Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 565111
Aprovació inicial ordenació punt verd Portocolom

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 

Ajuntament de Felanitx - Departament d'urbanisme

Expedient electrònic 1810/2022

Aprovació inicial de la proposta de delimitació i d'ordenació d'un sistema general d'infraestructures i equipaments per implantar una activitat de recollida municipal de residus a Portocolom

De conformitat amb el procediment urbanístic extraordinari que regula l'article 6 de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, en la sessió ordinària celebrada el 12 de setembre de 2022 el Ple de l'Ajuntament de Felanitx va adoptar l'acord següent:

«Primer. Aprovar inicialment la proposta de delimitació i d'ordenació d'un sistema general d'infraestructures i equipaments per implantar una activitat de recollida municipal de residus (punt verd) a Portocolom, proposta que ha redactat l'enginyer industrial Juan Mateo Horrach Torrens el juliol de 2022 i que inclou l'estudi econòmic i financer, l'estudi de mobilitat generada, l'estudi d'impacte paisatgístic i el document ambiental estratègic.

Segon. Suspendre l'atorgament de tota classe d'autoritzacions i llicències urbanístiques a una part de la parcel·la 1278 del polígon 31 del terme municipal de Felanitx (referència cadastral 07022A03101278), suspensió que s'efectua, per remissió, de conformitat amb l'article 51 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.

S'incorpora com a annex d'aquest acord un plànol de delimitació de l'àmbit de la parcel·la rústica de referència que es troba subjecte a la suspensió.

Tercer. Sotmetre a exposició pública la proposta de delimitació i d'ordenació del sistema general per un període de 24 dies hàbils, tant pel que fa a la documentació substantiva com a l'ambiental.

Aquesta exposició pública s'ha d'anunciar, almenys, al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a un dels diaris de major circulació de Mallorca i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Felanitx (ajfelanitx.eadministracio.cat), on ha de constar la documentació completa per a la seva consulta.

Durant el període d'exposició la documentació aprovada inicialment també es pot consultar, de manera presencial i amb cita prèvia, al Departament d'urbanisme de l'Ajuntament de Felanitx, de dilluns a divendres, de les 9.00h fins les 14.00h, excepte festius.

Quart. Sol·licitar els informes preceptius a les administracions públiques afectades, informes que han de ser emesos en un termini màxim de 20 dies hàbils.

Una vegada conclòs el tràmit d'exposició pública, consulta i audiència, i en haver formulat la proposta final, amb caràcter previ a l'aprovació definitiva s'ha de sol·licitar l'informe de la Comissió insular d'ordenació del territori i urbanisme.

Cinquè. Publicar aquest acord en la forma que legalment correspongui.»

Recursos

- Contra l'apartat segon d'aquest acord, que és un acte de tràmit qualificat, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant del Ple de l'Ajuntament de Felanitx en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la darrera publicació, d'acord amb els articles 112.1 i 124.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la darrera publicació, d'acord amb els articles 8.1, 10.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici que es pugui presentar qualsevol altre recurs.

- Contra la resta d'apartats de l'acord, que constitueixen un acte de tràmit, no hi cap la interposició de cap recurs, sense perjudici que durant el termini d'exposició pública es puguin presentar les al·legacions o els documents que es considerin oportuns perquè es tenguin en compte en la resolució que posarà fi al procediment.

 

Felanitx, (Signat electrònicament: 4 d'octubre de 2022)

El batle Jaume Monserrat Vaquer

Documents adjunts