Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

PATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

Núm. 174410
Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma. Aprovació de les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per al concurs de mèrits de diverses places de personal laboral corresponent a la taxa addicional d’estabilització de l’ocupació temporal per a l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La gerent del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants per decret 202300057 de data 9 de març de 2023, finalitzat el termini de presentació d'esmenes, una vegada analitzades, revisades i estimades ha resolt el següent:

Primer.- Aprovar les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos dels annexos I al VII

Segon.- Publicar la present resolució, per al seu coneixement, al BOIB i a la pàgina web del Patronat.

Tercer.- Donar compte d'aquesta Resolució al Consell Rector.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan competent en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

ANNEX I

Llista definitiva d'aspirants admesos en el procediment pel lloc de feina de mestre/a en el grup professional de docent.

DNI

COGNOMS

NOM

***2384**

ALVITES ORE

NOELIA EVELYN

***5612**

BALLESTER CORRO

CATALINA

***7990**

BLANQUER DÍAZ

LUCÍA CARMEN

***8440**

CAÑELLAS SASTRE

CRISTINA

***2398**

COMPANY SABATER

MARGARITA

***5196**

CRESPÍ RIUTORT

ANTONIA

***3709**

FONT BALLESTER

MARÍA DE LAS MERCEDES

***6278**

GALLEGOS MARTÍN

JUDITH

***5552**

GARCÍA GARCÍA

HELENA

***7234**

GONZÁLEZ OLTRA

MARTA

***8579**

HOMAR MARTORELL

MAGDALENA

***8470**

MARTÍNEZ MORENO

MARÍA MAGDALENA

***4044**

MESQUIDA MADRID

MARINA

***7471**

MIR SASTRE

IRENE

***5763**

MUÑOZ RODRÍGUEZ

MÓNICA

***9803**

MUTAZZI YUNIS

MARÍA ELENA

***5191**

OLIVARES SANMARTÍN

ANA

***0056**

ORTEGA ALORDA

MARÍA

***2302**

PERALES AMENGUAL

MARÍA DE LOS ÁNGELES

***9540**

PÉREZ BARLOW

VICTORIA DE LOS ÁNGELES

***6536**

PÉREZ DEL RÍO

ARMIDA

***8872**

PUJOL MARTÍNEZ

LAURA

***6536**

ROTGER ESCALAS

MARGARITA

***4574**

RUIZ CAMPILLO

JUANA MARÍA

***4421**

SALAS TUGORES

JOANA

***9114**

SANCHEZ GELABERT

MARIA VICTORI

***1222**

SEGURA VICENTE

CRISTINA

***5619**

SUAU GAVIÑO

ANA

***5619**

SUAU GAVIÑO

MAR

***6862**

VAQUER FRAU

MERCE

***7617**

VELILLA GOLOBARDA

LAURA

 

ANNEX II

Llista definitiva d'aspirants admesos en el procediment pel lloc de feina de tècnic/a superior educació infantil en el grup professional de docent.

DNI

COGNOMS

NOM

***2384**

ALVITES ORE

NOELIA EVELYN

***9475**

ARROYO MARTÍN

MARÍA DE LOS ÁNGELES

***1342**

BARRIONUEVO GARROFE

MARÍA NAGORE

***8706**

BENAVIDES SERVERA

CATALINA MARÍA

***7068**

BERNAT SOLER

CONCHITA

***8199**

BOLIVAR RIGO

LAURA MICAELA

***5403**

CABOT SERVERA

MARIA DEL CARMEN

***2820**

CALAFELL MILLÁN

VIRGINIA

***8440**

CAÑELLAS SASTRE

CRISTINA

***9851**

COMINO ARCO

BEATRIZ

***2398**

COMPANY SABATER

MARGARITA

***5196**

CRESPÍ RIUTORT

ANTONIA

***9676**

CRISOL RODRÍGUEZ

OLGA

***4785**

CUART VERDERA

ENCARNACIÓN

***8761**

FERNÁNDEZ MATEOS

VANESA

***0140**

FERNÁNDEZ RIUDAVETS

CRUZ

***2124**

FLAQUER BELL

NATALIA

***3709**

FONT BALLESTER

MARÍA DE LAS MERCEDES

***6278**

GALLEGOS MARTÍN

JUDITH

***5552**

GARCÍA GARCÍA

HELENA

***3034**

GARCÍA VANRELL

NEUS

***4220**

GELABERT RAMIS

MARGARITA

***2687**

GÓMEZ LÓPEZ

MARÍA DEL MAR

***4179**

GOST CASARES

LAURA

***3754**

HERNÁNDEZ MARTÍN

MANUELA

***7976**

LEO PARRADO

MARÍA DE LAS MERCEDES

***7479**

LLANES MACHADO

JUAN JOSÉ

***1873**

LLOBERA JIMÉNEZ

AINA MARIA

***2226**

MADEJÓN SORENSEN

MARÍA CRISTINA

***2884**

MARTINEZ MENDIBURU

MARTA

***8470**

MARTÍNEZ MORENO

MARÍA MAGDALENA

***4044**

MESQUIDA MADRID

MARINA

***9493**

MESTRE BUJOSA

MARTA

***7262**

MORCILLO LÓPEZ

MARÍA DOLORES

***8981**

MORELL CAMPINS

ANA

***0455**

MUNAR BAUTISTA

ANTONIA

***5763**

MUÑOZ RODRÍGUEZ

MÓNICA

***6915**

NIELL LLABRÉS

CATALINA

***5191**

OLIVARES SANMARTÍN

ANA

***2302**

PERALES AMENGUAL

MARÍA DE LOS ÁNGELES

***8872**

PUJOL MARTÍNEZ

LAURA

***3340**

RAMOS MARTÍNEZ

MARÍA JOSÉ

***9312**

ROBLES BONET

JUANA MARÍA

***3929**

RODRIGO LUQUE

KENIA

***0215**

RODRÍGUEZ PICO

MAOLY KATHERINE

***2651**

ROIG ARTIGUES

MARGALIDA GEORGINA

***8752**

ROIG DE LLUÍS CALAFELL

MARÍA MAGDALENA

***4000**

RONDA FLORIT

VANESA

***6536**

ROTGER ESCALAS

MARGARITA

***4574**

RUIZ CAMPILLO

JUANA MARÍA

***0576**

RUIZ SIEIRO

BEGOÑA

***7577**

RUIZ TEJADA

MARIA DE LOS ANGELES

***9114**

SANCHEZ GELABERT

MARIA VICTORI

***2387**

SERRANO MORRO

MARÍA JOSÉ

***5619**

SUAU GAVIÑO

ANA

***5619**

SUAU GAVIÑO

MAR

***6862**

VAQUER FRAU

MERCE

***7617**

VELILLA GOLOBARDA

LAURA

***1515**

VIDAL FERRER

LAURA

 

ANNEX III

 Llista definitiva d'aspirants admesos en el procediment pel lloc de feina de tècnic/a sociofamiliar en el grup professional d'administració.

DNI

COGNOMS

NOM

***0866**

DELGADO BLEDA

MARÍA DEL CARMEN

***2612**

DIEZ MOLLA

MARÍA LUISA

***6801**

PERPINYA URIBE

ROSA MARÍA

***6811**

POUSIBET VASCO

TERESA

***5416**

ULLOA MOREY

MARIA DE LOS ANGELES

 

ANNEX IV

Llista definitiva d'aspirants admesos en el procediment pel lloc de feina de tècnic administratiu en el grup professional d'administració.

DNI

COGNOMS

NOM

***5367**

FERNÁNDEZ MOYANO

ANA CRISTINA

***3845**

FIOL VAQUER

BÁRBARA

***7479**

LLANES MACHADO

JUAN JOSÉ

***2658**

MAS BARCELO

MARIA ISABEL

***3982**

RÍOS LORENZO

CATALINA MARÍA

***1058**

SALILLAS FERNÁNDEZ

ANA ISABEL

 

ANNEX V

Llista definitiva d'aspirants admesos en el procediment pel lloc de feina de auxiliar d'administració en el grup professional d'administració.

DNI

COGNOMS

NOM

***6759**

BARCELÓ VICH

JUANA MARÍA

***3720**

CAZORLA MARTÍNEZ

EMILIO JOSÉ

***5367**

FERNÁNDEZ MOYANO

ANA CRISTINA

***3845**

FIOL VAQUER

BÁRBARA

***4298**

MARTÍ GARCÍA

LAURA

***0770**

MIR MORRO

MARGARITA

***6915**

NIELL LLABRÉS

CATALINA

***6910**

ORTEGA BARQUIEL

MARÍA DE LOS ÁNGELES

***6910**

ORTEGA BARQUIEL

ROSARIO

***9094**

PASTOR SARDIÑA

GUILLEM

***5508**

RIGO FERRER

MARÍA

***3982**

RÍOS LORENZO

CATALINA MARÍA

***1058**

SALILLAS FERNÁNDEZ

ANA ISABEL

***7643**

SEGUÍ CARO

BELÉN

 

ANNEX VI

Llista definitiva d'aspirants admesos en el procediment pel lloc de feina de cuiner/a en el grup professional de serveis.

DNI

COGNOMS

NOM

***9462**

ABINARETA FERRER

MARIA DE LOS REYES

***9774**

GALLARDO LATORRE

FRANCISCA

***0839**

GAMERO GÓMEZ

MARÍA

***3661**

GARAU VILLEGAS

TERESA MARÍA

***0770**

MIR MORRO

MARGARITA

***9961**

POMAR FORTEZA

MATILDE

***7124**

SEDA ROSSELLÓ

LLUIS ALBERT

 

ANNEX VII

Llista definitiva d'aspirants admesos en el procediment pel lloc de feina de netejador/a/ajudant de cuina en el grup professional de serveis.

DNI

COGNOMS

NOM

***9228**

FUENTES RIERA

MARÍA

***7282**

JIMÉNEZ RUIZ

FRANCISCA

***8554**

MARTÍNEZ LÓPEZ

SONIA

***0770**

MIR MORRO

MARGARITA

***1852**

MOLINUEVO GONZÁLEZ

ELIA ESTHER

***5660**

MUNAR REUS

ANTONIA

***6282**

MUT PÉREZ

PAULA

***6910**

ORTEGA BARQUIEL

EUGENIA

***6910**

ORTEGA BARQUIEL

MARÍA DE LOS ÁNGELES

***6910**

ORTEGA BARQUIEL

ROSARIO

***5508**

RIGO FERRER

MARÍA

***9472**

RIPOLL GARCÍAS

FRANCISCA

***5548**

ROSSELLÓ MAQUEDA

ROSA MARÍA

***0845**

VALLS MERINO

MANUELA

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (10 de març de 2023)

La gerent del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de Palma Per Acord de Junta de Govern núm. 20201209, de 09/12/2020 Francisca Niell Llabrés