Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 564686
Extracte de la resolució de 12 d’agost de 2022 per la qual es convoquen subvencions per a esportistes individuals del municipi de Santanyí per a activitats realitzades durant el 2020 i 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Referència  BDNS: 651759

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria i el seu text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

  • (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris:

Esportistes individuals, empadronats al municipi de Santanyí, ja siguin majors d'edat o menors legalment representats, amb llicència federativa vigent durant els anys 2020 i/o 2021.

Segon. Finalitat:

Promoure i facilitar l'accés a l'esport i la seva pràctica.

Tercer. Bases reguladores:

Decret de Batlia de 12 d'agost de 2022.

Quart. import:

La dotació d'aquesta convocatòria és de 11.000,00 euros.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds serà de veinte dies hàbils a partir del dia següent a la publicació en el Boib.

 

Document signat electrònicament (Santanyí, 4 d'octubre de 2022)

La batlessa Maria C. Pons Monserrat