Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Ordre 25/2022 del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’aprova la convocatòria per a la concessió d’ajuts per finançar projectes de millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica, d’ús d'energies renovables a les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària, i de les instal·lacions d’il·luminació d’allotjaments turístics, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU

    Número d'edicte 8421 - Pàgines 40502-40530

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació definitiva de l’expedient número 28/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici 2022 per crèdit extraordinari (CE10/2022) i suplement de crèdit (SUP10/2022)

    Número d'edicte 8408 - Pàgines 40531-40532

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva modificació pressupostària 17/2022, per crèdit extraordinària i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 8 de setembre de 2022, ja que no ha estat formulada cap reclamació contra l’acord d’aprovació inicial

    Número d'edicte 8424 - Pàgines 40533-40534

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació definitiva modificació pressupostària 02/2022 del Consorci Ciutat Romana de Pollentia, per suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 8 de setembre de 2022

    Número d'edicte 8425 - Pàgina 40535

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdit núm. 13/22 del Pressupost en vigor, en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanet líquid de tresoreria

    Número d'edicte 8400 - Pàgina 40536