Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 170075
Decret de Batlia, de data 7 de març de 2023, de modificació de la composició de les Comissions de Selecció de les places pertanyents al Grup d'Agrupacions Professionals, de les proves selectives corresponents al procés d'estabilització de l'ocupació temporal 2022 de l'Ajuntament de Calvià

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

DECRET DE BATLIA

Fets

1. En data 22 de novembre de 2022, es va publicar en el BOIB número 152, la Resolució del Tinent d'Alcalde Delegat de Serveis Generals i Infraestructures, mitjançant la qual s'aproven les bases que regiran les convocatòries corresponents al procés d'estabilització de l'ocupació temporal de 2022 de l'Ajuntament de Calvià.

2. En la novena base "Composició dels òrgans de selecció" es va nomenar al Sr. Antoni Pallicer Martorell, com a president titular de la Comissió de Selecció de les places pertanyents al grup AA.PP.

3. En data 22 de febrer de 2023, el Sr. Antoni Pallicer Martorell va presentar davant aquest ajuntament, un escrit on va informar que a causa de la concurrència de dos familiars seus, en segon grau d'afinitat, a diverses convocatòries de places que haurà de resoldre la comissió de selecció que ell presideix, es troba en una possible causa que justificaria la seva abstenció, segons el que es disposa en l'article 23.2 b) de la llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, per la qual cosa sol·licita el pronunciament d'aquest ajuntament davant tal qüestió.

I tenint en compte que correspon a aquesta Tinença d'Alcaldia el nomenament dels membres dels tribunals o comissions de selecció dels processos selectius d'aquest ajuntament, i el que es disposa en l'article 18 del Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la CAIB, és necessari que el citat òrgan aprovi aquest decret a fi que les modificacions i rectificacions siguin vàlides.

Fonaments de dret

-Article 23.2 b) de la llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

-Article 18 del Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la CAIB.

Aquesta Tinença d'Alcaldia, en virtut de la facultat que li confereix l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril de les Bases de Règim Local, dicta la següent

Resolució

Primer.- Apreciar que efectivament, en el Sr. Pallicer concorre una de les causes d'abstenció de les enumerades en l'article article 23.2 b) de la llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Segon.- Nomenar a la funcionària de carrera d'aquesta corporació, la Sra. Margarita Alzamora Sart com a presidenta de la Comissió de selecció del grup AA.PP, en substitució del Sr. Antoni Pallicer Martorell.

Tercera i final.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 7 de març de 2023)

El tinent de batle delegat de Serveis Generals i Infraestructures (Delegació per Resolució de Batlia de 17/06/2019) Joan Recasens Oliver