Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 170180
Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Cessament Directora General de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern número JGL_20230228_01_021 de data 28 de febrer de 2023 es va acordar el següent:

1er- Cessar a la Sra. Irene Nombela Ovalle, com a òrgan directiu per a ocupar el càrrec de Directora General de Mobilitat Sostenible, de l'Àrea de Mobilitat Sostenible, agraint-li els serveis prestats durant el mandat del Consistori.

2n.- La data d'efectes del seu cessament serà a partir del dia  01 de març de 2023, essent el seu darrer dia en actiu el 28.02.2023.

3er.-  Notificar la present resolució a la persona interessada i publicar el present Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (6 de març de 2023)

La cap del Departament de Personal p.d. Decret de batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) Esperanza Vega Terrón