Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau substitut Es Castell

    Número de registre 8377 - Pàgina 40537

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau substitut de Formentera

    Número de registre 8378 - Pàgina 40538

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau titular de Petra

    Número de registre 8379 - Pàgina 40539

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau titular de Algaida

    Número de registre 8380 - Pàgina 40540

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Nomenament personal eventual

    Número de registre 8409 - Pàgines 40541-40542

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Nomenament funcionaris de carrera, Enginyers Industrials de l'Ajuntament de Palma

    Número de registre 8398 - Pàgines 40543-40544

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Nomenament funcionaries de carrera, zeladores d'obres de l'Ajuntament de Palma

    Número de registre 8399 - Pàgines 40545-40546

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Nomenament d'arquitecta funcionària interina

    Número de registre 8410 - Pàgines 40547-40548

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS

   • Resolució del gerent de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears per la qual s’aproven la convocatòria i les bases relatives a la provisió de quatre places amb contracte laboral fix com a professor de l’Orquestra Simfònica a las categories de violí segon tutti, violoncel tutti, viola tutti i ajuda de solista de flauta, corresponents a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2021 i a l’Oferta Pública d’Ocupació de 2022

    Número de registre 8392 - Pàgines 40549-40559

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)

   • Bases específiques que regiran el procés selectiu per contractar amb caràcter d’interinitat en lloc vacant un/a Tècnic/a Superior TIC Turisme per a l'Àrea de TIC Turisme de la Fundació Bit (Referència TURIS01-22 / 1)

    Número de registre 8431 - Pàgines 40560-40562

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Correcció d’errors de les bases de la convocatòria per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en el paper dels lípids de membrana en la patologia humana de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears

    Número de registre 8387 - Pàgina 40563

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Correcció d’errors de les bases de la convocatòria per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en el estratègies contra resistència a antibiòtics de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears

    Número de registre 8384 - Pàgina 40564

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Correcció d’errors de les bases de la convocatòria per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en el desenvolupament i avaluació de biomaterials de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears

    Número de registre 8385 - Pàgina 40565

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Correcció d’errors de les bases de la convocatòria per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador en ciències de la salut especialitzat en el epidemiologia nutricional de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears

    Número de registre 8386 - Pàgina 40566

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 17 de setembre)

    Número de registre 8426 - Pàgines 40567-40568

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 122, de 17 de setembre)

    Número de registre 8427 - Pàgines 40569-40572

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 17 de setembre)

    Número de registre 8428 - Pàgines 40573-40574

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d’errades de la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 17 de setembre)

    Número de registre 8429 - Pàgines 40575-40576

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per la qual es determina la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses i l’adjudicació dels llocs de treball corresponents a la convocatòria, pel procediment de lliure designació, de llocs de Supervisors/as d'Unitat d'Infermeria de la Gerència 60301, a l’Hospital Can Misses de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

    Número de registre 8411 - Pàgines 40577-40578

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Resolució de la regidora de Funció Pública, Benestar Comunitari i Igualtat núm. 2022-0979, de data 3 d’octubre de 2022, de l’Ajuntament de Bunyola, per la qual s’aproven les bases i la convocatòria per a la constitució d’una Borsa de Treball per cobrir les possibles vacants en la categoria de Policia Local

    Número de registre 8453 - Pàgines 40579-40586

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació borsí zelador/a d'obres de l'Ajuntament de Palma

    Número de registre 8396 - Pàgina 40587

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació del borsí d'Enginyer/a Industrial de l'Ajuntament de Palma

    Número de registre 8397 - Pàgina 40588

  • AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

   • Aprovació del Tribunal Qualificador per constituir el procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure per a la cobertura amb caràcter interí d'una plaça de secretari/ària interventor/a de l'Ajuntament de Puigpunyent, mitjançant la constitució d’una borsa de feina, grup A, subgrup A1

    Número de registre 8401 - Pàgina 40589

  • MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA

   • Convocatòria agent corresponsabilitat i conciliació Mancomunitat Tramuntana

    Número de registre 8418 - Pàgines 40590-40594