Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 170161
Rectificació de les Bases específiques d’estabilització de personal funcionari i laboral del Consell Insular d’Eivissa, publicades al BOIB núm. 162, de data 13 de desembre de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 Per acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, en reunió ordinària de data 30 de desembre de 2022, es va acordar:

"Rectificació de les Bases específiques d'estabilització de personal funcionari del Consell Insular d'Eivissa, pel sistema de concurs extraordinari de mèrits, publicades al BOIB núm. 162, de data 13 de desembre de 2022

PRIMER. Aprovar la rectificació de les bases d'estabilització de personal funcionari del Consell Insular d'Eivissa, pel sistema de concurs extraordinari de mèrits, aprovades en reunió ordinària del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, de data 2 de desembre de 2022, en el sentit expressat en els punts 2 i 3 dels fonaments de dret:

2. La versió castellana de les Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir les places vacants de personal funcionari del Consell Insular d'Eivissa, pel sistema de concurs extraordinari de mèrits, que consta dins de l'Oferta d'Ocupació Pública per l'estabilització de personal temporal de 2022:

On diu:

Las personas aspirantes que quieran tomar parte en el proceso selectivo tendrán que inscribirse telemáticamente en la Sede del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) en el catálogo de trámites Convocatorias y bolsa de empleo, dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB). Si el último día de presentación recayera en sábado o festivo, el plazo se entenderá ampliado hasta el primer día hábil siguiente.

Ha de dir:

Las personas aspirantes que quieran tomar parte en el proceso selectivo tendrán que inscribirse telemáticamente en la Sede del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) en el catálogo de trámites Convocatorias y bolsa de empleo, dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar a partir del día siguiente de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Si el último día de presentación recayera en sábado o festivo, el plazo se entenderá ampliado hasta el primer día hábil siguiente.

3. A l'annex I de les Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir les places vacants de personal funcionari del Consell Insular d'Eivissa, pel sistema de concurs extraordinari de mèrits, que consta dins de l'Oferta d'Ocupació Pública per l'estabilització de personal temporal de 2022, hi ha que corregir les següents titulacions:

On diu:

Denominació de la categoria/especialitat

Grup/Subgrup

Número de places

Titulació

Altres requisits

Delineant

C/C1

1

Tècnic superior en l'àmbit d'edificació i obra civil o titulació equivalent

Nivell B2 català

Carnet conduir B

Mecànic conductor/Mecànica conductora

C/C2

1

Títol de FP grau mitjà d'electromecànica de l'automòbil o equivalent

Nivell B1 català Carnet conduir classe D i curs de capacitació (CAP)

Mecànic/Mecànica

C/C2

7

Títol de FP grau mitjà d'electromecànica de l'automòbil o equivalent

Nivell B1 català Carnet conduir classe B

 

Ha de dir:

Denominació de la categoria/especialitat

Grup/Subgrup

Número de places

Titulació

Altres requisits

Delineant

C/C1

1

Tècnic superior en l'àmbit d'edificació i obra civil, graduat/graduada en arts aplicades i oficis artístics o equivalent

Nivell B2 català Carnet conduir B

Mecànic conductor/Mecànica conductora

C/C2

1

Títol de educació secundària obligatòria (ESO), graduat escolar, títol de FP grau mitjà d'electromecànica de l'automòbil o equivalent

Nivell B1 català

Carnet conduir classe D i curs de capacitació (CAP)

Mecànic/Mecànica

C/C2

7

Títol de educació secundària obligatòria (ESO), graduat escolar, títol de FP grau mitjà d'electromecànica de l'automòbil o equivalent

Nivell B1 català

Carnet conduir classe B

SEGON. Publicar aquesta rectificació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)."

"Rectificació de les Bases específiques d'estabilització de personal funcionari del Consell Insular d'Eivissa, pel sistema de concurs-oposició, publicades al BOIB núm. 162, de data 13 de desembre de 2022

PRIMER. Aprovar la rectificació de les bases d'estabilització de personal funcionari del Consell Insular d'Eivissa, pel sistema de concurs-oposició, aprovades en reunió ordinària del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, de data 2 de desembre de 2022, segons l'expressat al punt 2 i 3 dels fonaments de dret:

2. La versió castellana de les Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir les places vacants de personal funcionari del Consell Insular d'Eivissa, pel sistema de concurs-oposició, que consta dins de l'Oferta d'Ocupació Pública per l'estabilització de personal temporal de 2022:

On diu:

"Las personas aspirantes que quieran tomar parte en el proceso selectivo tendrán que inscribirse telemáticamente en la Sede del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) en el catálogo de trámites Convocatorias y bolsa de empleo, dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB). Si el último día de presentación recayera en sábado o festivo, el plazo se entenderá ampliado hasta el primer día hábil siguiente."

Ha de dir:

"Las personas aspirantes que quieran tomar parte en el proceso selectivo tendrán que inscribirse telemáticamente en la Sede del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) en el catálogo de trámites Convocatorias y bolsa de empleo, dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar a partir del día siguiente de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Si el último día de presentación recayera en sábado o festivo, el plazo se entenderá ampliado hasta el primer día hábil siguiente."

3. A l'annex I, (administració especial), hi ha que rectificar les titulacions corresponents a les places de mecànic/mecànica, i de tècnic/tècnica superior de Noves Tecnologies, segons el següent detall:

On diu:

Denominació de la categoria/especialitat

Grup/Subgrup

Número de places

Titulació

Altres requisits

Tècnic/Tècnica superior de Noves Tecnologies

A/A1

1

Títol de grau en Enginyeria en l'àmbit de telecomunicacions o titulació equivalent

Nivell B2 català

Carnet conduir B

Mecànic/mecànica

C/C2

2

Títol de FP grau mitjà de electromecànica de l'automòbil o equivalent

Nivell B1 català

Carnet de conduir classe B

Torn de reserva per a discapacitats

 

 

 

 

Mecànic/mecànica

C/C2

1

Títol de FP grau mitjà de electromecànica de l'automòbil o equivalent

Nivell B1 català

Carnet de conduir classe B

 

Ha de dir:

Denominació de la categoria/especialitat

Grup/Subgrup

Número de places

Titulació

Altres requisits

Tècnic/Tècnica superior de Noves Tecnologies

A/A1

1

Títol de grau en Enginyeria en l'àmbit de telecomunicacions, grau en Enginyeria Informàtica o titulació equivalent

Nivell B2 català

Carnet conduir B

Mecànic/mecànica

C/C2

2

Títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria (ESO) graduat escolar, títol de FP grau mitjà de electromecànica de l'automòbil o equivalent

Nivell B1 català

Carnet de conduir classe B

Torn de reserva per a discapacitats

 

 

 

 

Mecànic/mecànica

C/C2

1

Títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria (ESO) graduat escolar, títol de FP grau mitjà de electromecànica de l'automòbil o equivalent

Nivell B1 català

Carnet de conduir classe B

SEGON. Publicar aquesta rectificació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)."

"Rectificació de les Bases específiques d'estabilització de personal laboral del Consell Insular d'Eivissa, pel sistema de concurs extraordinari de mèrits publicades al BOIB núm. 162, de data 13 de desembre de 2022

PRIMER. Aprovar la rectificació de les bases d'estabilització de personal laboral del Consell Insular d'Eivissa, pel sistema de concurs extraordinari de mèrits, aprovades en reunió ordinària del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, de data 2 de desembre de 2022, segons consta al punt 2 i 3 dels fonaments de dret:

2. Per tal d'esmenar l'error que es va produir en la publicació en el BOIB de la versió castellana de les Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir les places vacants de personal laboral del Consell Insular d'Eivissa, pel sistema de concurs extraordinari de mèrits, que consta dins de l'Oferta d'Ocupació Pública per l'estabilització de personal temporal de 2022, s'han de modificar en el següent sentit:

On diu:

Las personas aspirantes que quieran tomar parte en el proceso selectivo tendrán que inscribirse telemáticamente en la Sede del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) en el catálogo de trámites Convocatorias y bolsa de empleo, dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB). Si el último día de presentación recayera en sábado o festivo, el plazo se entenderá ampliado hasta el primer día hábil siguiente.

Ha de dir:

Las personas aspirantes que quieran tomar parte en el proceso selectivo tendrán que inscribirse telemáticamente en la Sede del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) en el catálogo de trámites Convocatorias y bolsa de empleo, dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar a partir del día siguiente de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Si el último día de presentación recayera en sábado o festivo, el plazo se entenderá ampliado hasta el primer día hábil siguiente.

3. Altrament, s'ha de modificar l'annex I de titulacions segons el següent:

On diu:

Denominació de la categoria/especialitat

Grup/Subgrup

Número de places

Titulació

Altres requisits

Patró/Patrona de cabotatge

C/C1

1

Títol de tècnic superior en Navegació, Pesca i Transport Marítim o equivalent

Nivell B2 català​​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​Ha de dir:​​​​​​

​​​​​​​Denominació de la categoria/especialitat

Grup/Subgrup

Número de places

Titulació

Altres requisits

Patró/Patrona de cabotatge

C/C1

1

Títol professional de Patró de Litoral de la Marina Mercant

Nivell B2 català

Títol de FP grau mitjà en Operacions de Control i Manteniment de Màquines i Instal·lacions de Vaixell

SEGON. Publicar aquesta rectificació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)."

"Rectificació de les Bases específiques d'estabilització de personal laboral del Consell Insular d'Eivissa, pel sistema de concurs-oposició publicades al BOIB núm. 162, de data 13 de desembre de 2022

PRIMER. Aprovar la rectificació de les bases d'estabilització de personal laboral del Consell Insular d'Eivissa, pel sistema de concurs-oposició, aprovades en reunió ordinària del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, de data 2 de desembre de 2022, en el sentit expressat al punt 2 dels fonaments de dret:

2. Per tal d'esmenar l'error que es va produir en la publicació en el BOIB de la versió castellana de les Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir les places vacants de personal laboral del Consell Insular d'Eivissa, pel sistema de concurs oposició, que consta dins de l'Oferta d'Ocupació Pública per l'estabilització de personal temporal de 2022, s'ha d'efectuar la següent rectificació:

On diu:

Las personas aspirantes que quieran tomar parte en el proceso selectivo tendrán que inscribirse telemáticamente en la Sede del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) en el catálogo de trámites Convocatorias y bolsa de empleo, dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB). Si el último día de presentación recayera en sábado o festivo, el plazo se entenderá ampliado hasta el primer día hábil siguiente.

Ha de dir:

Las personas aspirantes que quieran tomar parte en el proceso selectivo tendrán que inscribirse telemáticamente en la Sede del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) en el catálogo de trámites Convocatorias y bolsa de empleo, dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar a partir del día siguiente de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Si el último día de presentación recayera en sábado o festivo, el plazo se entenderá ampliado hasta el primer día hábil siguiente.

SEGON. Publicar aquesta rectificació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)."

Per acord del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, en reunió ordinària de data 23 de febrer de 2023, es va acordar:

"Rectificació de les Bases específiques d'estabilització de personal funcionari del Consell Insular d'Eivissa, pel sistema de concurs extraordinari de mèrits, publicades al BOIB núm. 162, de data 13 de desembre de 2022

PRIMER. Aprovar la rectificació de les bases d'estabilització de personal funcionari del Consell Insular d'Eivissa, pel sistema de concurs extraordinari de mèrits, aprovades en reunió ordinària del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, de data 2 de desembre de 2022, en el sentit expressat en els punts 2 i 3 dels fonaments de dret:

a)                                                                                                      ANNEX I

Places convocades i requisits de titulació

​​​​​​​2. Administració especial

On diu:

​​​​​​​

Denominació de la categoria/especialitat

Grup/Subgrup

Número de places

Titulació

Altres requisits

Tècnic/Tècnica mitjana de Medi Ambient

A/A2

1

Títol universitari de grau o de diplomat/ada o enginyeria tècnica o arquitectura tècnica o equivalent

Nivell B2 català

Ha de dir:

Denominació de la categoria/especialitat

Grup/Subgrup

Número de places

Titulació

Altres requisits

Tècnic/Tècnica mitjà/mitjana de Medi Ambient

A/A2

1

Títol universitari de grau o de diplomat/ada o enginyeria tècnica o arquitectura tècnica en biologia o geografia o geologia o ciències ambientals o ciències de la mar o enginyeria de forest o enginyeria agrònoma, o aquell que habiliti per l'exercici de la professió regulada de tècnic/a superior de Medi Ambient, segons estableixen les Directives

comunitàries

Nivell B2 català

b) Corregir l'aparat f) del punt 3 de les Bases, requisits de les persones aspirants, en el següent sentit:

On diu:

f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera de la mateixa escala, grup, subgrup, classe o categoria professional del Consell Insular d'Eivissa a què s'opta.

Ha de dir:

f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera del mateix grup, subgrup, classe o categoria, o no tenir la condició de personal laboral fix en la mateixa categoria a què s'opta del Consell Insular d'Eivissa.

SEGON. Publicar aquesta rectificació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)."

"Rectificació de les Bases específiques d'estabilització de personal funcionari del Consell Insular d'Eivissa, pel sistema de concurs-oposició, publicades al BOIB núm. 162, de data 13 de desembre de 2022

PRIMER. Aprovar la rectificació de les bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir les places vacants de personal funcionari del Consell Insular d'Eivissa, pel sistema de concurs oposició, que consta dins de l'Oferta d'Ocupació Pública per l'estabilització de personal temporal de 2022, en el següent sentit:

a)

ANNEX I

Places convocades i requisits de titulació

Administració especial

1. Torn lliure d'estabilització

On diu:

Denominació de la categoria/especialitat

Grup/Subgrup

Número de places

Titulació

Altres requisits

Enginyer/Enginyera de Camins, Canals i Ports

A/A1

1

Títol de grau en Enginyeria Civil o titulació equivalent

Nivell B2 català

Carnet conduir B​​​​​​​

​​​​​​​Ha de dir:

Denominació de la categoria/especialitat

Grup/Subgrup

Número de places

Titulació

Altres requisits

Enginyer/Enginyera de Camins, Canals i Ports

A/A1

1

Títol d'enginyer de Camins, Canals i Ports o títol que habiliti per a l'exercici d'aquesta professió regulada

Nivell B2 català

Carnet conduir B

b) Corregir l'apartat f) del punt 3 de les Bases, requisits de les persones aspirants, en el següent sentit:

On diu:

f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera de la mateixa escala, grup, subgrup, classe o categoria professional del Consell Insular d'Eivissa a què s'opta.

Ha de dir:

f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera del mateix grup, subgrup, classe o categoria, o no tenir la condició de personal laboral fix en la mateixa categoria a què s'opta del Consell Insular d'Eivissa.

SEGON. Publicar aquesta rectificació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)."

"Rectificació de les Bases específiques d'estabilització de personal laboral del Consell Insular d'Eivissa, pel sistema de concurs extraordinari de mèrits, publicades al BOIB núm. 162, de data 13 de desembre de 2022

PRIMER. Aprovar la rectificació de de les Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir les places vacants de personal laboral del Consell Insular d'Eivissa, pel sistema de concurs extraordinari de mèrits, que consta dins de l'Oferta d'Ocupació Pública per l'estabilització de personal temporal de 2022, hi ha que realitzar la següent correcció:

ANNEX I Places convocades i requisits de titulació

1. Torn lliure d'estabilització

On diu:

Denominació de la categoria/especialitat

Grup/Subgrup

Número de places

Titulació

Altres requisits

Encarregat/Encarregada general d'obres

C/C1

1

ESO o batxillerat o titulació equivalent

Nivell B2 català

Encarregat/Encarregada de manteniment

C/C1

2

ESO o batxillerat o titulació equivalent

Nivell B2 català

Monitor/Monitora de musculació

C/C1

1

ESO o batxillerat o titulació equivalent

Nivell B2 català

Ha de dir:

Denominació de la categoria/especialitat

Grup/Subgrup

Número de places

Titulació

Altres requisits

Encarregat/Encarregada general d'obres

C/C1

1

Batxillerat o tècnic de formació professional o titulació equivalent

Nivell B2 català

Encarregat/Encarregada de manteniment

C/C1

2

Batxillerat o tècnic de formació professional o titulació equivalent

Nivell B2 català

Monitor/Monitora de musculació

C/C1

1

Batxillerat o tècnic de formació professional o titulació equivalent

Nivell B2 català

SEGON. Publicar aquesta rectificació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)."

 

Eivissa, 8 de març de 2023

El cap de Servei de Recursos Humans Agustín Goerlich López