Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 172866
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, de 8 de març de 2023, per la qual s’adjudica, pel procediment de promoció interna temporal, 2 places del grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Espases

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El dia 22 de novembre de 2022, es publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca, pel procediment de promoció interna temporal, 2 places del grup administratiu de la funció administrativa per al Servei de Admissió – consultes externes de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Son Espases.

2. El dia 7 de març de 2023, es va publicar la llista definitiva d'admesos i exclosos i la llista definitiva de puntuacions .

Consideracions jurídiques

1. En el BOIB núm. 31 de 28 de febrer de 2012, es publicà el Pacte de 24 de febrer pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears (corregit en el BOIB núm. 36/2012, de 8 de març). L'objecte principal del Pacte és establir els criteris generals per a la promoció interna temporal i l'ordre de finalització o cessament de l'esmentada situació.

2. D'acord amb l'esmentat Pacte, l'Hospital Universitari Son Espases és considerat una gerència diferenciada.

3. Segons el punt 9 de les bases de la convocatòria, aquesta convocatòria s'ha de resoldre per mitjà d'una resolució motivada que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Adjudicar les places del grup administratiu de la funció administrativa per al Servei d'Admissió – Consultes Externes de l'Hospital Universitari Son Espases  atès que compleixen els requisits exigits en la convocatòria a les següents persones:

  • Mónica Santamaria Sangra.
  • Mónica Estrach Brunet.

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes a comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

Palma, 8 de març de 2023 El director gerent de l'Hospital Universitari Son Espases Josep Manuel Pomar Reynés P.D. Consellera d'Administracions Públiques i  modernització (Resolució de 03/.11.2020 BOIB nº 191 de 07/11/2020) ​​​​​​​P.D. Director General del Servei de Balear de Salut (Resolució de 11.03.2021 BOIB nº 39 de 20/03/2021)