Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 171650
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala enginyeria, especialitat enginyeria industrial, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La directora gerent de l'Escola Balear de l'Administració Pública ha formulat la proposta de resolució següent,

Fets

La Comissió Tècnica de Valoració del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala enginyeria, especialitat enginyeria industrial, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca, convocat per la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de dia 10 de febrer de 2022 (BOIB Núm. 28 de 22 de febrer) ha signat la proposta definitiva per determinar la composició final de la borsa.

Fonaments de dret

1. L'article 54.1.a) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L'article 12 de l'annex del decret 31/2012 de 13, d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública.

3. L'article 6.3 c) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. L'article 4 del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Decret 10/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, modificat pel Decret 4/2021, de 15 de febrer, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d'alts càrrecs de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es disposa la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears del cessament del personal eventual.

6. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears.

7. La base 10 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 10 de febrer de 2022, a proposta de la Direcció Gerència de l'Escola Balear de l'Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala enginyeria, especialitat enginyeria industrial, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca (BOIB Núm. 28 de 22 de febrer de 2022).

Proposta de resolució

Propòs a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar, segons la proposta definitiva que ha efectuat la Comissió Tècnica de Valoració nomenada a l'efecte, la composició final de la borsa de personal funcionari interí del cos facultatiu superior, escala enginyeria, especialitat enginyeria industrial, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca, convocada per la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 10 de febrer de 2022 (BOIB Núm. 28 de 22 de febrer) amb indicació de totes les persones integrants, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda, que figura en l'annex d'aquesta Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució en el tauler d'anuncis de l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la seu electrònica i en la web de <http://oposicions.caib.es/>

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament:6 de març de 2023)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igulatat Mercedes Garrido Rodríguez La directora gerent de l'EBAP proposant Maria del Carmen Iglesias Manjón

 

ANNEX

Borsa del cos facultatiu superior, escala enginyeria, especialitat enginyeria industrial, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca

 

DNI

Llinatges, nom

Puntuació

Ordre

Discapacitat

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

17

1

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

17

2

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

16

3

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

13,08

4

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

12,28

5

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

12

6

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

12

7

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

11,92

8

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

10,8

9

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

10,6

10

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

10,44

11

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

10,16

12

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

9,96

13

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

9

14

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

8,04

15

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

7

16

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

6,84

17

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

6,6

18

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

6

19

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

5,96

20

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

5,84

21

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

5,8

22

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

5,6

23

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

5,28

24

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

4,56

25

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

4

26

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

4

27

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

4

28

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

4

29

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

4

30

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

3,36

31

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

3

32

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

3

33

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

3

34

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

3

35

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

3

36

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

3

37

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

3

38

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

3

39

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

3

40

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

3

41

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

3

42

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

3

43

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

2,4

44

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

2,04

45

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

0

46

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

0

47

N

(dades personals ocultes)

(dades personals ocultes)

0

48

N