Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

PORTS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 172144
Resolució del director gerent de Ports de les Illes Balears de nomenament dels membres de l’òrgan de selecció de la convocatòria del procés selectiu d’estabilització mitjançant concurs oposició

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 22 de desembre de 2022 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 166) l'Acord del Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears de 24 de novembre de 2022 pel qual s'aprova la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de Ports de les Illes Balears.

2. L'annex 2 de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits, que regula les seves bases específiques, estableix en la base 19 la composició i el funcionament de l'òrgan de selecció.

L'apartat 19.1.2, estableix que els tribunals ha d'estar constituïts, com a mínim, per tres membres titulars, amb el mateix nombre de suplents, que s'ha de constituir un tribunal per cada grup professional i que tots els membres dels tribunals han de tenir una titulació acadèmica d'igual o de superior nivell que l'exigit als aspirants per a l'ingrés.

L'apartat 19.1.3 estableix que el president és designat lliurement per l'òrgan que convoca el procés selectiu, que els vocals es nomenen per sorteig i que la secretaria correspon a la persona designada per votació del Tribunal entre les persones designades com a vocals.

3. El 22 de febrer de 2023 es va dur a terme la reunió entre el Comitè d'Empresa i l'Àrea de Recursos Humans de Ports de les Illes Balears, per dur a terme el sorteig per designar els vocals dels òrgans de selecció de les convocatòries del procés selectiu d'estabilització mitjançant concurs de mèrits i concurs oposició.

Consideracions jurídiques

1. El Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per a reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

2. La Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. L'article 11.1.j) dels Estatuts de Ports de les Illes Balears, aprovats pel Decret 134/2005, de 28 de desembre, estableix que correspon al Consell d'Administració l'aprovació de la plantilla laboral i les actuacions relatives a la seva selecció i retribució. No obstant, a l'Acord del Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears de 24 de novembre de 2022 pel qual s'aprova la convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició, es va facultar el director gerent de Ports de les Illes Balears per aprovar tots els tràmits necessaris fins adjudicar els llocs de treball.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Nomenar com a membres de l'òrgan de selecció de la categoria Grup A en la convocatòria de concurs oposició del procés d'estabilització de Ports de les Illes Balears:

President:

Titular: Antonio Armengol Garau

Suplent: Margarita Álvarez Ramis

 

Vocal 1:

Titular: Catalina Garau Obrador

Suplent: Manuel Fernández González

 

Vocal 2:

Titular: Laura Díez Balbas

Suplent: Margarita Oliver Molinos

2. Nomenar com a membres de l'òrgan de selecció de la categoria Grup D en la convocatòria de concurs oposició del procés d'estabilització de Ports de les Illes Balears:

President:

Titular: Antonio Armengol Garau

Suplent: Margarita Álvarez Ramis

 

Vocal 1:

Titular: Jordi Vallespir Salom

Suplent: Pedro Fernández Vaquer

 

Vocal 2:

Titular: Francisca Sastre Simón

Suplent: Elena Encarnación Sánchez Santiago

3. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (9 de març de 2023)

El director gerent Juan Vicente Roselló Riera