Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 171631
Resolució de la de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del procediment extraordinari per constituir una borsa d’ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Per Resolució de 13 de febrer de 2023 (BOIB núm. 21, de 16 de febrer de 2023) es va convocar un procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia.

2. Per Resolució de 7 de març de 2023 de la Directora Gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública es va aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses en el procediment extraordinari en els termes que estableix l'annex 1, 2, 3 i 4 de la referida Resolució.

3. Un cop ha finalitzat el termini que preveu la Resolució esmentada en el punt anterior a les persones aspirants excloses, per esmenar el defecte que sigui preceptiu, mitjançant el corresponent tràmit telemàtic disponible a la seu electrònica i en el portal de l'opositor.

Fonaments de dret

1.La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2.La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

3. El Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aplicable de manera supletòria en virtut del que disposa l'article 190.1 primer paràgraf in fine de la Llei 20/2006.

4. La base 8.1 de la Resolució de 13 de febrer de 2023 (BOIB núm. 21, de 16 de febrer de 2023) per la qual es convoca un procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia.

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

1. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses en el procediment extraordinari en els termes que estableix l'annex 1, 2 i 3 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar la llista definitiva de persones aspirants excloses del procediment extraordinari, amb indicació de les causes d'exclusió, en els termes que estableix l'annex 4 d'aquesta Resolució.

3. Tenir per desistides a les persones aspirants del seu tràmit a presentar la documentació requerida amb la llista provisional.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 9 de març de 2023)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

 

ANNEX 1 Llista provisional de persones aspirants admeses  Mallorca

NOM

DNI

ADROVER MELIS, JOAN

***6425*

AMENGUAL CARRERAS, NEUS

***0241*

AMER MULET, MIQUEL

***5046*

BARCELO RAJO, SOFIA

***7179*

BELDA BELTRÁN, LAURA

***2667*

BONNIN TORRES, MIQUEL

***8056*

BOSCH ALORDA, FERNANDO

***6439*

CABEZUELO RIERA, MARC

***0252*

CALERO TORRES, TERESA

***8818*

CANO LLADO, MARC

***1915*

CANTERO PÉREZ, JUAN FRANCISCO

***4734*

CATALA HIDALGO, SEBASTIAN

***9105*

CIFRE POL, JOSE

***2304*

COMAS CABANELLAS, CHRISTIAN

***9885*

COMAS TAULER, JAUME

***3899*

CORBALAN VAN UFFELEN, NORBERTO

***4006*

DEL CURA POBLET, ARTURO

***5274*

FADRIQUE VILLEGAS, JOSE

***0986*

FE ROIG, ANTONI

***3734*

FERNÁNDEZ RAMOS, MARINA

***9319*

FRONTERA SANCHEZ, NAZARET SEBASTIAN

***3757*

FUERTES CARBONELL, MARINA

***8968*

GAMBIN MUÑOZ, JOSE ANTONIO

***2219*

GARCÍA GÓMEZ, VERÓNICA

***5983*

GARCÍA-RUIZ MARTÍN, TOMÁS

***8821*

GARRIGUES CRESPI, CAROLINA

***5273*

GUILLÉN RUBIO, FRANCISCO

***9515*

HERNANDEZ REINA, LOURDES

***9341*

HIDALGO GONZALEZ, MARCOS

***1429*

JAUME VALCANERAS, GABRIEL

***9723*

JIMENO MOYA, JOSE MANUEL

***5649*

JÓDAR SERRA, ÀNGEL

***9000*

LEON POZO, PEDRO

***8336*

LLABRÉS HERNÁNDEZ, DIEGO

***9284*

MATAS GONZALEZ, BERNARDINO ANTONIO

***0532*

MEDRANO ALONSO, JUAN MANUEL

***4229*

MENA GONZALEZ, IVAN

***6802*

MESQUIDA BRUNET, CATALINA MARIA

***7239*

MONSERRAT VERD, FRANCESC PERE

***0113*

MORENO VERT, FRANCESC

***0700*

MOYÀ PELLICER, DAVID

***7647*

OLIVER MARIN, JOSE LUIS

***0956*

PADILLA SANCHEZ, GABRIEL

***2048*

PASTOR VAQUER, BARTOLOMÉ

***2339*

PINOS DIAZ, JUAN JOSE

***2388*

PRATS MARTI, JAUME

***8484*

RAMÍREZ SANTOS, MANUEL

***1667*

RAMOS BLANCO, DIEGO

***2176*

RIUTORT ALORDA, AINA

***8885*

ROSSELLO GARCIA, ANTONI

***1764*

ROSSELLO PELLICER, JOAN ANTONI

***9789*

SAIZ INIESTA, ANDRÉS

***8236*

SALAS RAMIS, LLORENÇ

***7154*

SALVA GONZALEZ, RAFAEL

***6284*

SEGHIR SASTRE, ISMAEL

***9392*

SEISDEDOS CALVO, RAUL

***1838*

SERRA MARTORELL, JOAN

***2074*

SUAU CARBONELL, ARTURO

***6426*

SUBIRATS DURAZZI, ROBERTO DAVID

***0937*

SUREDA GIL, LARA

***6541*

TORRES CAMPS, MARC

***8483*

VICH GARAU, PAULA JOANA

***7743*

VILLALONGA BESTARD, ANDREU

***6272*

VILLENA CABOT, VICTOR APARICIO

***2468*

VIVER BISBAL, ANTONI

***3204*

 

 

ANNEX 2  Llista provisional de persones aspirants admeses Menorca

NOM

DNI

FUENTES SORIANO, MARINA

***4430*

HIDALGO FUSTER, DANIEL

***4698*

MUÑOZ DE DOMINGO, FRANCISCO JAVIER

***4125*

PIRIS MASCARO, GABRIEL

***4637*

SANCHO TOMAS, FERNANDO

***3887*

 

ANNEX 3  Llista provisional de persones aspirants admeses Eivissa / Formentera

NOM

DNI

FERNANDEZ SOGORB, PAULA

***7118*

GARCÍA PEDREÑO, DAVID

***5046*

JUAN RIBAS, MARIANO

***5056*

MARIN RIVALLO, DAVID

***4613*

MASSANET ROIG, LUIS

***0578*

MORENO CASTELLO, ERIC JUAN

***5609*

REVENGA SEPÚLVEDA, MÓNICA

***5491*

TORRES CASTELLO, VICENTE ANDRES

***5868*

TUR AYALA, PAULA

***9826*

 

 

ANNEX 4 Llista provisional de persones aspirants excloses Mallorca i Eivissa / Formentera

Mallorca

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

CANOVAS BUJOSA, GABRIEL ANTONIO

***5393*

No acredita haver superat la fase d'oposició

CUESTA ROMERO, TAMARA

***6075*

No compleix els requisits d'accés

MARQUEZ ORELL, CATALINA

***7437*

RENÚNCIA A LA CONVOCATÒRIA

Eivissa / Formentera

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

VENKOV ZHEYNOV, VENSI

***3550*

No acredita annex 3