Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CAMPOS

Núm. 564304
Modificació ordenança preu públic per a la prestació de serveis a l'escoleta municipal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de la Corporació ha aprovat inicialment, en sessió de 29 de SETEMBRE de 2022, LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A L'ESCOLETA MUNICIPAL "ELS TAPERONS" indicant que els interessats i les associacions veïnals i de defensa dels consumidors establertes a l'àmbit municipal que estiguin inscrites al registre municipal d'associacions veïnals, la poden examinar i, si escau, presentar al·legacions, a les oficines municipals, durant el període de 30 dies, comptats a partir del dia després de la publicació d'aquest anunci al BOIB; si no es presenten es convertirà en definitivament aprovada i es publicarà el text íntegre al BOIB.

 

Campos, a la data de la signatura electrònica (3 d'octubre de 2022)

La batlessa Francisca Porquer Manresa