Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció tercera. Cursos i formació

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 173069
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual s’aprova el contingut, el desenvolupament, la metodologia, la durada, l’avaluació i el règim intern del curs de capacitació per a l’accés a la categoria de major de policia local

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

L'article 30.19 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la competència exclusiva en matèria de coordinació i la resta de facultats en relació amb les policies locals, en els termes que estableixi una llei orgànica.

L'article 39 de la Llei orgànica 2/1986 concreta les competències de coordinació que en matèria de policies locals corresponen a les comunitats autònomes, i inclou, entre altres funcions, fixar els criteris de selecció de les policies locals, així com també la formació mitjançant la creació d'escoles de formació de comandaments i de formació bàsica.

De conformitat amb l'article 34.3 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, els procediments de selecció per accedir a les categories de policia local es completen amb la superació d'un període de pràctiques, que inclou la superació del curs de capacitació corresponent a la categoria a la qual s'accedeix, i la fase de pràctiques al municipi relacionades amb les funcions pròpies de la categoria en qüestió.

D'altra banda, l'article 28.3 del mateix text legal estableix que l'Escola Balear d'Administració Pública ha d'impartir el curs de capacitació corresponent a cada categoria de la policia local.

Els articles 177 i següents del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig, regulen el curs de capacitació per a l'accés a cada categoria de la policia local.

L'article 178 del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears estableix que l'Escola Balear d'Administració Pública, o si escau, l'Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears, ha d'impartir els cursos de capacitació corresponents a cada categoria de la policia local.

Aquest mateix article preveu, en l'apartat 2, que el contingut dels cursos, així com el desenvolupament, la metodologia, la durada, l'avaluació i el règim intern s'han de determinar, per a cada categoria, mitjançant una resolució de la persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, competent en matèria de policies locals a través de l'Escola Balear d'Administració Pública, o si escau, a través de l'Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

2. L'article 39 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

3. Els articles 34.3 i 28.3 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

4. Els articles 177 i següents del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears. 

5. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. El Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; el Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears i el Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, i d'acord amb les competències que m'atorga la legislació vigent, dict la següent

Resolució

1. Aprovar el contingut, el desenvolupament, la metodologia, la durada, l'avaluació i el règim intern del curs de capacitació per a l'accés a la categoria de major de policia local de les Illes Balears, en els termes que figuren en el manual que es conté en l'annex d'aquesta Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 9 de març de 2023)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX Manual del curs de capacitació per a l'accés a la categoria de major de policia local

1. Motivació i raó de ser

Els cossos de policia local són instituts armats de naturalesa civil, amb una estructura i una organització jerarquitzades, que tenen atribuïts un seguit de competències i funcions professionals molt específiques i, alhora, diverses.

De conformitat amb l'article 34.3 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, els procediments de selecció per accedir a les categories de policia local es completen amb la superació d'un període de pràctiques, que inclou la superació del curs de capacitació corresponent a la categoria a la qual s'accedeix, i la fase de pràctiques al municipi relacionades amb les funcions pròpies de la categoria en qüestió. 

2. Metodologia i durada

El curs de capacitació per a l'accés a la categoria de major de policia local té una càrrega de treball efectiu de 200 hores, que inclou les hores corresponents a les classes impartides en la modalitat presencial i en línia, teòriques o pràctiques, les hores de treball en l'entorn virtual, les dedicades a la realització de treballs, pràctiques o projectes, l'assistència a jornades, si escau, i les que s'exigeix per preparar i fer els exàmens i les proves d'avaluació.

La participació en totes les activitats del curs, llevat de les optatives,  és obligatòria ja que incentiva el compromís de l'alumne amb l'aprenentatge i resulta essencial per assolir els coneixements, les actituds i els procediments prevists en el programa formatiu del curs.

Per aconseguir millorar totes les realitzacions i els dominis professionals, s'ha dissenyat un curs modular que pretén assolir les diferents unitats de competència, amb el següent disseny curricular: 

A) Mòduls de coneixements: Mòdul 1: Continguts transversals. Mòdul 2: Àrea administrativa. Mòdul 3: Àrea operativa. Mòdul 4: Organització interna. Mòdul 5: Habilitats psicosocials.

B) Un treball de fi curs equivalent a 60 hores de formació.

3. Metodologia i avaluació

3.1 Metodologia docent

Les assignatures a distància s'han estructurat sobre la base dels següents continguts, que seran variables en extensió i activitats, en funció del nombre d'hores atribuïdes a cadascuna d'elles:

a. Continguts asíncrons (l'alumne podrà consultar-los en qualsevol moment, no sent obligatòria la seva presència virtual en concrets dies i horaris)

 • Classe de presentació en diferit. El professor explicarà l'estructura de l'assignatura: continguts, metodologia docent a distància, sistema d'avaluació, etc. La presentació estarà disponible des del primer dia de classe.
 • Sessions a distància. El professor proporcionarà, a través del campus virtual, materials escrits en els quals desenvoluparan els continguts de les diferents assignatures. La quantitat de sessions i l'extensió dels materials serà variable, però taxada en funció del nombre d'hores lectives atribuïdes a l'assignatura. Per a evitar la saturació de continguts, cada sessió es posarà a la disposició de l'alumne segons el calendari establert.
 • Fòrums. El professor i els alumnes interactuaran plantejant i resolent qüestions de comú interès.

b. Continguts síncrons (l'alumne haurà d'accedir a través de l'enllaç disponible en cada assignatura, el dia i hora indicat i presenciar, correctament uniformat, la sessió o tutoria)

 • Classes presencials a distància, màxim 60 minuts. De caràcter pràctic. S'ha recomanat al professorat que, per a facilitar la comprensió dels continguts, aquestes sessions s'organitzin a través qüestions estructurades o resolució de supòsits (per exemple, preguntes, reflexions, lectures, etc.) que es resoldran al llarg de la sessió.
 • Tutories a distància, màxim 60 minuts. En aquestes sessions virtuals i interactives el professor resoldrà els dubtes sorgits als alumnes durant el desenvolupament de les classes, orientarà l'avaluació i els donarà l'oportunitat de fer suggeriments per a millorar l'assignatura.
 

3.2. Continguts dels materials.

 • Manual de l'assignatura. Els professors han elaborat materials docents en els quals han desenvolupat els continguts teòrics impartits en les classes, en un format senzill que pretén facilitar a l'alumne l'assimilació de conceptes.

 • Actualització del manual de l'assignatura, en el seu cas, per a reflectir els avanços que es vagin produint.

 • Lectures complementàries. S'ha recomanat als docents que proposin almenys una lectura complementària.

3.3 . Continguts addicionals a elecció del docent

 • Vídeos externs (opcional). El professor podrà enllaçar aquells vídeos (p.e., YouTube) que consideri interessants per a desenvolupar conceptes complementaris al temari i fomentar la inclusió de continguts originals.

 • Podcast (opcional). Cada professor podrà ser entrevistat sobre un tema d'actualitat que estigui relacionat amb els continguts de la seva assignatura. D'aquesta forma, es persegueix un objectiu doble: (1) relacionar els continguts teòrics amb la pràctica i (2) acostar a l'alumnat els temes d'actualitat.

4. Programa formatiu

4.1. Competències professionals

A continuació s'enumeren diferents competències específiques i algunes de les realitzacions i els dominis professionals que els majors de policia local han d'assolir pel correcte desenvolupament de les seves tasques professionals: 

 1. Exercir el comandament dels policies del seu equip i gestionar els recursos que tingui assignat.
 2. Adequar l'actuació professional pròpia i de l'equip a l'ordenament jurídic.
 3. Dirigir tècnicament l'equip de treball i fomentar la prestació d'un servei policial de qualitat amb la seva exemplaritat.

El programa formatiu d'aquest curs  pretén assegurar que els futurs majors de policia local assoleixen els dominis professionals que a continuació es detallen.

4.2. Dominis professionals

El curs pretén garantir que, a la finalització d'aquest, s'hagin adquirit les següents competències: 

 1. Dominar les tasques i continguts, així com els coneixements i destreses necessàries per a l'acompliment de la seva activitat professional. 
 2. Aplicar el procediment adequat, trobant solucions òptimes. 
 3. Col·laborar amb altres persones de manera autònoma, comunicativa i constructiva, mostrant un comportament orientat al grup i un enteniment interpersonal. 
 4. Organitzar, decidir i desenvolupar capacitats per a exercir la responsabilitat immediata en la planificació i execució dels serveis policials. 
 5. Dominar les destreses que implica la seva condició de comandaments, aprofundint en l'anàlisi i les tècniques de direcció, gestió de conflictes i avaluació de l'acompliment professional.

Degut a que la càrrega principal del curs és formació en línia, és compatible compaginar la realització del curs amb el període de pràctiques professionals.

4.3. Mòduls formatius

MÒDUL 1: CONTINGUTS TRANSVERSALS (57 hores)

1.1. Actualització jurídica per a comandaments (10 hores). Numèrica.

1.2. Actualització sobre policia administrativa (10 hores). Numèrica.

1.3. Models i casos policials (17 hores). Numèrica.

1.4. Prevenció de riscs laborals (10 hores). Numèrica.

1.5. Recursos per a la direcció policial (10 hores). Numèrica.

MÒDUL 2: ÀREA ADMINISTRATIVA (32 hores)

2.1. Contractes i funció pública (6 hores). Numèrica.

2.2. Expedients disciplinaris (10 hores).   Numèrica

2.3. Gestió de la policia administrativa (10 hores).   Numèrica

2.4. Urbanisme (6 hores).   Numèrica

MÒDUL 3: ÀREA OPERATIVA (18 hores)

3.1 Ciberseguretat (8 hores). APTE / NO APTE.

3.2. Protocol i seguretat (10 hores). APTE / NO APTE.

MÒDUL 4: ORGANITZACIÓ INTERNA (21 hores)

4.1. Anàlisi de dades policials (6 hores).  Numèrica.

4.2. Ètica de les organitzacions (15 hores). Numèrica.

MÒDUL 5: HABILITATS PSICOSOCIALS (12 hores)

5.1. Habilitats psicosocials per a comandaments (12 hores). APTE / NO APTE.

4.4. Treball de fi de curs (60 hores)

Un treball de fi curs equivalent a 60 hores de formació que reculli les necessitats detectades al seu municipi i la detecció de les diferents àrees de millora (en l'abast de les seves competències professionals) que pot incorporar en el seu lloc de feina.

5. Sistema d'avaluació

Les proves d'avaluació que es realitzaran al llarg del curso contemplen l'avaluació de continguts conceptuals, procedimentals.

La formació a distància serà avaluada per aquest mateix mitjà, la formació presencial s'avaluarà de forma presencial. Per a la superació d'aquestes matèries serà necessari obtenir una nota mínima de 5 en cadascuna d'elles.

Les matèries conceptuals s'avaluaran mitjançant la realització d'1 exercici tipus test amb quatre alternatives de resposta. La prova es realitzarà en la data que es determini en cada cas

Es desenvoluparà l'examen en format tipus test, triant les preguntes d'un banc de dades de preguntes aportades i remeses pels professors de les assignatures amb contingut CONCEPTUAL.

Les assignatures amb contingut PROCEDIMENTAL seran avaluades com a APTE/NO APTE, i s'avaluaran mitjançant la resolució de casos pràctics.

L'exposició del treball davant un tribunal constituït a aquests efectes.

El termini per a presentar els corresponents treballs s'indicarà arribat el moment.

5.1. Format de les preguntes

a. Contingut de les preguntes: les preguntes han d'estar preferentment enfocades a la pràctica professional, i han d'adaptar als ensenyaments impartits, així com respondre al nivell d'exigència i rigor que requereix la formació en la corresponent escala del cossos de la policia local de las Illes Balears. Les preguntes de dificultat mitjana han d'estar enfocades a avaluar les competències primordials per a l'acompliment professional; mentre que les preguntes de dificultat alta han d'estar enfocades a avaluar l'excel·lència de les competències professionals. Cada pregunta ha de tenir 4 alternatives de resposta. Entre les quatre alternatives, només pot haver-hi una resposta correcta.

b. Dificultat de les preguntes: En l'elaboració de la dificultat, s'han de tenir presents els següents aspectes:

 • La redacció de l'enunciat, ja sigui una afirmació, una negació o una pregunta
 • La redacció de l'enunciat i de les respostes, ja sigui en afegir o ometre conceptes rellevants o utilitzant aspectes de semàntica lingüística (hiperonímia/hiponímia, paronímia, antonímia, etc.)
 • El nombre d'alternatives de resposta
 • No repetir preguntes amb lleugeres diferències.

 5.2. Incidències en les proves d'avaluació

La utilització de qualsevol mitjà per falsejar els resultats de les proves d'avaluació d'alguna de les assignatures comporta la qualificació de 0, o de no apte.

5.3. Recuperacions

Les proves suspeses es podran recuperar.  El professorat de cada matèria ha de comunicar la convocatòria de la prova de recuperació corresponent amb antelació suficient. 

Només es pot recuperar una vegada cada matèria; la qualificació assolible serà de 0 a 5 punts. Per recuperar la matèria cal aconseguir com a mínim 5 punts. L'alumne que no aprovi la recuperació tindrà l'assignatura suspesa.

La nota obtinguda en la recuperació d'una matèria o assignatura serà de 5.

Excepcionalment, en cas de no superar la prova de recuperació corresponent per causes de força major apreciades per la Comissió d'Avaluació i d'Actualització, així com per situacions d'incapacitat temporal, permisos per naixement o cura d'un menor o derivats del reconeixement de situacions de violència de gènere, la Comissió d'Avaluació i d'Actualització pot fixar una data extraordinària de recuperació, una vegada hagi cessat la causa que impedeix fer la prova. En qualsevol cas, aquesta s'haurà de dur a terme de manera que no es menystinguin els drets de la resta d'aspirants a una resolució del procés ajustada a temps raonables.

En cas de suspendre el treball de fi de curs, l'alumne  podrà recuperar refent el seu treball per assolir els mínims indicats pel professorat.

5.4. Publicació de qualificacions i revisió d'exàmens

Per a la superació del curs serà necessari obtenir una nota mínima de 5, tant en els exàmens conceptuals com en l'exposició del treball davant el tribunal (sent la nota final, la mitjana de totes dues parts), i APTE en les assignatures procedimentals.

El professorat responsable de les proves ha de publicar a l'espai virtual les qualificacions corresponents.

Un cop publicades, l'alumnat disposa de tres dies per sol·licitar una revisió d'examen.

Una vegada fetes les revisions, les qualificacions definitives de les proves i de les assignatures s'han de publicar a l'espai virtual.

El professorat ha de deixar constància de l'avaluació de l'alumnat en l'expedient de cada alumne mitjançant l'acta d'avaluació, amb la motivació que correspongui.

5.5. Nota final

La nota final de cada mòdul serà la mitjana ponderada de cada una de les assignatures que l'integren.

D'acord amb les qualificacions de les assignatures, un cop fetes les recuperacions corresponents, la Comissió d'Avaluació i d'Actualització dels cursos de capacitació ha de calcular la nota definitiva de cada mòdul. La nota final de cada mòdul serà la mitjana ponderada de la nota de les assignatures que el componen.

Un cop obtinguda la nota de cada mòdul, es calcularà la nota del curs, fent la mitja ponderada d'aquestes.

Per considerar superat el curs de capacitació s'han de complir els requisits següents:

 1. Aprovar tots els mòduls del curs amb un nota igual o superior a 5.
 2. Complir el percentatge d'assistència obligatòria als seminaris presencials.
 3. Tenir una qualificació d'apte al treball de fi de curs.

Una vegada comprovats els requisits anteriors, la Comissió d'Avaluació i d'Actualització ha d'aprovar de forma conjunta la llista provisional de qualificacions de cada mòdul i de la nota del curs, i la llista provisional de persones que han superat el curs de capacitació, així com la llista provisional de persones que no han superat el curs de capacitació. Aquestes llistes s'han de publicar a l'espai virtual.

L'alumnat pot presentar les al·legacions que consideri oportunes en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat les llistes provisionals.

Finalitzat el termini d'al·legacions i una vegada resoltes les que s'hi hagin presentat, si n'és el cas, la Comissió d'Avaluació i d'Actualització dels cursos de capacitació ha d'elevar a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat la proposta definitiva de les persones que han superat el curs i de les que no l'han superat.

D'acord amb la proposta, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha d'aprovar la llista de persones aspirants que han superat el curs mitjançant una resolució que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Així també, la consellera de Presidència,

 

Funció Pública i Igualtat aprovarà la llista de persones aspirants que no han superat el curs mitjançant una resolució que es notificarà a cada un dels interessats.

5.6.Obligatorietat de l'assistència i absències

L'assistència a totes les classes/seminaris presencials és obligatòria.

Excepcionalment, només seran justificables les absències als seminaris presencials pel temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic o personal. La valoració d'aquestes absències correspon La Comissió d'Avaluació i d'Actualització.

5.7. Faltes disciplinàries

És d'aplicació al curs el títol VII de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, el qual regula el règim disciplinari dels membres dels cossos de policia local i dels policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local de les Illes Balears.

5.8. Comissió d'avaluació i d'actualització dels cursos de capacitació de les diferents categories de policia local

La Comissió d'avaluació dels cursos de capacitació de les corresponents categories de policia local de l'EBAP va ser creada mitjançant Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de data 26 de febrer de 2020, modificada per la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització i presidenta de l'Escola Balear d'Administració Pública de 13 d'octubre de 2020, per la qual es fusionen la Comissió per a l'Actualització dels diplomes d'aptitud dels policies locals i la Comissió d'Avaluació dels cursos de capacitació corresponents a cada categoria de policia local.

Aquesta comissió és l'òrgan encarregat de la vostra avaluació final, per resolució  de la Consellera d'Administracions públiques i Modernització té les següents Funcions:

a. Fer el seguiment de l'activitat del personal docent.

b. Calcular la nota definitiva de cada mòdul i del curs d'acord amb els criteris d'avaluació del punt establerts a aquest manual.

c. Apreciar els supòsits de força major que atorguen el dret a recuperació extraordinària i fixar la data de recuperació d'assignatures en els supòsits contemplats en aquest manual

d. Apreciar les causes que motiven les absències als seminaris presencials com també declarar la no superació del curs per causa d'absència injustificada, si escau.

e. Aprovar la llista provisional de persones que han superat el curs de major de policia local.

f. Elevar a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat la proposta definitiva de les persones que han superat el curs de major de policia local.

g. La resta de funcions establertes en la Resolució de data 26 de febrer de 2020 i en la Resolució de 13 d'octubre de 2020.

6. Funcionament intern de l'EBAP

L'Escola Balear d'Administració Pública de les Illes Balears (EBAP) té com a missió principal, entre d'altres, la formació, la capacitació i el perfeccionament del personal al servei de la Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres administracions públiques dins el seu àmbit territorial. A més, una de les tasques principals en l'àmbit de la formació consisteix en la capacitació, el reciclatge i el perfeccionament dels membres dels cossos de policia local, dels serveis de prevenció i extinció d'incendis, dels voluntaris de protecció civil i del personal dels serveis de salvament i rescat i dels serveis públics d'emergències sanitàries extrahospitalàries.

Una d'aquestes funcions es refereix a la formació policial, recollida també en la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes, la qual introdueix un nou sistema de selecció i promoció policial, i atorga una importància cabdal a l'EBAP per implantar-lo i desplegar-lo. Per dur a terme aquestes funcions es dota l'EBAP d'una sèrie d'elements materials i de gestió eficaços per assolir els objectius establerts. Això implica la necessitat de tenir un marc específic que estableixi amb claredat la normativa interna de funcionament de l'EBAP i sigui una eina dinàmica que ajudi a superar els obstacles que es plantegin a la institució en l'activitat quotidiana que du a terme.

Cal tenir present que en la formació del personal dels cossos de la policia local, a més dels aspectes acadèmics, s'ha de cobrir la dimensió actitudinal; per això, en el període formatiu, a més d'adquirir i desenvolupar coneixements i habilitats, també s'han d'inculcar actituds i valors. És necessari, doncs, fer l'esforç d'objectivar tots aquests aspectes perquè es combinin dues finalitats que han de ser clarament compatibles. Els membres dels cossos policials, els serveis d'emergències i seguretat i els funcionaris en general han d'estar impregnats dels valors democràtics que presideixen la societat que han de servir. Aquests valors s'han d'impartir amb una transparència total; és a dir, sense detriment de la seguretat jurídica a què els alumnes tenen dret.

Per això és d'aplicació el títol VII de la Llei 4/2013, que regula el règim disciplinari dels membres dels cossos de policia local i dels policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local de les Illes Balears, atès que tots els alumnes del curs de major tenen la condició de membres dels cossos de policia local, durant el curs de major de l'EBAP, i els són d'aplicació els preceptes que regula el capítol II de la Llei esmentada, relatius a les infraccions, les sancions i la potestat sancionadora.

Cal recordar que correspon a la conselleria competent en matèria de formació de policies locals incoar i resoldre els expedients disciplinaris que es pugui originar durant la realització dels cursos de capacitació de les diferents categories a l'Escola Balear d'Administració Pública.

Tenen la condició d'alumnes del curs de major de policia local les persones que duen a terme aquesta activitat formativa. La condició d'alumne s'adquireix a partir del moment en què es comunica l'admissió al curs. Una vegada adquirida la condició d'alumne, l'assistència al curs és obligatòria.

La condició d'alumne es perd per les causes següents:

 • Per l'acabament de l'activitat formativa.
 • Per renúncia.
 • Per abandonament. Es considera abandonament el fet de no assistir a l'activitat formativa durant un temps superior al que es determini en la convocatòria del curs. En aquest cas els alumnes perden el dret a obtenir qualsevol tipus de certificat o qualificació. 
 • Com a conseqüència de malaltia o lesió permanent, incapacitat física o mental que impedeixi desenvolupar les tasques formatives de l'EBAP, amb un informe mèdic previ i mitjançant una resolució de l'òrgan competent.
 • Temporalment, per la tramitació d'un expedient d'incompliment de les normes de conducta que ocasioni la suspensió temporal.
 • Durant el temps de compliment d'una suspensió temporal.
 • Com a conseqüència de la comissió d'una infracció molt greu de les normes de conducta. 

La pèrdua de la condició d'alumne amb caràcter definitiu implica la pèrdua dels drets acadèmics del curs i de tots els drets que tengui com a alumne.

7. Calendari del curs

A l'inici del curs s'ha de facilitar a l'alumnat, a través de l'espai virtual, el calendari del curs, de conformitat amb el programa formatiu.

Aquest calendari pot ser objecte de modificacions al llarg del curs, la qual cosa s'ha de comunicar amb l'antelació suficient pel mateix mitjà, tenint en compte qüestions organitzatives i circumstàncies excepcionals (com ara sanitàries, climatològiques, malaltia d'algun professor, etc.).

8. Protecció de dades personals

8.1. Responsable del tractament de dades

Identitat: Escola Balear d'Administració Pública

Adreça postal: C/ del Gremi de Corredors, 10, 3r (pol. de Son Rossinyol), 07009 Palma

Adreça de correu electrònic: ebap@caib.es

8.2. Contacte amb la Delegació de Protecció de Dades

La Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat (Passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es

8.3. Finalitat

Les dades són tractades amb la finalitat de desenvolupar  el curs de capacitació per a l'accés a la categoria d'oficial de policia local

8.4. Legitimació

El tractament de les dades és necessari per complir una obligació legal i per aconseguir l'interès públic, com és la realització del curs de capacitació per a l'accés a la categoria d'oficial de policia local integrat en la fase de pràctiques d'un procés selectiu per a l'accés a la categoria d'oficial de policia.

Tot això per comptar amb els membres de forces de seguretat que han d'exercir el mandat constitucional previst en l'article 104 de la Constitució espanyola.

 

​​​​​​​La legislació aplicable és la següent:

 • La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.
 • La Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
 • El Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig.
 • El Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
 • La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.
 • Les lletres c) i e) de l'article 6.1 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

8.5. Categories de dades personals

Dades de caràcter identificatiu

Nom, DNI, domicili, data de naixement, sexe, telèfon i adreça de correu electrònic

Dades acadèmiques i professionals

Relació estatutària amb l'administració d'origen; qualificacions.

Dades de salut

Baixa per incapacitat temporal

8.6. Destinataris

 • Els òrgans responsables dels processos de selecció de personal en l'àmbit de seguretat i emergències de les administracions publiques.
 • Els ajuntaments pel que fa a la seva relació estatutària.
 • La direcció general competent en matèria d'interior i emergències.
 • ​​​​​​​​​​​​​​La fiscalia en matèria d'investigació d'il·lícits penals.

8.7. Criteris de conservació de dades

Els terminis de conservació de les dades són els necessaris per complir la finalitat del procediment i els que preveu la legislació d'arxius per a les administracions públiques, d'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

8.8. Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l'EBAP està tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes en l'article 18 de l'RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament s'han de conservar per exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb una sol·licitud motivada. En aquest cas, l'EBAP ha de deixar de tractar les dades, tret que hi hagi motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

8.9. Exercici de drets i reclamacions

L'exercici d'aquests drets es pot sol·licitar davant l'EBAP mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la Seu Electrònica de la CAIB.

​​​​​​​Amb posterioritat a la resposta de l'EBAP o al cap d'un mes d'haver presentat la sol·licitud, la persona interessada pot reclamar una tutela de drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

8.10. Conseqüències de no facilitar les dades personals

No presentar les dades necessàries implica que la persona interessada no pot formar part del procediment.

8.11. Decisions automatitzades

No es produeixen decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, amb les dades personals dels alumnes.