Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 564762
Notificació de la Resolució de revocació total de les ajudes, exp. 114 de data 8 de setembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015 per la qual es convoquen, subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors, corresponents als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1  d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data de 8 de setembre de 2022, signa la següent resolució:

“ Informe/Proposta de resolució de revocació total Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020 Mesura 6.1- Ajuda a la creació d'empreses de joves agricultors (CEJA) Convocatòria: CEJA 2015_1 Expedient: CEJA2015_1/114 Codi DIR3: A04026954 Codi SIA: 208251 Codi BDNS: 304239

Antecedents

1. El 15 de setembre de 2015, es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 136 la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), de 10 de setembre de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors, modificada per la Resolució de 26 d'abril de 2016 (BOIB núm. 54) i la Resolució de 26 de juny de 2018 (BOIB núm. 80).

2. Una vegada analitzada tota la documentació presentada, el vicepresident del FOGAIBA va resoldre favorablement la concessió de l'ajuda a favor, entre d'altres, de SUNIL BHERDWAJ CAPO (exp. CEJA2015_1/114), que consta en l'annex de la Resolució de concessió, de 15 de novembre de 2016 (BOIB núm. 154, de 8 de desembre de 2016), amb les dades i els imports corresponents, amb un import concedit de 50.000,00 €.

3. A data d'avui el beneficiari no ha presentat la sol·licitud del segon pagament.

4. Atès això, el 23 de maig de 2022 es va publicar al web del FOGAIBA el requeriment perquè presentés en el termini de 15 dies hàbils la sol·licitud de pagament corresponent, d'acord amb l'article 70.3 del Reglament de la Llei de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

5. Una vegada transcorregut el termini esmentat no ha presentat la documentació requerida, per la qual cosa s'ha de revocar l'ajuda d'acord amb l'article 92.1 del Reglament de la Llei de subvencions.

6. L'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix l'obligació de l'Administració a dictar resolució expressa i a notificar-la. En el seu paràgraf segon especifica que “En els casos de prescripció, renúncia del dret, caducitat del procediment o desistiment de la sol·licitud, així com la desaparició sobrevinguda de l'objecte del procediment, la resolució consistirà en la declaració de la circumstància que concorri en cada cas, amb la indicació dels fets produïts i les normes aplicables”.

7. L'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, disposa que “Pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament”.

8.Atès tot això, es proposa fer la revocació total a causa de no presentar la documentació requerida.

Fonaments de dret

1.Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015 per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a la creació d'empreses de joves agricultors.

2.Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3.Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució

Per tot això, s'informa  favorablement i propòs al vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1. Revocar totalment la resolució d'ajuda concedida al beneficiari per l'import i amb els terminis detallats en l'annex d'aquesta resolució, que és un total d'1expedient, que comença i acaba amb SUNIL BHARDWAJ CAPO, que suma un import total concedit de 50.000,00 €.

2. Finalitzar el procediment i arxivar els expedients que figuren en l'annex d'aquesta resolució.

3. Notificar aquesta Resolució mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera de Medi Ambient, Agricultura i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El cap de negociat d'Ajudes al Desenvolupament Rural

Jorge M. Company Salaverría

Per suplència de la cap de secció XVI d'Ajudes al Desenvolupament Rural

 (BOIB núm. 18, de 03/02/2022)

El cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural

 

Josep Xavier Nadal Coll

 

Conforme amb la proposta, en dict resolució

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA,

Fernando Fernández Such”

 

Annex RELACIÓ DE PERSONES BENEFICIÀRIES AMB REVOCACIÓ DE L'AJUDA CONCEDIDA

 

Titular

NIF

Núm. d'expedient

Data de Resolució

Import d'ajuda concedida

Import que s'ha de revocar

55,92 %   CAIB

41,00% FEADER

3,08% AGE

Anualitat

SUNIL BHARDWAJ CAPO

***2793**

CEJA2015_1/114

15/11/2016

50.000,00

50.000,00

38.980,00

13.250,00

770,00

2016 i 2019

 

(Signat electrònicament: 4 d'octubre de 2022)

El director gerent del FOGAIBA Mateu Morro Marcé