Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 566679
Aprovació inicial de expedient de modificació de crèdits núm. 2281/2022 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acord del Ple de l'Ajuntament de SANTA MARGALIDA pel qual s'aprova inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2281/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de Suplement de crèdit i Crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria.

A la intervenció d'aquest Ajuntament, així com a la seva seu electrònica [http://ajsantamargalida.sedelectronica.es], d'acord amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, i 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós la Llei reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic, a efectes de reclamacions, la modificació de crèdit amb núm. d'expedient 2281/2022, aprovada inicialment per l'ajuntament en Ple a la sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2022

Les persones interessades, que estiguin legitimades segons el que disposa l'article 170.1 del RDL 2/2004 i pels motius taxativament enumerats en el número 2 del mateix article, poden presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

1.Termini d'exposició de reclamacions: quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la data d'inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. Oficina de presentació: registre general.

3. Òrgan davant el qual es reclama: Ajuntament en Ple.

Si no es presenta cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar-ne un altre.

 

Santa Margalida, a data de signatura electrònica (4 d'octubre de 2022)

El batle Joan Monjo Estelrich