Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 567122
Informació pública modificació de crèdit pressupostari 16-2022, crèdit extraordinari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(Exp. 1020/2022)

A la intervenció d'aquest ajuntament, d'acord amb allò que disposa l'article 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic, a l'efecte de reclamacions, l'expedient 1020/2022, de modificació de crèdit 16-2022, de crèdit extraordinari (despeses: obra urbanització del camí de Son Pol, insonorització parcial de l'edifici de Son Tugores, garlandes de nadal; finançament: majors ingressos efectivament recaptats, baixes de crèdits del pressupost vigent) aprovat inicialment pel ple de l'ajuntament en sessió de 29 de setembre de 2022.

Les persones interessades que estiguin legitimades segons allò que disposa l'art. 170 del RDL 2/2004, de 5 de març, i pels motius taxativament enumerats a l'apartat 2 d'aquest article, poden presentar reclamacions i suggerències, amb subjecció als següents tràmits:

a) Termini d'exposició pública: quinze dies a partir del següent a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

b) Oficina de presentació: Registre general, Casa Consistorial, C/ Petit, 1, (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h).

c) Òrgan davant el qual s'ha de reclamar: ple de l'ajuntament.

L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini d'exposició pública no es presenten reclamacions.

 

Alaró, 30 de setembre de 2022

El batle Llorenç Perelló Rosselló