Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions MOVES III

    Número de registre 8417 - Pàgines 40796-40799

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de modificació d’ inversions i de revocació parcial de les ajudes, Exp. 120 de data 12 d’agost de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 8404 - Pàgines 40800-40801

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació total de les ajudes, exp. 114 de data 8 de setembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015-2019

    Número de registre 8415 - Pàgines 40802-40804

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de requeriment de dades bancàries als interessats en expedients de prestacions sanitàries instruïts pel Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut) l’import dels quals ha estat retrocedit per les entitats bancàries a la Direcció General de Tresor

    Número de registre 6769 - Pàgines 40805-40806

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci inici d’expedient sancionador en matèria de turisme PS TUR 3/2022

    Número de registre 8403 - Pàgina 40807

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública de la modificació de crèdit 15-2022, transferència de crèdit entre aplicacions de diferents àrees de despesa

    Número de registre 8439 - Pàgina 40808

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública modificació de crèdit pressupostari 16-2022, crèdit extraordinari

    Número de registre 8441 - Pàgina 40809

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Exposició pública del “Projecte bàsic i d’execució d’edifici de serveis socials municipals – modificat 1”

    Número de registre 8442 - Pàgina 40810

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (2022-2031)

    Número de registre 8440 - Pàgina 40811

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Exposició pública projecte per a la instal·lació d’una planta de tractament d’aigua potable al municipi de Búger

    Número de registre 8420 - Pàgina 40812

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀINSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

   • Extracte de l'Acord del Consell Rector de l'IMEB de 14 de setembre de 2022, pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de subvencions dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes dels instituts d'educació secundària de Calvià per a la realització d'activitats de reforç educatiu a batxillerat per al curs escolar 2022-2023

    Número de registre 8406 - Pàgina 40813

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Modificació ordenança preu públic per a la prestació de serveis a l'escoleta municipal

    Número de registre 8407 - Pàgina 40814

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial ordenació punt verd Portocolom

    Número de registre 8422 - Pàgines 40815-40817

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació inicial de l'ordenança municipal de l'administració electrònica de l'Ajuntament de Lloseta

    Número de registre 8388 - Pàgina 40818

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Informació pública d'expedients d'estudi d'impacte ambiental

    Número de registre 8004 - Pàgina 40819

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Fixació de data per procedir al pagament del justipreu i interessos de demora d'una porció de terreny destinat a zona verda pública al nucli de S'Illot (TM de Manacor)

    Número de registre 8436 - Pàgina 40820

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial i exposició pública de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació del sól públic amb taules, cadires, etc.

    Número de registre 8447 - Pàgina 40821

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial i exposició pública de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida de residus urbans

    Número de registre 8448 - Pàgina 40822

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial i exposició pública de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació de parades, barraques, etc

    Número de registre 8449 - Pàgina 40823

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació inicial de les modificacions de crèdit en el Pressupost propi de la corporació per a 2022

    Número de registre 8419 - Pàgina 40824

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Área de Mobilitat.- Secció de Transports.- Disposar la nova redacció del Decret del Procediment per a l’Obtenció del Permís Municipal de Taxista

    Número de registre 8450 - Pàgines 40825-40826

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació inicial de la modificació de crèdits núm. 08/2022 (exp. 597/2022)

    Número de registre 8365 - Pàgina 40827

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Aprovació inicial de expedient de modificació de crèdits núm. 2281/2022 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria

    Número de registre 8434 - Pàgina 40828

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Informació pública de l'estudi de viabilitat i projecte “Integrado de obras y actividades del parque verde a Santa Margalida”, del contracte de concessió de serveis públics per la recollida i transport de residus municipal, gestió integral de parcs verds del municipi i neteja viària, del terme municipal de Santa Margalida, i de l’estudi d’impacte ambiental, en els casos en que la declaració d’impacte ambiental resulti preceptiva

    Número de registre 8435 - Pàgina 40829

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Extracte de la resolució de 12 d’agost de 2022 per la qual es convoquen subvencions per a esportistes individuals del municipi de Santanyí per a activitats realitzades durant el 2020 i 2021

    Número de registre 8413 - Pàgina 40830