dels contractes. Irrevocabilitat dels contractes. Estipulacions a favor de tercer.

36. Ineficàcia dels contractes. Inexistència, nul·litat i anul·labilitat: causes i efectes. Confirmació i rescissió dels contractes. L'acció revocatòria o pauliana. Classes de contractes.

37. El contracte de compravenda: naturalesa i elements. Perfecció de la compravenda. Obligacions del venedor i el comprador.

38. El retracto convencional. Els retractes legals. La promesa de venda i el contracte d'opció. La permuta.

39. La donació: elements personals, reals i formals. Perfecció del contracte. Efectes. Revocació i reducció de donacions. Les donacions mortis causa.

40. El contracte d'arrendament en el Codi Civil. L'arrendament de finques rústiques i la seva legislació especial: principis bàsics en la matèria.

41. Règim dels arrendaments urbans. Àmbit d'aplicació de la llei. Arrendaments d'habitatge. Arrendaments per a usos diferents al d'habitatge. Normes comunes i normes especials.

42. El contracte de préstec: classes. El contracte d'arrendament d'obra o d'empresa.

43. El contracte de societat: naturalesa, classes i contingut. El contracte de dipòsit: naturalesa i classes. Breu referència a la societat rural menorquina i l'explotació «a majoral» a Eivissa i Formentera.

44. El contracte de fiança. La transacció. Referència al conveni arbitral.

45. Els quasicontractes. Gestió de negocis aliens. Cobrament de l'indegut. Obligacions nascudes de culpa extracontractual. Referència als danys morals.

46. La concurrència de crèdits des del punt de vista del dret civil. Classificació i prelació de crèdits.

47. El dret de família. El matrimoni: sistema espanyol vigent. Referència a les unions de fet. Requisits i forma de celebració. Els efectes personals del matrimoni.

48. Els efectes patrimonials del matrimoni. Les capitulacions matrimonials. El règim de participació. El règim de separació de béns. El règim econòmic conjugal en la Compilació de dret civil de les Illes Balears.

49. El règim matrimonial de comunitat de béns. La societat a guanys. Exposició del seu règim segons el Codi Civil. Nul·litat, separació i dissolució del matrimoni: causes. Efectes comuns a la nul·litat, la separació i el divorci.

50. Principis generals en matèria de filiació. Determinació de la filiació. Sistema actual de la pàtria potestat. Deures i facultats. Representació legal dels fills. Administració i disposició de béns. Extinció i pròrroga de la representació legal. En particular, la majoria d'edat i l'emancipació com a causes extintives.

51. La filiació civil o adoptiva en el Codi Civil. La protecció jurídica del menor: fonament constitucional i regulació legal. Principis generals del règim de la tutela en el Codi Civil. Òrgans de protecció dels menors i impossibilitats: la curatela, el defensor judicial, la guarda de fet i l'acolliment.

52. La successió. Classes, especial referència a la successió testamentaria. L'herència. Obertura i delació. Condicions per a la mortis causa successió. Legislació balear en matèria de successions: disposicions aplicables a Mallorca i Menorca i a Eivissa i Formentera.

53. La institució d'hereu. La successió forçosa. Les legítimes. La successió intestada. Casos en els quals es produeix. Ordre de crida. Anàlisi de la successió de l'Estat i de les comunitats autònomes.

Dret processal

Primera part

1. El poder judicial i l'exercici de la potestat jurisdiccional: fonament constitucional. La jurisdicció: extensió i límits. Els conflictes de jurisdicció i els conflictes de competència. La planta i l'organització territorial judicial. Competències de les comunitats autònomes relacionades amb l'Administració de justícia.

2. Els principis processals continguts en la Constitució i en la Llei Orgànica del Poder Judicial. El dret a la tutela judicial efectiva. Anàlisi de l'article 24 de la Constitució: desenvolupament per la jurisprudència del Tribunal Constitucional.

3. El procés: naturalesa, fonament i classes. Idea del contingut de la Llei d'Enjudiciament Civil i principis que la informen. Teoria general de la competència. Regles per determinar la competència en el procés civil. Fur territorial de l'Estat i de les comunitats autònomes. Causes modificatives de la competència: la submissió i la connexió. Les qüestions de competència.

4. Les parts en el procés civil: la seva posició jurídica. Capacitat per ser part i capacitat processal. La legitimació processal. Representació i defensa tècnica de les parts. Règim d'assistència jurídica en l'Estat i institucions públiques. La rebel·lia en el procés civil. El litisconsorci: classes i règim jurídic. La intervenció processal. Teoria general de la terceria. Intervenció provocada i intervenció adhesiva.

5. Teoria de l'acció processal: acció, pretensió i demanda. Classes de pretensions. Contingut: determinació de la quantia. Pluralitat de pretensions. Acumulació d'accions i actuacions. Ampliació de la demanda. Reconvenció.

6. Les actuacions judicials: requisits. Nul·litat dels actes judicials. Cooperació jurisdiccional. Els actes de comunicació a les parts. Responsabilitat de l'Estat pel funcionament de l'Administració de justícia.

7. Fets i actes processals. Actes d'iniciació del procés civil. La demanda: forma, contingut i efectes. La prova: objecte i valoració. Càrrega de la prova. Mitjans de prova.

8. La prova documental. Concepte de document. Classes: documents públics i documents privats. Documents atorgats a l'estranger. La presentació de documents, dictàmens, informes i altres mitjans o instruments. La pràctica de la prova documental.

9. L'interrogatori de les parts. L'interrogatori de testimoni. Especialitats aplicables a les administracions públiques. El dictamen de perits. El reconeixement judicial. Altres mitjans de prova. Les presumpcions.

10. Finalització normal del procés. La sentència: contingut i classes. Efectes jurídics de la sentència: la cosa jutjada formal i material. Altres formes de finalització del procés: renúncia, desistiment, assentiment, transacció, satisfacció extraprocessal, manca sobrevinguda de l'objecte del procés i caducitat. Referència a la disposició de l'acció per part dels advocats de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

11. Efectes econòmics del procés: les costes. Criteris per imposar-les. Taxació de costes. Exempció de garanties per a les administracions públiques. El dret de justícia gratuïta: procediment per a la declaració i efectes del reconeixement.

12. Tipus de procés civil. Classificació dels processos. El judici ordinari. Caràcters i procediment. El judici verbal. Caràcters i procediment.

13. Els processos especials. Processos sobre capacitat, filiació, matrimoni i menors. Divisió judicial de patrimonis. Procés monitori i judici canviari. Referència als judicis successoris.

14. L'execució forçosa. Disposicions generals. Títols executius. Execució dinerària: requeriment de pagament i embargament. Les terceries de domini i de millor dret. Procediment de constrenyiment. Execució no dineraria. Execució de sentències de condemna de l'Administració.

15. Eliminació del procés. L'acte de conciliació. L'arbitratge: naturalesa, requisits i procediment arbitral. El conveni arbitral. La formalització judicial de l'arbitratge. L'anul·lació del laudo.

16. Impugnació del procés. Classes de recursos. El recurs de reposició. El recurs d'apel·lació. Resolucions que poden ser objecte de recurs: efectes i procediment.

17. El recurs de cassació. Concepte i finalitat. Resolucions contra les quals és procedent i motius del recurs. Procediment i efectes de la sentència. Recurs de cassació en interès de llei. El recurs extraordinari per infracció processal. La revisió de les sentències fermes en la Llei d'Enjudiciament Civil. Recursos que pot utilitzar el demandat rebel.

18. La jurisdicció voluntària. Concepte i naturalesa. Principis generals. Classificació dels actes de jurisdicció voluntària.

Segona part

19. El procés penal. Estructura i principis que informen la Llei d'Enjudiciament Criminal. Les parts en el procés penal. Representació i defensa de les parts. La rebel·lia en el procés penal. Les funcions del ministeri fiscal. Regles per determinar la competència en el procés penal. Qüestions prejudicials. Iniciació del procés: denúncia, querella i iniciació d'ofici.

20. El sumari: objecte. Exposició de les principals diligències sumarials. Especial referència als mitjans d'investigació sobre les persones. La conclusió del sumari. Mesures cautelars personals. Mesures cautelars reals i assegurament de responsabilitats pecuniàries. La prova: proposició i admissió. La prova acordada d'ofici. La prova obtinguda irregularment. Valor de la prova obtinguda en el sumari.

21. El processament. Recursos contra el processament. Període intermedi de sobreseïment o elevació a judici oral. Articles de pronunciament previ. Qualificacions. Celebració de judici oral i sentència.

22. Procediment abreujat per determinats delictes: àmbit, objecte i competències. Iniciació, diligències prèvies. Conclusió de la fase instructora. Tràmit de qualificacions i obertura de judici oral. Procediment per enjudiciament ràpid de determinats delictes. Judici per delictes lleus.

23. El tribunal del jurat. Composició. Procediment de les causes que se segueixen davant el tribunal del jurat. El recurs d'apel·lació en les causes que se segueixen davant el tribunal del jurat. Els recursos en matèria penal. Recurs de cassació. Recurs de revisió.

24. El procés administratiu. Sistemes en dret comparat. L'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu a Espanya. La Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-administrativa: principis que la informen, estructura i contingut. Naturalesa, extensió i límits de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.

25. Concepte d'Administració pública a l'efecte del recurs contenciós-administratiu. Qüestions a les quals s'estén el coneixement d'aquest ordre jurisdiccional i qüestions que queden excloses d'ell. Els òrgans de la Jurisdicció Contenciosa-administrativa. Regles determinants de la competència que els correspon; en particular, la competència territorial.

26. Les parts: capacitat i legitimació. La representació i defensa. Objecte del recurs contenciós-administratiu. Activitat administrativa impugnable. Pretensions de les parts. Acumulació. Quantia del recurs.

27. Procediment contenciós-administratiu (I). Terminis. Procediment en primera o única instància. Diligències preliminars. Interposició del recurs contenciós-administratiu. Referència al recurs de lesivitat. L'anunci del recurs i reclamació de l'expedient.

28. Procediment contenciós-administratiu (II). Cita i compareixença dels demandats i de l'Administració. L'admissió del recurs. Tràmit per completar l'expedient administratiu. Demanda i contestació: requisits, contingut i efectes. Aportació de documents. Al·legacions prèvies.

29. Procediment contenciós-administratiu (III). Prova. Vista i conclusions. El plantejament de qüestions noves. La sentència: contingut. Altres formes de finalització del procediment. La qüestió d'il·legalitat.

30. Procediment contenciós-administratiu (IV). Procediment abreujat. Procediment per a la protecció dels drets i les llibertats fonamentals de la persona. Procediment en els casos de suspensió administrativa prèvia d'acords. Procediment per la garantia de la unitat de mercat. Procediment per a la supressió de partits polítics. Procediment contenciós-electoral.

31. Procediment contenciós-administratiu (V). Costes processals. Recursos contra providències i interlocutòries. Recurs d'apel·lació: resolucions contra les quals és procedent i motius del recurs. Procediment. Contingut i efectes de la sentència.

32. Procediment contenciós-administratiu (VI). Recurs de cassació: resolucions contra les quals és procedent i motius del recurs. Procediment. Contingut i efectes de la sentència. Recurs de revisió. Recursos contra les decisions d'ordenació i decrets.

33. Procediment contenciós-administratiu (VII). Les mesures cautelars. Execució de sentències: disposicions generals. Modalitats específiques d'execució. Extensió dels seus efectes. Incidents i invalidesa dels actes processals.

34. El procés de treball. Principis que ho informen. Òrgans jurisdiccionals. Competència. Capacitat, legitimació i representació de les parts. Intervenció del Fons de Garantia Salarial. Conciliació obligatòria. La reclamació administrativa prèvia a la via judicial.

35. Tramitació del procés ordinari de treball. Processos especials; en particular, els processos en matèria d'acomiadaments i sancions. Els salaris de tramitació.

36. Impugnació del procés de treball. Recurs de suplicació. Recurs de cassació. Execució de sentències: normes generals i casos especials. Execució provisional.

Dret constitucional i de la Unió Europea

1. Dret constitucional. La constitució: contingut i classes. La constitució com a norma jurídica. La Constitució espanyola de 1978. Sistemàtica i estructura. Contingut bàsic i principis constitucionals. El bloc de la constitucionalitat. La reforma constitucional.

2. Valors constitucionals i principis en la Constitució. La sobirania nacional. La divisió de poders. La representació política. La participació política.

3. L'Estat en la Constitució. Estat de dret. Estat social. Estat democràtic. La forma d'estat en la Constitució: l'Estat espanyol com a estat compost.

4. La Corona. Funcions constitucionals del rei. El referendament. L'ordre de successió. La regència. La tutela del rei.

5. El Govern. Composició. El Govern i l'Administració general de l'Estat. Les funcions del Govern: la funció normativa, la funció política, la funció administrativa.

6. Les Corts Generals. Composició i estructura del Congrés dels Diputats i del Senat. Referència al funcionament de les càmeres: plens i comissions, grups parlamentaris i sessions. Referència a les funcions de les Corts: legislativa, de control, financera, econòmica i en matèria de política internacional.

7. El sistema electoral espanyol. Capacitat electoral activa i passiva. Administració electoral. La convocatòria d'eleccions i els seus terminis. La campanya electoral. Procediment electoral. Reclamacions. Delictes i infraccions electorals. Legislació autonòmica de les Illes Balears en matèria electoral.

8. El poder judicial. El Consell General del Poder Judicial. La independència del poder judicial i les actuacions judicials: principis constitucionals. El ministeri fiscal. La policia judicial.

9. Els drets fonamentals i les llibertats públiques en la Constitució. Classificació. Eficàcia, garantia i límits. El Defensor del Poble. La suspensió de drets.

10. El principi i el dret fonamental a la igualtat. Dret a la vida i a la integritat física i moral. Dret a la llibertat ideològica i religiosa. Dret a la llibertat i a la seguretat. L'habeas corpus. Referència a la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria d'igualtat entre dones i homes i prevenció de la violència de gènere.

11. Dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. La inviolabilitat de domicili. Secret de les comunicacions. La protecció de la intimitat davant l'ús de la informàtica. Llibertat de residència i desplaçament. Les llibertats d'expressió i d'informació. Referència al marc normatiu relatiu a la protecció de dades de les persones físiques.

12. Dret de reunió. Dret d'associació. Els partits polítics. Dret de sindicació. Dret de vaga.

13. Drets de participació en els assumptes públics. Dret a l'educació i llibertat d'ensenyament. Dret de petició. Principis rectors de la política social i econòmica. Deures constitucionals. Obligacions militars i objecció de consciència. Deure tributari.

14. La defensa jurídica de la Constitució: sistemes. El Tribunal Constitucional: naturalesa, funcions i composició. Disposicions comunes sobre procediment. Postulació processal. Regles sobre els actes d'iniciació, desenvolupament i finalització dels processos constitucionals.

15. Procediments de declaració d'inconstitucionalitat. Disposicions generals als recursos i qüestions d'inconstitucionalitat. Recursos d'inconstitucionalitat. Qüestió d'inconstitucionalitat. Efectes de les sentències.

16. Recurs d'empara constitucional: casos en els quals és procedent. La suspensió de l'acte impugnat. Procediment. La sentència d'empara i els seus efectes.

17. Conflictes constitucionals. Conflictes en defensa de l'autonomia local. Conflictes entre òrgans constitucionals de l'Estat. Conflictes positius i negatius entre l'Estat i les comunitats autònomes o d'aquestes entre si: els procediments corresponents. Impugnació de disposicions i resolucions de les comunitats autònomes.

18. Les comunitats autònomes en la Constitució de 1978. Els estatuts d'autonomia: naturalesa i contingut. La reforma dels estatuts.

19. La distribució de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes. Concepte i enumeració de les competències exclusives, compartides, concurrents, de desenvolupament i d'execució. Els procediments de transferència: els decrets de traspassos.

20. Els òrgans de les comunitats autònomes. Les competències. Relacions entre l'Estat i les comunitats autònomes: principis i mecanismes d'articulació. Control de l'Estat sobre les comunitats autònomes.

21. La Unió Europea. Concepte. Antecedents històrics. Objectius i naturalesa jurídica. Tractats originaris i de modificació. Els membres de la Unió Europea. L'adhesió d'Espanya. El Tractat de la Unió Europea o de Maastricht.

22. L'estructura orgànica de la Unió Europea. El sistema institucional de les comunitats europees. El Consell. La Comissió. El Parlament Europeu. Concepte. Naturalesa, composició, funcionament i competències. El Tribunal de Comptes. El Comitè Econòmic i Social i el Comitè de les Regions.

23. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Concepte. Naturalesa, composició, funcionament, organització i competències. El Tribunal General de la Unió Europea. La Fiscalia Europea. Processos contra estats membres. Processos contra institucions comunitàries. Qüestió prejudicial.

24. L'ordenament jurídic comunitari: dret originari i dret derivat. Les seves relacions amb els ordenaments jurídics interns: l'efecte directe i la primacia del dret comunitari. L'aplicació del dret comunitari a Espanya.

Dret administratiu

Primera part

1. Administració pública i activitat administrativa. El dret administratiu: concepte, característiques i límits d'aplicació. El règim administratiu: sistema espanyol.

2. Fonts del dret administratiu. La Constitució. Els estatuts d'autonomia. La llei: classes. Lleis orgàniques i ordinàries. Lleis de les comunitats autònomes. Decrets legislatius. Decrets lleis. Lleis bàsiques. Lleis marco. Lleis de transferència i delegació. Lleis d'harmonització.

3. El reglament. Concepte. Fonament de la potestat reglamentària. Òrgans amb potestat reglamentària. Requisits de validesa dels reglaments: aspectes formals i substantius. La impugnació dels reglaments.

4. Els principis de reserva de llei, de jerarquia normativa i de competència. Nul·litat de ple dret de les disposicions administratives per infracció d'aquests principis. La inderogabilitat singular de les disposicions generals. Els actes administratius generals i les circulars i instruccions. Altres fonts del dret administratiu.

5. Els subjectes en el dret administratiu. L'Estat i l'Administració. La personalitat jurídica de les administracions públiques. La capacitat d'obrar de les administracions públiques i dels organismes públics dependents. Altres persones jurídiques públiques: les seves relacions amb l'Estat. L'articulació del principi de col·laboració entre les diferents administracions públiques: les conferències sectorials, els convenis interadministratius i els consorcis.

6. Les potestats administratives. El principi de legalitat i les seves manifestacions. L'activitat administrativa discrecional i els seus límits. Control de la discrecionalitat; especialment, la desviació de poder. Els conceptes jurídics indeterminats.

7. L'Administració i els tribunals de justícia. El principi d'autotutela. L'autotutela declarativa i l'autotutela executiva. Els interdictes i l'Administració. Concurrència d'embargaments administratius i judicials. Els privilegis processals de les administracions públiques.

8. L'administrat: capacitat jurídica i d'obrar. Drets públics subjectius i interessos legítims: concepte i diferències. Situacions jurídiques passives. Les prestacions de l'administrat. La col·laboració de l'administrat amb les administracions públiques.

9. L'acte administratiu: concepte i elements. La forma dels actes administratius. Utilització de tècniques electròniques. L'obligació de resoldre. La motivació, la notificació i la publicació. El silenci administratiu: el seu règim jurídic-positiu.

10. Classificació dels actes administratius. Actes de tràmit i actes que posen fi a la via administrativa, amb especial referència a la legislació de procediment administratiu de la Comunitat Autònoma. L'eficàcia dels actes administratius en l'ordre temporal: l'executivitat, la retroactivitat i la suspensió.

11. La invalidesa dels actes administratius. Nul·litat de ple dret i anul·labilitat. Els actes administratius irregulars. La convalidació, conservació i conversió dels actes administratius. Examen de la revisió d'ofici dels actes administratius. La revisió dels actes en via jurisdiccional a instàncies de l'Administració. La revocació per motius d'oportunitat.

12. L'executivitat dels actes administratius. Fonament i naturalesa. L'execució forçosa dels actes administratius per l'Administració: estudi dels diversos mitjans. La coacció directa de l'Administració. La teoria de la via de fet: manifestacions i mitjans de reacció.

13. Els actes administratius en particular: la llicència, l'autorització o el permís. Denegació, caducitat i revocació d'aquests actes. El règim d'autoritzacions per a l'accés a les activitats de serveis i el seu exercici. La declaració responsable i la comunicació prèvia.

14. Les sancions administratives: concepte i classes. Els principis de la potestat sancionadora i del procediment administratiu sancionador. Els procediments en matèria sancionadora.

15. El servei públic. La doctrina clàssica del servei públic i la seva evolució. Les diferents formes de gestió dels serveis públics. Les concessions: naturalesa jurídica i classes. L'activitat de foment. Règim jurídic de les subvencions. L'activitat de policia.

16. Contractació administrativa (l). Legislació de contractes de les administracions públiques: l'àmbit d'aplicació. Àmbit subjectiu d'aplicació: administració pública, poders adjudicadores i sector públic. Tipus de contractes, amb referència als contractes i negocis exclosos. Contractes subjectes i no subjectes a regulació harmonitzada. Contractes administratius i contractes privats. Règim jurídic i jurisdicció competent. Òrgans competents per a la seva subscripció, amb especial referència als òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma. Juntes consultives de contractació.

17. Contractació administrativa (ll). Capacitat i solvència dels contractistes, amb especial referència a la classificació. Prohibicions de contractar. Registre dels empresaris i dels contractes. Garanties exigibles en els contractes administratius. Actuacions preparatòries. Procediment i formes d'adjudicació. Recurs especial en matèria de contractació.

18. Contractació administrativa (lll). Efectes dels contractes administratius. Prerrogatives de dret públic en la contractació administrativa. Execució i modificació dels contractes. Extinció. La cessió dels contractes i la subcontractació. Règim jurídic del contracte d'obres.

19. Contractació administrativa (IV). Contractes de concessió d'obra. Contractes de concessió de serveis públics. Contractes de subministraments. Contractes de serveis. La contractació en els denominats sectors exclosos.

20. El procediment administratiu (l). Regulació legal i àmbit d'aplicació. Principis generals en matèria de procediment. Abstenció i recusació. Els interessats en el procediment administratiu comú. Drets dels ciutadans: en particular, l'ús de mitjans electrònics i l'accés als registres i arxius.

21. El procediment administratiu (ll). Iniciació, ordenació i instrucció. Mitjans de prova. Els informes en el procediment administratiu. Termes i terminis. Finalització: la resolució. Finalització convencional. Altres formes de finalització: renúncia, desistiment i caducitat. Procediments especials.

22. Els recursos administratius: concepte, classes i principis generals de la regulació. La reformatio in peius. El recurs d'alçada. El recurs potestatiu de reposició. El recurs extraordinari de revisió.

23. La responsabilitat de les administracions públiques: antecedents i règim vigent. Procediments en matèria de responsabilitat patrimonial. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de l'Administració pública. Responsabilitat de l'Administració per actes dels concessionaris i dels contractistes. La responsabilitat de l'Estat legislador.

24. L'expropiació forçosa: justificació i naturalesa. Subjectes i objecte de l'expropiació. Procediment general. El preu just. La reversió de béns expropiats. Referència als procediments especials: en particular, el procediment d'expropiació per raons d'urgència. Garanties jurisdiccionals.

25. Patrimoni de les administracions públiques: concepte i classificació. El domini públic: concepte, naturalesa i classes. Elements: subjectes, objecte i destinació. Afectació i desafectació. Règim jurídic del domini públic de la Comunitat Autònoma, conforme a la legislació autonòmica de les Illes Balears en matèria de patrimoni: la inalienabilitat, la inembargabilitat, la imprescriptibilitat, la delimitació administrativa i la recuperació d'ofici dels béns. La utilització del domini públic: usos comuns i privatius; autoritzacions i concessions; reserves demanials.

26. Principis d'organització i funcionament de l'Administració de la Comunitat Autònoma. Organització administrativa. Concepte, naturalesa i classes d'òrgans. Els òrgans col·legiats, amb referència a les especialitats de règim de la legislació autonòmica de les Illes Balears sobre l'Administració pública. La competència. Les relacions interorgàniques: coordinació i jerarquia. Desconcentració i delegació de funcions, amb referència al règim específic de l'Administració de la Comunitat Autònoma. L'encomana de gestió.

Segona part

27. La regulació constitucional de la funció pública: principis. L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. La funció pública de l'Estat, de les comunitats autònomes i de l'Administració local.

28. La funció pública en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (I). La Llei de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Objecte i àmbit d'aplicació. El personal al servei de l'Administració pública: concepte i classes. El funcionari públic: concepte i classes. Naturalesa jurídica de la relació funcionarial. Òrgans competents en matèria de funció pública.

29. La funció pública en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (II). Estructura i organització actual de la funció pública. Elements. La relació de llocs de treball. Els plans d'ocupació pública. Cossos, escales i especialitats, i grups de classificació dels funcionaris. El grau personal. El registre administratiu de personal.

30. La funció pública en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (III). La constitució de la relació funcionarial. La selecció dels funcionaris: principis, requisits per accedir a la funció pública i sistemes de selecció. L'adquisició de la condició de funcionari. Requisits. La provisió de llocs de treball. Sistemes de provisió.

31. La funció pública en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (IV). El contingut de la relació funcionarial (1). Els drets dels funcionaris. Drets econòmics i no econòmics; drets individuals. Els drets passius. Els deures dels funcionaris. Les incompatibilitats dels funcionaris.

32. La funció pública en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (V). El contingut de la relació funcionarial (2). Els drets col·lectius dels funcionaris. El dret de sindicació: concepte, principis i regulació. El dret de participació. El dret de negociació col·lectiva. El dret de vaga.

33. La funció pública en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (VI). La dinàmica de la relació funcionarial. Les situacions administratives dels funcionaris de carrera: servei actiu, serveis especials, servei en altres comunitats autònomes, l'excedència i les seves classes, suspensió de funcions, expectativa de destinació i jubilació parcial.

34. La funció pública en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (VII). La responsabilitat dels funcionaris. Classes. La responsabilitat disciplinària: concepte, infraccions i sancions disciplinàries. El procediment disciplinari. L'extinció de la responsabilitat disciplinària. L'extinció de la relació funcionarial.

35. L'Administració pública. Concepte i característiques. Unitat o pluralitat de les administracions públiques. Tipus d'administracions públiques. Principis constitucionals informadors. L'Administració de l'Estat. El Consell d'Estat: organització i atribucions.

36. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els òrgans administratius i el seu règim jurídic. L'organització central de l'Administració de la Comunitat Autònoma: les conselleries i la seva estructura orgànica; els secretaris generals; els directors generals; altres òrgans assimilats en rang. L'Advocacia de la Comunitat Autònoma: règim jurídic i funcions.

37. El règim local en la regulació constitucional: el principi de garantia institucional. Principis bàsics de la legislació vigent. El municipi: organització i competències. La província: organització i competències. Funcionament de les entitats locals. Relacions interadministratives. Impugnació d'actes i acords. Idea general del règim dels béns i del règim de les activitats i serveis de les entitats locals.

38. Els consells insulars. La composició dels consells insulars. L'organització. Les competències dels consells insulars: classes i règim jurídic. La potestat reglamentària dels consells insulars. El funcionament dels consells insulars.

39. L'Administració institucional en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Regulació del sector públic de la Comunitat Autònoma. Tipologia i règim jurídic. Referència a l'Administració institucional de l'Administració general de l'Estat.

40. L'Administració corporativa. Competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Col·legis professionals.

41. El règim de cooficialitat de les llengües. Referència a la Llei de Normalització Lingüística. L'ús de les llengües oficials a la Administració.

42. Les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'Educació, Cultura, Treball i Formació.

43. Les competències de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears en matèria de sanitat, consum i serveis socials. EL Servei Balear de Salut: organització, competències i règim del seu personal.

44. Les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de costes, ports, medi ambient, agricultura i pesca.

45. Les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de transports, obres públiques i habitatge.

46. La distribució de les competències en matèria de turisme entre les diferents Administracions de la Comunitat Autònoma. Legislació, normes d'ordenació i desenvolupament.

47. Ordenació del territori i urbanisme (l). Competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Legislació balear en matèria d'ordenació del territori i urbanisme. Principis generals. Referència a les Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears.

48. Ordenació del territori i urbanisme (ll). Classificació i règim del sòl. Planejament urbanístic: pla general d'ordenació urbana, pla d'ordenació detallada, plans parcials, plans especials, estudis de detall, normes subsidiàries, projectes de delimitació del sòl urbà i ordenances urbanístiques. Altres instruments de planejament.

49 . Ordenació del territori i urbanisme (lll). L'execució del planejament. Sistemes d'actuació. Sistemes d'actuació directa. Sistemes d'actuació indirecta.

50. Ordenació del territori i urbanisme (lV). Edificació i ús del sòl: normes d'aplicació directa, l'obligació d'edificar, la llicència, les parcel·lacions i el deure conservació. Disciplina urbanística: protecció de la legalitat i règim sancionador.

Hisenda pública i dret estatutari

1. L'activitat financera: el dret financer. Legislació balear d'Hisenda pública. Potestats i prerrogatives de la Hisenda pública de la Comunitat Autònoma. Drets econòmics i obligacions exigibles. Prescripció dels crèdits. Referència a la legislació estatal en matèria pressupostària.

2. El pressupost: concepte, naturalesa i classes. Els pressuposts de la Comunitat Autònoma: fonts de la seva ordenació jurídica, contingut i principis bàsics de la seva estructura.

3. Règim jurídic de l'elaboració, aprovació, modificació, execució i liquidació dels pressuposts de la Comunitat Autònoma. Pressuposts del sector públic autonòmic.

4. La Intervenció General de l'Administració de la Comunitat Autònoma: contingut de la funció interventora. La comptabilitat pública de la Comunitat Autònoma. El compte general. La Tresoreria: fiances i dipòsits.

5. La despesa pública: principis constitucionals en la matèria. Els ingressos públics de la Comunitat Autònoma: concepte i classificació. Referència especial als ingressos tributaris.

6. Sistema tributari espanyol: estructura bàsica del sistema vigent. Principis generals de l'ordenament tributari espanyol: referència especial als continguts en la Constitució. La Llei General Tributària. Principis generals.

7. La relació juridico tributària: concepte i elements. L'obligació tributària. El fet imposable. El subjecte passiu i els responsables. La base imposable: règims de determinació. Comprovació de valors. La base liquidable. El tipus de gravamen i el deute tributari. El pagament del deute tributari i altres formes d'extinció. Garanties del crèdit tributari.

8. La gestió tributària. Les liquidacions tributàries. Autoliquidacions.

9. El procediment d'inspecció. Recaptació dels tributs: procediment en període voluntari i en via de constrenyiment.

10. Revisió dels actes tributaris en via administrativa: procediments especials de revisió. El recurs de reposició. Les reclamacions economicoadministratives. El procediment economicoadministratiu. Reclamacions tributàries davant de la Junta Superior d'Hisenda de les Illes Balears.

11. Les infraccions tributàries. Les sancions. El delicte fiscal.

12. La imposició directa: referència a l'impost sobre la renda de les persones físiques, a l'impost sobre la renda dels no residents i a l'impost sobre societats.

13 La imposició indirecta: l'impost sobre el valor afegit. El fet imposable. Els subjectes passius. La repercussió. La deducció. La base imposable. Els tipus de gravamen. Els règims especials.

14. El finançament de les comunitats autònomes. Principis de la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes. El Consell de Política Fiscal i Financera. Recursos ordinaris de les comunitats autònomes. Els ingressos patrimonials. Els ingressos tributaris propis.

15. Taxes i preus públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Principis generals. Taxes: concepte, creació i regulació; fet imposable, exempcions i bonificacions; meritació, subjecte passiu i responsables. Procediment tributari: gestió, liquidació, pagament voluntari i recaptació executiva. Preus públics: concepte, creació i modificació. Determinació. Gestió i cobrament.

16. Els ingressos tributaris de procedència estatal. Els tributs cedits. La Llei de cessió: règim jurídic. Abast de la cessió en relació amb la gestió tributària. La participació en els tributs estatals no cedits.

17. L'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Naturalesa i contingut. Àmbit d'aplicació territorial. Fet imposable. Subjecte passiu i responsables. La base imposable. Comprovació de valors. Quotes tributàries. Regles especials per a determinats béns. Beneficis fiscals, meritació i prescripció. Obligacions formals. Regles per gestionar l'impost. Devolucions.

18. L'impost sobre successions i donacions. Fet imposable: presumpcions. Subjectes passius i responsables. Regles sobre la base imposable:normes especials per a adquisicions mortis causa. Normes especials per a adquisicions gratuïtes inter vivos i en matèria d'assegurances. Comprovació de valors. La base liquidable. La tarifa. El deute tributari. Meritació i prescripció. Obligacions formals. Gestió de l'impost.

19. L'impost sobre el patrimoni. Concepte i naturalesa. Fet imposable. Subjectes passius. Base imposable. Deute tributari.

20. La participació en els ingressos de l'Estat: la revisió del percentatge. El fons de compensació interterritorial. Les operacions de crèdit i l'emissió de deute públic a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

21. Les hisendes locals. Recursos. Tributs: normes generals. Imposició i ordenació. Els tributs propis dels municipis. Altres recursos dels municipis. Referència als recursos de les províncies i altres entitats locals.

22. El Tribunal de Comptes: naturalesa, composició i organització. La funció fiscalitzadora del Tribunal de Comptes. Els procediments de fiscalització. Actuacions prèvies a l'exigència de responsabilitat comptable. Referència a la jurisdicció comptable i als procediments especials. Recursos. Execució de sentències. Referència a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

23. L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Estructura i característiques generals. La reforma de l'Estatut. Anàlisi del títol primer. L'organització institucional de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

24. El Parlament de les Illes Balears. Composició. Reglament. Estatut dels diputats. Els grups parlamentaris. La Taula, la Junta de Portaveus, les comissions, el Ple i la Diputació Permanent. Funció legislativa: especialitats del procediment legislatiu. Funció de control polític. Altres funcions atribuïdes al Parlament.

25. El president del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: elecció, nomenament i cessament; incompatibilitats i fur processal. Funcions i competències. El Govern de la Comunitat Autònoma: competències i responsabilitat política. Règim de funcionament. Els consellers: nomenament, cessament, estatut personal i fur processal. Atribucions. Règim d'incompatibilitats.

26. L'Administració de la Comunitat Autònoma. Els consells insulars: naturalesa jurídica, composició i funcions. Competències. Els municipis i altres ens locals.

27. Altres òrgans estatutaris. El Consell Consultiu. El Consell Econòmic i Social. La Sindicatura de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Audiovisual de les Illes Balears.

28. El poder judicial en l'estat de les autonomies. Les competències de la Comunitat Autònoma en matèria de justícia. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears i l'Administració de justícia: funcions atribuïdes estatutàriament.

29. Classificació competencial i característiques generals de les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: exposició de l'ordenació estatutària. Els mecanismes de traspàs de serveis i funcions. Les competències de la Comunitat Autònoma i les competències insulars. Possibles alteracions del marc competencial estatutari.

Dret hipotecari i dret mercantil

1. Dret immobiliari i dret hipotecari. El Registre de la Propietat: finalitats. Els llibres del registre: seients que es practiquen en ell. Classes i formalitats comunes. Publicitat formal del Registre.

2. Els principis hipotecaris. Principi d'inscripció. Circumstàncies generals de les inscripcions. El principi de rogació. El principi de legitimació registral: abast i conseqüències substantives d'aquest principi. Aspectes processals: l'article 41 de la Llei Hipotecària.

3. El principi de la fe pública registral. Requisits: especial anàlisi de la bona fe. Excepcions a la fe pública registral. Efectes de la inscripció respecte dels actes i contractes nuls. El principi de prioritat.

4. La possessió i el registre. La prescripció en relació amb el registre: anàlisi dels articles 35 i 36 de la Llei Hipotecària. Principi de tracte successiu: modalitats i excepcions. Principi de legalitat. Recursos contra la qualificació del registrador.

5. El principi d'especialitat. La finca com a base del registre. Els drets inscriptibles en la legislació vigent. Títols inscriptibles i els seus requisits. Inscripcions de béns dels ens públics.

6. Els seients registrals: la inscripció. El seient de presentació. L'anotació. La nota marginal. La cancel·lació.

7. Concepte i caràcters del dret real d'hipoteca. Tipus. Requisits de les voluntàries. Capacitat i responsabilitat del subjecte passiu. Béns hipotecables i no hipotecables. Extensió de la hipoteca en relació amb la finca hipotecada i amb les obligacions que garanteix. Cessió de crèdits hipotecaris.

8. Hipoteques legals: naturalesa. Prelació dels crèdits tributaris i dels altres crèdits de dret públic. La hipoteca mobiliària i la peça sense desplaçament de possessió.

9. Efectes de la hipoteca. L'acció real i l'acció personal en l'execució hipotecària. Procediments per a l'efectivitat del crèdit hipotecari. Especial referència al procediment judicial sumari. Extinció de les hipoteques. Prescripció de l'acció hipotecària.

10. Contingut del dret mercantil. Sistemes. L'acte de comerç en la teoria i en el dret espanyol. Fonts del dret mercantil. El Codi de Comerç vigent i la legislació complementària. El principi de seguretat en el tràfic mercantil.

11. La publicitat en el dret mercantil. El Registre Mercantil. Principis. Organització. Objecte d'inscripció en el Registre Mercantil.

12. L'empresa mercantil i els elements que la formen. La comptabilitat dels empresaris. Llibres: requisits. Valor probatori i reconeixement dels llibres de comerç. Comptes anuals. Concepte de comerciant. El comerciant individual: condicions de capacitat, incapacitats i prohibicions.

13. La societat mercantil: concepte, naturalesa i classes. La Llei de Societats de Capital: estructura i contingut. L'objecte social. Requisits generals de constitució de les societats de capital. Les societats irregulars.

14. Societats anònimes i de responsabilitat limitada. Les aportacions socials. Òrgans de les societats: Junta general i els administradors. Règim econòmic: els comptes anuals.

15 Règim jurídic de les modificacions estructurals de les societats de capital: transformació, fusió i escissió. La dissolució. La liquidació.

16. Els contractes publicitaris, amb breu referència a la publicitat institucional. La franquícia. El contracte d'agència: l'exclusivitat.

17. Contractes bancaris en general: Compte corrent bancari i obertura de crèdit. El contracte de segur.

18. El concurs (I). La Llei Concursal. Pressupost objectiu i subjectiu. La interlocutòria de declaració del concurs. Determinació de la massa activa. Accions de reintegrament patrimonial.

19. El concurs (II). La massa passiva i els crèdits contra la massa. El conveni: contingut i efectes. Efectes de l'obertura de la fase de liquidació. Les causes de conclusió del concurs i la reobertura: efectes. Referència a la qualificació del concurs.

 

Dret laboral i dret penal

1. El dret del treball: principis fonamentals que l'inspiren. Fonts del dret del treball. L'Estatut dels treballadors: àmbit d'aplicació i idea general del contingut.

2. El conveni col·lectiu. Acords marc interprofessionals. L'aplicació de les normes laborals: principis d'ordenació. La relació llei – conveni col·lectiu. Col·lisió i concurrència de les normes estatals i les normes convencionals. El principi de condició més beneficiosa. Els principis d'irrenunciabilitat de drets i de territorialitat de les normes laborals. El Conveni col·lectiu per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Estructura i contingut bàsic.

3. El contracte de treball: concepte, subjectes, objecte i causa. La relació laboral. La forma de contractació i la prova del contracte de treball. Idea de les modalitats del contracte de treball, atenent a la seva durada. La interposició d'empresaris. Els contractes i subcontractes d'obres i serveis. Les empreses de treball temporal.

4. Drets i deures derivats del contracte de treball. Drets fonamentals del treballador. La mobilitat funcional i geogràfica dels treballadors. La classificació professional. La jornada de treball. L'horari de treball. Hores extraordinàries. Descans. Permisos.

5. El salari: concepte, estructura i modalitats. Garanties salarials. El Fons de Garantia Salarial. Modificacions del contracte de treball: en particular, la successió en la titularitat empresarial. La suspensió del contracte de treball: causes i efectes. L'extinció del contracte: quadre general de causes extintives. Examen particular de l'extinció per causes objectives i per acomiadament disciplinari. Prescripció i caducitat de les accions derivades del contracte de treball.

6. Les infraccions i sancions en l'ordre social. La prevenció de riscs laborals.

7. Drets de representació col•lectiva i de reunió dels treballadors a l'empresa. Dret d'associació sindical: la Llei orgànica de llibertat sindical. Conflictes col•lectius. Vaga i tancament patronal.

8. Concepte, principis i sistema de seguretat social. Normes del règim general. Règims especials i complementaris de la seguretat social. Aplicació del sistema de seguretat social als funcionaris públics.

9. Concepte de dret penal. Estructura, contingut i principis que informen el Codi penal vigent. El principi de legalitat. El delicte: concepte i classificacions. El dol. La imprudència. El delicte com a acció: antijuridicitat i tipicitat. Punibilitat.

10. La vida del delicte: l'excepcionalitat en la punició de la conspiració, la proposició i la provocació per delinquir. Temptativa de delicte. El delicte consumat.

11. El subjecte actiu del delicte. La participació en el delicte. Autors. Còmplices. La responsabilitat penal de la persona jurídica.

12. Circumstàncies que eximeixen de responsabilitat criminal. Circumstàncies atenuants i agreujants en el Codi penal. Circumstància mixta de parentiu.

13. La pena: classes i regles per determinar-la. Les mesures de seguretat. Extinció de la responsabilitat penal.

14. La responsabilitat civil derivada dels delictes: el fonament. Extensió de la responsabilitat civil. Persones civilment responsables. Particularitats de la responsabilitat civil derivada del delicte en relació amb els ens públics. El compliment de la responsabilitat civil i de la resta de responsabilitats pecuniàries. Extinció de la responsabilitat civil i els seus efectes.

15. Els delictes contra l'Administració pública. Concepte d'autoritat i funcionari públic a efectes penals. Prevaricació. Abandó de destinació i omissió del deure de perseguir delictes. Desobediència i denegació d'auxili. Infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets.

16. Els delictes dels empleats públics en l'exercici dels seus càrrecs. Suborn d'un empleat públic. Tràfic d'influències. Malversació. Aspectes fonamentals dels delictes contra la Constitució. Delictes contra la Hisenda pública. El delicte fiscal. Frau de subvencions.

17. Els delictes relatius a l'ordenació del territori. La protecció penal del patrimoni historicoartístic. Els delictes contra el medi ambient. Delictes contra la seguretat col·lectiva. Delictes contra la salut pública.

18. Els delictes lleus. El principi non bis in idem. Les lleis penals especials. El dret penal de menors. La Llei orgànica reguladora de la responsabilitat penal de menors.

 

ANNEX 4 Instruccions per tramitar les sol·licituds telemàtiques i les declaracions responsables

1. Obligatorietat de la presentació de la sol·licitud per via telemàtica

Les sol·licituds per participar en aquest procés selectiu s'han de presentar obligatòriament per via telemàtica, a l'empara del que estableix la Disposició addicional sisena de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i l'article 12 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

Per presentar la sol·licitud de participació i pagar la taxa corresponent, la persona interessada ha de tenir DNI electrònic, certificat digital vàlid, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o estar donat d'alta a Cl@ve.

Per donar-se d'alta a Cl@ve i fer el tràmit telemàtica els aspirants poden acudir al registre de l'EBAP on rebran l'assistència necessària.

Per a això, la persona interessada ha d'accedir al Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) i crear una sol·licitud. A continuació, ha d'emplenar el formulari de dades del sol·licitant. Ha de seguir les passes que indica el programa, pagar la taxa telemàticament i finalitzar el procés. Només es considerarà finalitzat el tràmit i presentada correctament la sol·licitud, quan aparegui en pantalla el text següent: «La seva sol·licitud ha estat registrada correctament». En cas que no aparegui en pantalla el text esmentat, la persona interessada:

- Si ha pagat la taxa, pot recuperar el tràmit a la carpeta ciutadana i continuar-lo.

- Pot iniciar un nou tràmit.

-Si no pot realitzar cap dels tràmits anteriors, haurà d'enviar el mateix dia o, com a màxim, el dia següent a l'intent, un correu electrònic per informar d'aquesta incidència a l'adreça oposicions@caib.es. Si no envia aquest avís, la sol·licitud es considerarà com a no presentada dins termini, sense possibilitat d'esmena posterior.

Si es presenta correctament la sol·licitud i es finalitza el tràmit d'acord amb el que s'ha indicat, el sistema assignarà un número de registre vàlid i la sol·licitud, sense cap més tràmit, constarà com a presentada correctament,

2. Formalització de la sol·licitud

2.1. Els aspirants als processos selectius poden presentar la sol·licitud telemàtica, d'acord amb el que disposa l'apartat anterior, sempre que compleixin els requisits que s'estableixen en la convocatòria per participar en aquest procés selectiu. En la sol·licitud s'han de consignar, en els apartats que s'indiquin, les dades següents:

a) El cos, l'escala o l'especialitat a què es presenten.

b) L'illa a la qual opten (només poden presentar-se a les places d'una illa).

c) Si es presenten pel torn de reserva per a persones amb discapacitat, si escau. Els aspirants que es presentin pel torn de reserva per a persones amb discapacitat no poden participar en cap dels altres torns de la convocatòria general.

d) La titulació acadèmica que posseeixen per accedir-hi (en cas de títols universitaris s'ha d'assenyalar la universitat i l'any d'expedició.

e) El nivell de coneixements de llengua catalana i el tipus de certificat que l'acredita, d'entre els següents:

  • Certificat expedit per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística).
  • Certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.
  • Certificat homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014, per la qual es regulen l'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i l'exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l'ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d'agost de 2014). S'ha de disposar de la corresponent resolució d'homologació del certificat.
  • Certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

1.2. Amb la sol·licitud de participació no s'ha d'aportar cap document d'acreditació. L'aspirant declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits al·legats.

1.3. En els casos en què s'hagin de constituir borses d'interins derivats dels processos selectius del torn lliure, els aspirants, a l'efecte de millorar-ne l'agilitat, han de fer constar en la sol·licitud, si escau, la seva disponibilitat per prestar serveis com a personal interí en una illa diferent de l'illa a les places de la qual opten.

També poden fer constar la seva disponibilitat amb posterioritat, abans que s'exhaureixi la borsa corresponent, i en aquest cas passaran a ocupar el darrer lloc de la llista.

1.4. Els aspirants quedaran vinculats a les dades que facin constar en la seva sol·licitud.

En cas que hagin designat la notificació electrònica com a preferent, els avisos de la posada a la disposició de la notificació en la «Dirección Electrónica Habilitada Única» (DEHú) (https://dehu.redsara.es) s'enviaran a l'adreça electrònica del sol·licitant que hagin consignat en la sol·licitud de participació. En el cas que hagin designat com a preferent la notificació per correu postal, el domicili que figuri en la sol·licitud de participació es considerarà vàlid a l'efecte de notificacions.

Seran responsabilitat exclusiva dels candidats tant els errors descriptius com la no comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

2. Declaració responsable

El model oficial de sol·licitud incorpora la declaració responsable del compliment dels requisits i les condicions generals que s'estableixen en les bases específiques per participar en les proves selectives convocades, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per presentar les sol·licituds i durant tot el procés selectiu. No és necessari aportar juntament amb la sol·licitud cap document addicional per acreditar els aspectes declarats.

No obstant tot l'anterior, l'Administració pot requerir a l'aspirant en qualsevol moment del procés selectiu que acrediti que compleix els requisits i les condicions generals de participació.

La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori o la no presentació davant l'Administració competent de la documentació que, si escau, es requereixi per acreditar el compliment del que s'ha declarat, determina la impossibilitat de continuar el procediment des del moment en què es tengui constància d'aquests fets, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.

3. Consentiment

D'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, l'EBAP ha de comprovar d'ofici els documents emesos per administracions públiques que constin en la Plataforma d'Intermediació de Dades o altres sistemes habilitats per a aquest fi.

Així, l'EBAP ha de comprovar d'ofici a través de la plataforma d'interoperabilitat corresponent, les dades d'identitat dels aspirants.

Pel que fa a la resta de requisits al·legats, la persona aspirant ha de manifestar en la sol·licitud de participació si s'oposa que l'EBAP consulti d'ofici les dades i els documents següents en poder o expedits per les administracions públiques: la titulació acadèmica que consti en el Registre del Ministeri d'Educació i Formació Professional, les dades que constin en el Registre de Personal i els certificats de coneixement de llengua catalana següents:

— els certificats expedits per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística)

— els certificats homologats que constin en la base de dades de l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears

— els certificats de català que constin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública

En el cas de persones amb discapacitat, també hauran de manifestar si s'oposen que l'EBAP consulti el certificat de condició legal de persona amb discapacitat i que sol·liciti d'ofici l'informe de l'equip multiprofessional de la Direcció General d'Atenció a la Dependència.

Excepcionalment, si l'EBAP no pot comprovar d'ofici aquests documents, malgrat que la persona interessada no s'hi oposi, podrà requerir-li que els aporti .

Si la persona aspirant s'oposa a la comprovació d'ofici per part de l'EBAP, haurà d'aportar els documents acreditatius dels requisits en el termini de 10 dies hàbils que estableixen les bases.

4. Informació estadística del Pla d'Igualtat del Personal de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i enquesta de satisfacció

Tots els aspirants que emplenin la sol·licitud rebran un missatge que els remetrà a una adreça electrònica en què se'ls demanarà que emplenin un formulari anònim amb informació estadística exigida en el Pla d'Igualtat entre Dones i Homes del Personal de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La resposta a qüestionari és voluntària, i les dades que se n'obtinguin seran tractades de forma anònima i només a l'efecte estadístic. La informació obtinguda en aquest qüestionari es destinarà a millorar els processos selectius de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a complir els objectius del Pla d'Igualtat entre Dones i Homes de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També està previst fer una enquesta de satisfacció sobre el procés de selecció entre totes les persones que presentin una sol·licitud i participin en la convocatòria. Per a això s'utilitzarà el correu electrònic que facilitin les persones interessades. Aquesta enquesta és de participació voluntària i té la finalitat de recollir informació per millorar futurs processos d'aquestes característiques.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable

Escola Balear d'Administració Pública

Finalitat

Gestió del procés selectiu

Legitimació

En compliment de l'interès públic i d'obligacions legals.

Destinataris

Se cediran dades personals a terceres persones (vegeu l'apartat d'informació addicional).

Drets

Drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats tal com s'explica en la informació addicional.

Informació addicional

Vegeu l'annex «Protecció de dades» de la convocatòria.

 

ANNEX 5 INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa del tractament de dades personals necessàries en el present procediment.

Responsable del tractament:

Identitat: Escola Balear d'Administració Pública

Adreça postal: c. del Gremi de Corredors, 10, 3r (pol. de Son Rossinyol) 07009 Palma

Adreça de correu electrònic: ebap@caib.es

Finalitat del tractament: Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme el procés selectiu per a l'ingrés en el cos d'Advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com per al nomenament com a funcionaris de carrera de les persones aspirants que l'hagin superat i la constitució de la borsa d'interins ordinària derivada d'aquest procés.

Legitimació: El tractament de les dades personals és necessari per complir una obligació legal i per aconseguir l'interès públic, com és la selecció del personal al servei de les administracions públiques d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.

La legislació aplicable és la següent:

— El Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

— La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

— Les lletres c) i e) de l'article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Categories de dades personals objecte de tractament:

Dades de caràcter identificatiu

Nom, DNI, domicili, data de naixement, telèfon i adreça de correu electrònic

Dades acadèmiques i professionals

Titulació i nivell de coneixements de llengua catalana

Dades relatives a la salut

Percentatge i tipus de discapacitat

D'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, llevat que consti l'oposició de l'interessat, l'Escola Balear d'Administració Pública, mitjançant una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats a l'efecte, pot obtenir les dades de caràcter identificatiu que consten en el DNI, els certificat de coneixements de llengua catalana, les titulacions acadèmiques oficials i el certificat acreditatiu de discapacitat (si escau). Aquestes dades s'obtindran de l'Administració General de l'Estat i d'altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Consentiment pel tractament de dades relatives a la salut: La presentació de la sol·licitud per al procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de la persona aspirant del tractament de les dades de caràcter personal que farà l'òrgan competent i únicament per als fins establerts. (Inclòs a dades relatives a la salut, si s'escau)

Destinataris de les dades personals: se cediran les dades als següents organismes o persones, a l'efecte de complir el que preveu la legislació vigent en matèria de selecció de personal:

Tribunal qualificador del procés selectiu: per al desenvolupament de les proves selectives i, si s'escau, la valoració dels mèrits al·legats i acreditats del procés selectiu previstos en la convocatòria.

Conselleria competent en matèria de funció pública i conselleria o organisme autònom on sigui destinada la persona aspirant: per al nomenament i presa de possessió del personal funcionari de carrera, o, si s'escau per al nomenament com a personal funcionari interí.

Butlletí Oficial de les Illes Balears: en aplicació de les obligacions que preveu la normativa per seleccionar empleats públics amb les previsions que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Altres participants en el procediment selectiu: en virtut del principi de transparència que regeix els procediments selectius d'accés a la funció pública, les persones aspirants podran sol·licitar la consulta dels exercicis de les altres participants, i dels seus mèrits, si s'escau, per comprovar el funcionament correcte del procés selectiu. En cap cas, podran obtenir les dades de contacte d'altres persones aspirants, com ara l'adreça postal, el número de telèfon o l'adreça de correu electrònic.

Administració de justícia: en cas que algun jutjat o tribunal requereixi l'expedient del procediment, l'Administració trametrà les dades personals que hi constin en l'Administració de justícia.

No se cediran les dades personals a altres organismes o tercers, tret que existeixi obligació legal o interès legítim, d'acord amb l'RGPD.

Criteris de conservació de les dades personals: els terminis de conservació de les dades seran els necessaris per complir la finalitat del procediment i els que preveu la legislació d'arxius per a les administracions públiques, d'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica 3/2018.

Existència de decisions automatitzades: No es produiran decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, amb les dades personals dels aspirants.

Transferències de dades a tercers països: Les dades no es transferiran a tercers països.

Exercici de drets i reclamacions: les persones afectades pel tractament de dades personals tenen dret a sol·licitar a l'Escola Balear d'Administració Pública la confirmació de que les seves dades són objecte de tractament, l'accés a les seves dades personals, la informació, la seva rectificació o supressió, la limitació o l'oposició al tractament i la no inclusió en tractaments automatitzats (i fins i tot, de retirar el consentiment, si s'escau, en els termes que estableix l'RGPD). També tenen dret a la portabilitat de les dades en els termes que l'exercici d'aquest dret pugui afectar al procés selectiu.

L'exercici d'aquests drets es pot sol·licitar davant el responsable del tractament esmentat abans (EBAP), mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) (https://www.aepd.es/).

Conseqüències de no facilitar les dades personals: No presentar les dades necessàries, implicarà que la persona interessada no pugui formar part del procediment selectiu.

Dades de contacte de la Delegació de Protecció de Dades: La Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.