Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

Núm. 534219
Informació pública d'expedients d'estudi d'impacte ambiental

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que disposa l' article 36 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental, i l'article 17.6 de la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'Avaluació Ambiental de les Illes Balears, es sotmet a informació pública, durant el termini de trenta dies, l'estudi d'impacte ambiental, juntament amb el projectes següents, els quals estan subjectes a avaluació d'impacte ambiental ordinària:

1. Exp. 2019/667Z. Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina al c/ Albéniz, 143, solar 422. Es Pas de Vallgornera.

2. Exp. 2019/959F. Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina al c/ Miró, 2. Es Pas de Vallgornera

3. Exp. 2019/1166H. Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina al c/ Degàs, 1. Es Pas de Vallgornera

4. Exp. 2019/1344N. Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat i piscina al c/ Albéniz, 97, solar 414. Es Pas de Vallgornera.

5. Exp. 2019/1506J. Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al c/ Albéniz, 78. Es Pas de Vallgornera.

6. Exp. 2019/1527B. Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al c/ Bellini, 6. Es Pas de Vallgornera

7. Exp. 2019/2162W. Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al c/ Liszt 8, solar 114B. Vallgornera Nou

Els expedients podran ser examinats durant el termini de trenta dies, comptadors a partir de l'endemà de la seva publicació en el BOIB, a la web municipal www.llucmajor.org i també a les dependències del departament d'Urbanisme, situat al c/ Fira 14 de Llucmajor, en dies i hores hàbils, i s'hi podran formular les al·legacions que s'estimin oportunes.

 

Llucmajor, 7 de setembre de 2022

El regidor d'Urbanisme i Medi Ambient Guillermo Roig Mascaró