Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 563537
Anunci inici d’expedient sancionador en matèria de turisme PS TUR 3/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Presidenta del Consell Insular de Formentera va iniciar, mitjançant decret de 2 d´agost de 2022, expedient sancionador en matèria de turisme PS TUR 3/2022, contra la persona que s'esmenta a continuació amb motiu de la publicitat, comercialització i realització de l´activitat turística sense haver presentat la corresponent declaració responsable d´inici d´activitat turística o la comunicació prèvia que s'estableix en la Llei 8/2012 de 19 de juliol de Turisme de les Illes Balears. La infracció es qualifica provisionalment com molt greu segons l'article 120.b de la mateixa llei, modificada en la Llei 3/2022, de 15 de juny, de mesures urgents per la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears.

No havent estat possible la notificació per carta certificada amb avís de rebut, a l'interessat que s'esmenta a continuació,  i d'acord amb l'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú, es procedeix la publicació d'aquest anunci.

Claus d'identificació:

Expedient.

Identitat

Data d'inici d'expedient

Llei d'aplicació

PS TUR 3/2022

X9202950Y

02/08/2022

Llei 8/2012 de 19 de juliol de Turisme de les Illes Balears

Quedant a disposició de la mateixa, l'expedient a la seu del Consell Insular de Formentera, àrea d´Ordenació Turística, situada a Carrer Pius Tur Mayans, 14 de Sant Francesc Xavier, 07860 Formentera (Illes Balears). Així mateix, informar-lo que disposa de 15 dies de tràmit d'audiència des de la publicació del present anunci així com per presentar les al·legacions que consideri oportunes.

 

Formentera, a data de la signatura electrònica (30 de setembre de 2022)

La presidenta Ana JuanTorres