Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE BÚGER

Núm. 564994
Exposició pública projecte per a la instal·lació d’una planta de tractament d’aigua potable al municipi de Búger

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del que preveu l'article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es sotmet a informació pública per un termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOIB, el projecte per a la instal·lació d'una planta de tractament d'aigua potable al municipi de Búger, per tal que qualsevol persona interessada pugui consultar el projecte a les oficines municipals tots els dies feiners entre les 9 i les 14 hores, o bé a través del tauler d'anuncis del lloc web de l'ajuntament https://ajbuger.net/ca i a través de la seu electrònica https://buger.sedelectronica.es

Les al·legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant l'Ajuntament en el termini esmentat al paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En cas de no produir-se cap al·legació en el termini esmentat l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.

 

Document signat electrònicament (4 d'octubre de 2022)

El batle Pere Torrens Escalas