Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE LLOSETA

Núm. 562184
Aprovació inicial de l'ordenança municipal de l'administració electrònica de l'Ajuntament de Lloseta

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic per a general coneixement que en la sessió ordinària celebrada pel Ple de la Corporació, dia 28-09-2022, es va aprovar provisionalment el text de l'Ordenança municipal de l'Administració Electrònica de l'Ajuntament de Lloseta.

De conformitat amb l'article 49 LBRL, de 1985, se sotmet a informació pública i audiència als interessats per termini de 30 dies, per a la presentació de reclamacions i / o suggeriments.

Si es presenten reclamacions, seran resoltes pel Ple de la Corporació. En cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments, el Reglament s'entendrà aprovat definitivament sense necessitat d'una nova aprovació de ple de l'Ajuntament.

 

Lloseta, document signat electrònicament (3 d'octubre de 2022)

L'alcalde José María Muñoz Pérez