Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE LLOSETA

Núm. 173296
Constitució borsí de personal temporal monitors/es piscina de l’ajuntament de Lloseta

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per al general coneixement, es fa saber que, el 9 de març de 2023, el Sr. Batle de l'Ajuntament de Lloseta, va aprovar el Decret núm. 2023-0191, per la constitució d'un Borsí de personal temporal Monitors/es Piscina, següent:

Expedient núm.: 1080/2022

Assumpte: Decret

Procediment: Seleccions de personal i provisions de llocs de treball

DECRET

El 2 de gener de 2023 es varen aprovar les Bases reguladores del procediment per la constitució d'un Borsí de personal laboral temporal Monitors/es Piscina (BOIB, núm. 2/2023, de 5 de gener de 2023).

Instruïdes les fases del procediment, el termini de presentació d'al·legacions al resultat provisional del concurs per la constitució del Borsí finalitza sense que no se n'hagi presentada cap, entenent per definitiu el resultat fins ara provisional. El Tribunal Qualificador del procediment, eleva a aquesta Batlia el resultat definitiu i ordre de prelació del Borsí.

Vist que el borsí només es compon d'una persona i que aquesta compleix tots els requisits establerts a la base tercera no s'ha vist necessari per part del tribunal calcular els punts de la persona admesa atès que es l'única.

D'acord a les facultats que em son conferides per l'Article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de Bases de Règim Local, DISPÒS

Primer. Constituir el Borsí de Monitors/es Piscina de l'Ajuntament de Lloseta següent:

 

NOM

COGNOMS

DNI

1

CATALINA MARIA

PAYERAS ALORDA

*1****50T

Segon. Fer pública la constitució del Borsí mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquest acord que esgota la via administrativa es pot interposar alternativament recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a contar des del següent al de la recepció de la present publicació, davant la batllia d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o recurs contenciós- administratiu, davant el jutjat del Contenciós-Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, a contar des del dia següent al de la present publicació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Si optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que pugui interposar se, qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

 

Lloseta, (signat electrònicament: 9 de març de 2023

El batle José María Muñoz Pérez)