Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 566681
Informació pública de l'estudi de viabilitat i projecte “Integrado de obras y actividades del parque verde a Santa Margalida”, del contracte de concessió de serveis públics per la recollida i transport de residus municipal, gestió integral de parcs verds del municipi i neteja viària, del terme municipal de Santa Margalida, i de l’estudi d’impacte ambiental, en els casos en que la declaració d’impacte ambiental resulti preceptiva

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Santa Margalida, en data 29 de setembre de 2022, ha acordat, sotmetre  l'estudi de viabilitat i projecte: “Integrado de obras y actividades del parque verde a Santa Margalida”,  del contracte de concessió de serveis públics per la recollida i transport de residus municipal, gestió integral de parcs verds del municipi i neteja viària, del terme municipal de Santa Margalida, a informació pública mitjançant anunci en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en el BOIB durant el termini d'un mes.

El tràmit d'informació pública previst a l'apartat anterior servirà també per complimentar el corresponent a l'estudi d'impacte ambiental, en els casos en que la declaració d'impacte ambiental resulti preceptiva.

 

Santa Margalida, en la data de la signatura electrònica (4 d'octubre de 2022)

El batle Joan Monjo Estelrich