Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 567594
Aprovació inicial i exposició pública de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació de parades, barraques, etc

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Marratxí, en sessió extraordinària de dia 27 de setembre de 2022, ha aprovat inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per instal·lació en terrenys d'ús públic local de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

De conformitat amb el que disposa l'article 17.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'exposa al públic en el tauler d'anuncis de la Corporació durant trenta dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el BOIB, per a que els interessats a què es refereix l'article 18 del Text refós esmentat puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

L'expedient es pot consultar al Departament de Tributació d'aquest Ajuntament, situat al c/ Magdalena Solivelles- Mestra, 3, Sa Cabaneta.

 

Marratxí, 3 d'octubre de 2022

El batle Miquel Cabot Rodríguez