Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Núm. 170097
Nomenament de funcionari de carrera en la categoria d'oficial de policia local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 2021/3361

En compliment del que disposa l'article 62.1 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que aprova el text Refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'Empleat Públic, es fa públic que, mitjançant resolució de Batlia núm. 2023/282, de data 7 de març de 2023, va ser nomenat funcionari de carrera en la categoria d'oficial de policia local, el Sr. Vicente Sanz García, plaça corresponent a l'escala d'Administració Especial, subescala de serveis especials, classe d'oficial de policia local, grup de classificació C1, de la plantilla de funcionaris de l'Ajuntament d'Artà.

 

(Signat electrònicament: 8 de març de 2023)

El batle Manuel Galán Massanet