Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTEQUES

Núm. 564131
Extracte de l'Acord del Consell Rector de l'IMEB de 14 de setembre de 2022, pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria de subvencions dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes dels instituts d'educació secundària de Calvià per a la realització d'activitats de reforç educatiu a batxillerat per al curs escolar 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Ref. BDNS 651188

D'acord amb el que preveuen els arts. 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primer. Objecte

La present convocatòria té per objecte la concessió de subvencions a les associacions de mares i pares d'alumnes (AMIPA) dels instituts d'educació secundària del municipi de Calvià, amb la finalitat de promoure la realització d'activitats que complementin o donin suport a les activitats curriculars i facilitar la continuïtat d'estudis postobligatoris.

Segon. Beneficiaris

Poden ser beneficiàries les associacions de mares i pares d'alumnes dels instituts d'educació secundària del municipi de Calvià que es trobin degudament constituïdes.

No es podran beneficiar de les ajudes previstes en aquesta convocatòria les entitats en què concorri alguna de les prohibicions que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Tercer. Bases reguladores

Bases reguladores i convocatòria de subvencions dirigides a les associacions de mares i pares d'alumnes dels instituts d'educació secundària de Calvià per a la realització d'activitats de reforç educatiu a batxillerat per al curs escolar 2022-2023, publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 126 de 27 de setembre de 2022.

Quart. Quantia

L'assignació pressupostària per a la present convocatòria és de deu mil euros (10.000,00 €) per a l'any 2022, amb càrrec a la partida pressupostària de l'IMEB 10 32405 4810001.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és de l'1 al 15 d'octubre de 2022.

 

Calvià, 30 de setembre de 2022

La presidenta de l'IMEB Olga Granados Expósito