Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 169800
Resolució Batlia nomenament 16 policies locals, funcionaris en pràctiques

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

RESOLUCIÓ DE BATLIA

Antecedents de fet

Primer. Vist que s'ha tramitat el corresponent expedient per a la selecció de 16 places de la categoria de policia local, funcionaris de carrera, mitjançant procediment d'oposició.

Segon. Vistes les renúncies presentades pels aspirants Antonio Magraner Coll en data 9 de febrer de 2023, i de Luciano Estrada Muñoz en data 20 de febrer de 2023.

Tercer. Vistes les puntuacions finals obtingudes pel 16 aspirants proposats a la relació emesa pel tribunal qualificador.

Fonaments de Dret

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.

- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.

- Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat.

- Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de Règim Local de les Illes Balears.

- Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Llei 4/2013, de 17 de juliol de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears.

- Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears.

Per tot això, i en virtut de les competències atribuïdes a aquesta Batlia per l'art. 21.1. h) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Aquesta Batlia RESOL:

Primer. Nomenar com a policies locals, funcionaris en pràctiques amb efectes de dia 8 de març de 2023, els següents aspirants:

  Nom i llinatges DNI

1

Durán Riera, David Bartomeu

***2213**

2

Vidal Garcias, Joana Maria

***3779**

3

Flores Covas, José Gabriel

***8541**

4

Nadal Mas, Gabriel

***6720**

5

Rodríguez Nicolau, Joaquín Pedro

***8549**

6

Juan Corraliza, Sergi

***8614**

7

Gracia Barrionuevo, Álvaro Emilio

***0150**

8

Bergas Barceló, Salvador

***1787**

9

Iglesias López, Rafael

***8160**

10

Munuera Calafell, Francisco José

***6314**

11

Peña Pazos, Vanesa

***6056**

12

Montalbán Huerta, Aritz

***4629**

13

Vidal Servera, Rafel

***2179**

14

Verdú Nogareda, María

***8419**

15

Bermejo Hurtado, Ana Abigail

***7450**

16

Flores Covas, Victor

***8541**

Segon. Els funcionaris nomenats hauran de prendre possessió del seu càrrec dins el termini de 3 dies hàbils com a màxim a contar a partir del dia següent a la notificació del seu nomenament. Prèviament a la presa de possessió haurà de donar compliment del que disposa l'art. 10 de la llei 53/1984, de 26 de desembre, de Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i a l'art. 13 del Reial Decret 598/1985 de 30 d'abril.

Tercer. Publicar a la seu electrònica la relació d'aspirants que seran nomenats funcionaris en pràctiques.

 

Capdepera, 6 de març de 2023

El batle Rafel Fernández Mallol